CEA DE-A 25-EA LUCRARE DIN COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Editor și redactor științific: dr. hab., conf. univ. Constantin Manolache

Coordonatori: dr. Valentina Cantemir, dr. Eugenia Cernei, dr. hab. Ana Ştefîrţă

Responsabil de ediție: dr. Ion Valer Xenofontov

Bibliografie: Tatiana Doibani, Elena Nigreţchii

Lectori: Elena Pistrui, Elena Varzari

Copertă: Vitaliu Pogolșa

Paginare digitală: Valeriu Oprea

Fotografii: Arhiva personală a acad. Andrei Negru, Arhiva Muzeului Științei al AȘM, Eugenia Tofan

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Academician Andrei Negru : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Grădina Botanică (Inst.) ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; coord.: Valentina Cantemir [et al.] ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Tatiana Doibani, Elena Nigreţchii. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică „Andrei Lupan” (Institut), 2017 (Tipogr. “Bons Offices”). – 208 p. : fot. Texte : lb. rom., rusă. ISBN 978-9975-3183-1-0.

016:[58+929(478)]=135.1=161.1

A 15

Lucrarea este consacrată academicianului Andrei Negru, personalitate marcantă, cunoscută și apreciată în țară şi peste hotare, pentru realizările sale în domeniul biologiei vegetale, florei fosile şi contemporane. Academicianul Andrei Negru este fondatorul şcolii de paleobotanică din Republica Moldova, autor a 127 de taxoni paleofloristici noi pentru ştiinţă. A pregătit 24 de doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe biologice. Portretul protagonistului este prezentat în diferite ipostaze: activitatea științifică, didactică, managerială, civică etc. Bibliografia savantului însumează peste 400 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 18 monografii publicate în ţară şi peste hotare. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

A_Negru_2017_001

Academician A_Negru_internet

 

O NOUĂ APARIȚIE EDITORIALĂ ÎN COLECȚIA „ISTORIA ȘTIINȚEI”

Timuș Asea, Croitoru Nichita, Mihailov Irina. Cadre didactice din domeniul entomologiei agricole. Istorie şi contemporaneitate / Asea Timuș, Nichita. Croitoru, Irina Mihailov; editor C. Manolache; red. șt. Nadejda Mocreac; resp. de ediție: I. V. Xenofontov;  Chișinău: UASM, Biblioteca Șt. (Institut) „A. Lupan”, 2017, 378 P. ISBN 978-9975-56-485-4

Editor: dr. hab. Constantin Manolache

Redactor științific: dr. Nadejda Mocreac

Responsabil de ediție: dr. Ion Valer Xenofontov

Redactori: Vitalie Țurcanu, dr. Elena Varzari

Coperta: Vitaliu Pogolșa

Paginarea digitală: Nicoleta Bogdan, Natalia Nâș

Redactare tehnico-artistică: Valeriu Oprea

Surse fotografice: Asea M. Timuș, Arhiva curentă a Catedrei de protecție a plantelor a Facultăţii de Horticultură, Arhiva curentă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Arhiva Muzeului Științei al AȘM

Monografia include informații complexe din istoria entomologiei agricole, biografii ale primilor colecționari profesioniști de insecte din Basarabia, RSS Moldovenească și Republica Moldova. Se abordează etapele de constituire a Universității Agrare de Stat din Moldova; evoluția cercetărilor în domeniul entomologiei agricole și predarea disciplinei date în unitățile instituționale. Se prezintă lista insectelor colectate și determinate de Al. V. Rușcinschi; listele lucrărilor ştiinţifice ale autorilor; listele autorilor tezelor de licenţă şi de masterat susţinute sub conducerea autorilor monografiei; diplome ale UASM etc. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

2017_Timus_As_Mih (2)

Foaia de titlu_caseta tehnica_sumarul_

Adnotari_

O NOUĂ APARIȚIE EDITORIALĂ A CENTRULUI DE CERCETĂRI ENCICLOPEDICE

Consultant științific: acad. Teodor FURDUI

Editor și conducător de proiect: dr. hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE

Redactor științific și coordonatorul volumului: dr., prof. univ. Boris BOGUȘ

Responsabil de ediție: dr. Ion Valer XENOFONTOV

Redactori: Vitalie ȚURCANU, Tudor PALLADI

Corector: Elena PISTRUI

Coperta: Vitaliu POGOLȘA

Design, redactare tehnico-artistică și machetare computerizată: Valeriu OPREA

Fotografii: Arhiva Muzeului Olimpic al Moldovei; Arhiva personală Nicolae Juravschi; Nicolae Buceațchi, Natalia Doneț, Eugenia Tofan, Ion Valer Xenofontov

Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic sau campionul invincibil / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Centrul de Cercetări Encicl. ; ed. şi coord. de proiect: Constantin Manolache ; red. şt. şi coord. vol.: Boris Boguş ; consultant şt.: Teodor Furdui. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut), 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 496 p. – (Legendele sportului moldovenesc, ISBN  978-9975-3044-2-9). Rez.: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Bibliogr. selectivă despre Nicolae Juravschi  : p.  354-377. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Culturii al Rep. Moldova. ISBN 978-9975-3131-6-2. 797.122.092(092)+016 N 60

Lucrarea din colecția „Legendele sportului moldovenesc” este consacrată marelui sportiv Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic, maestru emerit al sportului, Laureat al Premiului Național în domeniul sportului, cavaler al Ordinului Republicii. În carte sunt prezentate opinii și omagii ale personalităților din domeniile sportului, culturii, științei, educației dedicate lui Nicolae Juravschi, precum și percepțiile protagonistului despre sport, univers, țară. Ediția este adresată sportivilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor științifici, la fel și unui cerc mai larg de cititori.

Jur_2017

Nicolae Juravschi_dublu campion olimpic_Sumar_Rezumate

O NOUĂ APARIȚIE EDITORIALĂ

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Academician Alexei Spassky : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan” ; ed.: Constantin Manolache ; red. şt.: Ion Toderaș ; coord.: Dumitru Erhan ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Janna Nicolaeva, Lidia Zasavițchi.– Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2017 (Tipogr. “Bons Offices” SRL). – 240 p. : fot.

ISBN 978-9975-3131-9-3.

016:[576.8+929]

A 15

Spassky_2017

Acad. Alexei_Spassky_Biobibliografie

CARTEA LUNII SEPTEMBRIE 2017

Drumul spre centru : Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale : În  onoarea academicianului Mihai Cimpoi / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie, Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan” ; ed.: dr. hab. Constantin Manolache ; red. şt.: Vasile Bahnaru ; coord.: Alexandru Burlacu ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 392 p. : fot. Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-3131-8-6. 821.135.1(478).09(092)(082) D 85

 

Lucrarea este dedicată academicianului Mihai Cimpoi, personalitate cunoscută și apreciată în țară și peste hotare pentru realizări în domeniul eminescologiei, criticii și istoriei literare, filosofiei culturii. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea literară, științifică, civică etc. În prima parte a lucrării, cercetători, scriitori, oameni de cultură îi consacră portrete de creație, eseuri și cronici literare, recenzii și evocări. Partea a doua cuprinde universul filosofic, cultural și spiritual al acestuia. Partea a treia descrie viața și activitatea savantului în imagini. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

Cimpoi_coperta

 

Acad_Cimpoi_Internet

CARTEA SĂPTĂMÂNII

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Academician Vitalie Postolati : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan” ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Elena Bîcova ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Janna Nicolaeva, Lidia Zasavițchi.– Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 288 p. ISBN 978-9975-3131-7-9. 016:[620.9+929(478)]=135.1=161.1 A 15

Lucrarea este editată cu ocazia aniversării a 80-a a academicianului Vitalie Postolati, personalitate cunoscută și apreciată în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniul energeticii. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, managerială, civică etc. Bibliografia savantului însumează circa 350 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi de peste hotare, inclusiv 8 monografii. Este titularul a 28 brevete de invenţie şi a 21 patente obţinute în străinătate, participant la multiple manifestări ştiinţifice etc. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.Acad. Vitalie Postolati_Biobibliografie_

Acad_V_Postolati_internet (4)

 

Editor și redactor științific: dr. hab., conf. univ. Constantin Manolache

Coordonatorii volumului: dr. Ion Valer Xenofontov, dr. Sergiu Bacalov

Responsabil de ediție: Daniela Hadârcă-Nastas

Bibliografie: Silvia Golban

Redactori: Vitalie Țurcanu, Tamara Osmochescu

Corectori: Elena Pistrui, Valentina Tifin

Copertă: Vitaliu Pogolșa

Paginare digitală: Valeriu Oprea

Fotografii: Arhiva personală a m.c. Demir Dragnev, Silvia CorlăteanuGranciuc, Andrei Emilciuc, Valentina Eșanu, Daniela Hadârcă-Nastas, Vlad Mischevca, Eugenia Tofan, Ion Valer Xenofontov

 

Lucrarea este editată cu ocazia aniversării a 80-a a membrului corespondent Demir Dragnev, personalitate cunoscută și apreciată în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniul istoriei. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, educațională, editorială, civică etc. Bibliografia savantului însumează circa 800 de titluri și participări la activități științifice, inclusiv 84 de monografii și culegeri de documente, 66 de manuale și materiale didactice, circa 120 de articole științifice, 126 referate la foruri științifice naționale și internaționale etc. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Membru corespondent Demir Dragnev : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie ; red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Ion Valer Xenofontov, Sergiu Bacalov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut), 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 328 p.: fot. ISBN 978-9975-3131-4-8. 016:[94+92(478)] M 57

Mc Demir Dragnev_internet_001

Mc Demir Dragnev.Biobiliografie_

Editor și redactor științific: dr. hab. conf. univ. Constantin Manolache

Coordonatorii volumului: dr. Sergiu Bacalov, dr. Ion Valer Xenofontov

Responsabil de ediție: Daniela Hadîrca

Redactori: Vitalie Țurcanu, Valentina Tifin

Corector: Elena Pistrui Coperta: Vitaliu Pogolșa

Machetare: Nicoleta Bogdan

DISCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII

© Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2016

© Autorii

Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor : (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei) : în onoarea profesorului Demir Dragnev / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” (Institutul), 2016 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 816 p. Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. ISBN 978-9975-4116-9-1. 94(=135.1)(092)(082) O-75

Print

Orizonturi medievale si moderne în istoria romanilor (economie, societate, politică, cultură, istoria științei_În onoarea profesorului Demir Dragnev_

ACADEMICIAN VALERIU RUDIC. BIOBIBLIOGRAFIE

Lucrarea este editată cu ocazia aniversării a 70-a a academicianului Valeriu Rudic, personalitate cunoscută și apreciată în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniile  microbiologiei şi ficobiotehnologiei.

Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, educațională, managerială, civică etc.

Bibliografia savantului însumează 1270 lucrări ştiinţifice, inclusiv 7 monografii şi 16 manuale, circa 300  brevete de invenţie.

Pentru activitatea inovațională și de promovare a invențiilor a obținut 207 medalii de aur, 99 de argint și 35 de bronz

Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

Acad_V_Rudic coperta

Acad_V_Rudic

Scan10001_001

Scan10002_001

Scan10003_001

ENCICLOPEDIA CURIOZITĂȚILOR. TRECUT ȘI PREZENT. Vol. I

„Enciclopedia curiozităților. Trecut și prezent” elaborată în bază cercetărilor științifice de ultimă oră și de visu include informații cognitive din domeniile spirituale, culturale, ale spațialității memorialistice și ale celei de conviețuire.
Cartea include curiozități referitoare la personalități remarcabile din trecut și prezent.
Materialele enciclopedice sunt prezentate în context național și internațional.
Lucrarea conține un bogat material ilustrativ ce completează și întregește compartimentele tematice.
Este adresată unui cerc larg de cititori.

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

XENOFONTOV, ION VALER

Enciclopedia curiozităților. Trecut și prezent. /Ion Valer Xenofontov – Iași : LUMEN, 2016

10 vol. ISBN 978-973-166-441-5

Vol. I, 2016, – 210 p. Conține bibliografie. – Index. –

ISBN 978-973-166-442-2

 

Print

O nouă apariție editorială a Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut)

Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova. Ediție enciclopedică; consultant și red. șt. Andrei Eșanu; resp. ed. Constantin Manolache; Acad. de Științe a Moldovei, Bibl. Șt. Centrală „Andrei Lupan” (Institut), Inst. de Istorie, Chișinău, ÎS „Tipografia Centrală”, 2016, 472 p.

 

Lucrarea include descrierea a 655 de cărți românești de factură religioasă, tipărite în anii 1697–1916, în diferite centre din spațiul românesc și din afara acestuia, identificate în bibliotecile din 28 de mănăstiri și schituri din Republica Moldova.

 

Print

APARIŢIE EDITORIALĂ. LA INTERFAŢA TIMPURILOR DE GHEORGHE DUCA

Gheorghe Duca, La interfaţa p2929_membtimpurilor (Colecţia „ACADEMICA”), Editura Ştiinţa, 2016, 496 pagini

Volumul prezintă o sinteză a activităţii academicianului Gheorghe Duca în trei ipostaze: savant, manager al ştiinţei şi om public.

Activitatea de savant este reflectată în primul compartiment al cărţii, Chimie versus ecologie, care include articole ştiinţifice propriu-zise, vizând domeniile de cercetare, inovare şi transfer tehnologic ale academicianului Duca (asistat, după caz, de colegii şi discipolii săi): chimia ecologică, transferul de sarcină în procesele redox, apa şi energia regenerabilă, tratarea apelor reziduale, estimarea riscului chimic, managementul deşeurilor, tehnologia biocompozitelor, obţinerea şi prelucrarea produselor vinicole secundare etc.

Partea a II-a a cărţii, Ştiinţă versus management, propune cititorului discursurile şi articolele autorului (în calitate de preşedinte al Academiei) privind managementul ştiinţei, dar şi problemele cu care se confruntă sfera ştiinţei şi inovării. Activitatea autorului cărţii în calitate de preşedinte al AŞM, de deputat şi ministru l-a lansat şi ca persoană publică, aria intereselor lărgindu-se implicit: dezvoltarea durabilă, ştiinţa în serviciul societăţii, aderarea la spaţiul european de cercetare, paradigma dezvoltării ştiinţei etc.

Un amplu compartiment inserează opiniile savanţilor şi oamenilor de cultură despre autorul cărţii, un altul include dialogurile savantului şi managerului, în fine, urmează compartimentul Viaţa în imagini.

Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM

MONEDA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Moneda in Republica Moldova_sit_001

Autori:
Silviu ANDRIEŞ-TABAC, heraldist de Stat al Republicii Moldova, Chișinău
Ana BOLDUREANU, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chișinău
Lilia DERGACIOVA, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Chișinău
Mihai DIMA, Banca Naţională a României, București
Dan ILIE, Banca Naţională a României, București
Theodor ISVORANU, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București
Eugen NICOLAE, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București
Ana-Maria VELTER, Muzeul Naţional de Istorie a României, București
Aurel VÎLCU, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București

Ciprins în format (pdf)

TUDOR CASAPU. ETERNUL CAMPION

Redactor științific:  dr. conf. univ. Constantin MANOLACHE
Responsabil de ediție: dr. Ion XENOFONTOV
Coordonator: dr. Elena BABAN
Redactori: Tudor Palladi, Vitalie Țurcanu
Corectori: Elena PISTRUI
Design, redactare tehnico-artistică și machetare computerizată: Valeriu OPREA, Katerina RUSSU
Coperta: Vitaliu POGOLȘA
Fotografii: Arhiva personală Tudor Casapu, Eduard Bâzgu, Alina Bivol, Nicolae Buceațchi, Vadim Caftanat, Serghei Doneț, Boris Harcenco, Anatolie Roibu, Oleg Sărătura, Eugenia Tofan

Print

Lucrarea, prima în colecția „Legendele sportului moldovenesc”, este consacrată marelui sportiv autohton Tudor Casapu, campion olimpic (1992), cavaler al distincției de stat „Ordinul Republicii” (1992), laureat al Premiului Național în domeniul sportului (2011), doctor honoris causa al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (2014).

Volumul include biografia și bibliografia privitoare la protagonist.

În carte sunt prezentate atât opiniile personalităților din domeniile sportului, culturii, științei, educației etc. referitoare la Tudor Casapu, cât și percepțiile protagonistului despre sport, univers, țară etc.

Este adresată cercetătorilor științifici, sportivilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților, la fel și unui cerc mai larg de cititori.

Sumar (.doc)

Prezentarea volumului la Noroc TV

thumb_26327_foto_big

„PATRIMONIU BISERICESC”, MATERIALELE CONFERINȚEI NAȚIONALE ȘTIINȚIFICO-PRACTICE, EDIȚIA I-A (CHIȘINAU, 5 APRILIE 2011) ȘI EDIȚIA A II-A (CHIȘINAU, 3 MAI 2012)

Editor – Departamentul Mitropolitan Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească
patrimoniu-bisericesc-800x567Sumar în format (pdf)

”PATRIMONIU BISERICESC”, materialele conferinței naționale științifico-practice, ediția I-a (Chișinau, 5 aprilie 2011) și ediția a II-a (Chișinau, 3 mai 2012) în format (pdf)

PROBLEME ACTUA LE ALE CERCETĂRILOR ENCICLOPEDICE MATERIALELE SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL, 11–12 NOIEMBRIE 2010

Redactor-şef: Constantin Manolache, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
Responsabil de ediţie: Ion Xenofontov, doctor în istorie
PrintConsiliul ştiinţific:
Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie
Tatiana Belova (Belarus, Minsk)
Mihai Cimpoi, doctor habilitat în filologie, academician
Doru Radosav, doctor în istorie, profesor universitar (România, Cluj-Napoca)
Mikola Jelezneak, doctor în filologie, conferenţiar universitar (Ucraina, Kiev)
Constantin Moştoflei, doctor în ştiinţe militare (România, Bucureşti)
Vladimir Popik, doctor în istorie (Ucraina, Kiev)
Antonio Sandu, doctor în filosofie (România, Iaşi)
Irina Sosunova, doctor habilitat în sociologie (Federaţia Rusă, Moscova)
Mariana Şlapac, doctor habilitat în studiul artelor
Speranza Tomescu, doctor în filologie, lector universitar
Didina Ţăruş, doctor în economie
Elena Varzari, doctor în filologie, conferenţiar universitar
Articolul în întregime

SÂNGEREI: OAMENI, ISTORIE, SPIRITUALITATE

Responsabil de ediţie: dr. Constantin MANOLACHE

Recenzenţi:
m. c. Maria DUCA
m. c. Demir DRAGNEV
dr. Ion JARCUŢCHI

Autori:
Anatol EREMIA, doctor habilitat în filologie
Vitalie CIOBANU, doctor în istorie
Alexandru FURTUNĂ, doctor în istorie
Viorica RĂILEANU, doctor în filologie
Albina DUMBRĂVEANU, doctor în filologie
Vasile PAVEL, doctor habilitat în filologie
Nicolae BĂIEŞU, doctor habilitat în filologie
Dinu POŞTARENCU, doctor în istorie

_Sangerei_cover11

Cuprins în format (pdf)

REPUBLICA MOLDOVA. EDIȚIE ENCICLOPEDICĂ

IMG_21

Consultanţi şi recenzenţi:
Bahnaru V., Belostecinic Gr., Bieşu M., Bochmann Klaus (Germania), Bologa M., Buceaţchi N., Canţer V., Chirtoagă  I., Cimpoi  M., Cimpoieş  Gh., Cojocaru Gh., Colîbneac A., Constantinovici E., Corbu H., Dolgan M., Dragnev D., Duca  M., Enciu N., Eremia  A., Gaina  B., Furdui  T., Ghidirim Gh., Gonţa Gh., Jelezneak M. (Ucraina), Kalendo L. (Belarus), Matei  C., Munteanu A., Munteanu M., Muravschi  Al., Negru  A., Roşca A., Şlapac M., Taşcă M., Toderaş I., Ţâbârnă Gh., Voloşciuc L.
Redactori ştiinţifici:
Andrieş-Tabac S., Bujor O., Cebotariov O., Cimpoi M., Cocier V., Dombrov L., Galuşcenco O., Grossu I., Jarcuţchi I., Juc V., Manolache  C., Noroc L., Roşca Al., Rotaru L., Stavila T., Timuş A., Turea L., Ţăruş D., Xenofontov I.
Redactori:
Berbecaru Gh. , Cibotaru A., Donici S., Ghencea P., Hanganu A.,  Iarincovschi B. , Negru V., Palladi T., Papuc M., Parii  B., Spînu  E., Stratan V., Şarcov D., Ţurcanu V.
Corectori:  Pistrui E., Varzari E.
Bibliografi:  Vasilache R., Slutu-Grama C.
Machetare computerizată: Oprea V., Popovschi E., Russu K.
Concepţie grafică:
Colîbneac A., Melnic Vl., Oprea V., Roşca V., Şlapac M., Vrabie Gh.
Fotografii şi hărţi:
Bâzgu E., Borziac I., Bostan I., Brihuneţ E., Buceaţchi N., Bujor O., Buzilă V., Capnin B., Ciocanu S., Colîbneac A., Colos Vl., Comarniţcaia  A., Constantinov T.  , Corcimari V., Costin P., Cujba R., Doneţ S., Fedorenco V., Foca I., Kaşuba M., Levinschi Al.,  Melnic Vl., Mischevca Vl., Mustea Gh., Olărescu D., Potârniche M., Roşca V., Rusu S., Şlapac M., Tentiuc I., Turea  L., Ţurcanu S., Ursu  M., Vzorov  I.; Arhiva Institutului de Studii Enciclopedice al AŞM, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM, Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Literaturii Române „M. Kogălniceanu”, Muzeul Ştiinţei al AŞM, Muzeul Vămii, Complexul Editorial CIVITAS, Redacţia revistei „Sport-Time”

PRIMA CARTE DIN COLECŢIA „ISTORIA ŞTIINŢEI”

Prima lucrare din colecţia „Istoria ştiinţei” (coordonator al seriei „Ştiinţe socio-umanistice” – membrul corespondent Demir Dragnev) – Comisia Gubernială Ştiinţifi că a Arhivelor din Basarabia (sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX) – este semnată de cunoscutul istoric Ion Jarcuţchi.

Print

Coordonatorii colecţiei „Istoria ştiinţei”:
Mircea BOLOGA, academician
Maria DUCA, membru corespondent
Demir DRAGNEV, membru corespondent
Recenzenţi: 
Andrei EŞANU, academician
Demir DRAGNEV, membru corespondent