REPREZENTANT EMINENT AL ȘTIINȚEI JURIDICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

guceac biobibliografie coperta (2)
Pe parcursul anului 2023, echipa de creație a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei LUPAN” /editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; responsabil de ediție dr. Oleg BUJOR; bibliografie Raisa VASILACHE, redactare tehnică, macheta și coperta Valeriu OPREA/ a elaborat și a editat volumul enciclopedic „Academician Ion GUCEAC. Biobibliografie”, completând cu o nouă carte colecția „Personalităţi ale USM”, inițiată în 2022.
Lucrarea apare cu prilejul împlinirii de către protagonist – doctor habilitat în drept, profesor universitar a frumoasei vârstei de 60 de ani și face public un bilanț al activității didactice, științifice și manageriale de-a lungul aproape a patru decenii. În prefața volumului se reiterează, că academicianul Ion Guceac este un eminent reprezentant al științei juridice din țară, care prin cercetările științifice fundamentale privind evoluția și dezvoltarea constituționalismului, a dreptului constituţional ca ramură fundamentală a dreptului național, a parlamentarismului și sistemului politic, a drepturilor şi libertăţilor omului, a relațiilor dintre om, societate și stat, sistemului electoral, etc., și-a adus un important aport personal la crearea fundamentelor științifice și coordonatelor generale pentru consolidarea societății civile și edificarea statului de drept în Republica Moldova. Munca asiduă de cercetător și cadru didactic s-a soldat cu un număr impunător de monografii, manuale, articole științifice și de popularizare a științei, lucrări enciclopedice și metodice, care au devenit surse de informație de referință, trezind interesul cercetătorilor din țară și de peste hotare. Sub conducerea Domniei Sale în școala științifică „Fundamentarea ştiinţifică a democratizării sistemului constituţional din Republica Moldova – parte integrantă a constituţionalismului european”, au fost elaborate și susținute 17 teze de doctor și doctor habilitat.
Conform structurii acceptate, publicația în cele 496 pagini, înserează un cuvânt înainte semnat de Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, doctor în istorie, conferențiar universitar; un studiu biografic dedicat omagiatului „Perenitate și inovare în cercetarea juridică”, semnat de Rodica CIOBANU, doctor habilitat în drept, șef al Departamentului Drept Public al Facultății de Drept a USM; Curriculum vitae; două interviuri recente cu protagonistul (capitolul I); 22 studii fundamentale și articole științifice (capitolul II) apărute în limbile română, rusă, engleză sau franceză în perioada 2005-2021; o bibliografie amplă (capitolul III), ce cuprinde peste 280 de titluri, compartimentate astfel conform standardului UE: autoreferate; monografii; lucrări metodico-didactice și dicționare; coordonator științific; redactor ştiinţific, recenzent; lucrări enciclopedice; articole ştiinţifice; materiale prezentate la congrese și conferinţe; lucrări de popularizare a ştiinţei, interviuri; conducător/consultant ştiinţific, teze de doctor habilitat şi doctor susţinute; personalia.
Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, interesați de evoluția jurisprudenței în Republica Moldova și contribuția academicianului Ion GUCEAC la acest proces.

Valeriu OPREA, Maria NICHITENCIUC
Cercetători Științifici

ADEPT NEOBOSIT AL MODERNIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

V_Gutu bibliografie coperta (1)
La finele anului 2023, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, a văzut lumina tiparului volumul „Profesor universitar Vladimir GUŢU. Bibliografie” /editor dr. hab. Constantin Manolache; responsabil de ediție dr. Oleg Bujor; bibliografie Janna Nikolaeva, coperta Valeriu Oprea, redactare tehnică și machetare Natalia Nîș, Valeriu Oprea/ din colecția „Personalităţi ale USM”.
Din cuvântul înainte privind activitatea profesională a protagonistului cărții de față doctor habilitat în științe pedagogice Vladimir GUȚU, constatăm că, după absolvirea facultății, Dumnealui a activat exclusiv în sistemul de educație: cadru didactic; doctorand; cercetător științific supe¬rior; șef de laborator; vice-director al Institutului de Științe ale Educației; șef de departament în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetă¬rii; profesor universitar și decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială în cadrul Universității de Stat din Moldova.
Grație recunoașterii cunoștințelor și experienței acumulate, în anii 1997-2001 a fost invitat să contribuie la modernizarea sistemului de in¬struire moștenit din epoca sovietică în calitate de coordonator ştiinţific al proiectului „Reforma învățământului general”. Ulterior, mai bine de un sfert de secol, fiind un adept neobosit al modernizării învăţământului din Republica Molodva, a deținut funcțiile de coordonator ştiinţific, consultant, expert, membru executant al echipelor de lucru în 16 proiecte naționale și internaționale, punând umărul la implementarea și valorificarea paradigmei umaniste a educației.
În prodigioasa activitate de modernizare și eficientizare a învățământului de toate treptele din Republica Moldova este susținut de cei 23 de doctori şi 8 doctori habilitaţi în științe pedagogice, pregătiți și îndrumați, care constituie cea mai de preț realizare, cu care se mândrește. Este fon¬datorul unei adevărate școli naționale privind învățământul formativ cen¬trat pe elev și student.
Bibliografia inclusă între copertele acestei cărți include 668 titluri grupate pe compartimentele teze de doctorat, documente de politici educaționale, monografii, studii, manuale, lucrări metodico-didactice, articole în culegeri şi ediţii periodice, comunicări în cadrul reuniunilor științifice naționale și internaționale, lucrări coordonate/redactate, conducător ştiinţific al doctoranzilor cu tezele de doctorat susținute, lucrări recenzate, activitate în comitete ştiinţifice, mass-media, personalia, constituie un adevărat tezaur științific, didactic și cultural elaborat de profesorul universitar Vladimir GUȚU pe parcursul mai multor ani. Avem certitudinea că materialul pu¬blicat va fi de un real folos tuturor cititorilor.

Aliona BUJOR,
cercetător științific

UN DESTIN ÎN SLUJBA EDUCAȚIEI

Print
După încadrarea în Universitatea de Stat din Moldova, neobositul editor de carte doctor habilitat Constantin MANOLACHE, director Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei LUPAN”, a inițiat seria de carte enciclopedică „Personalități ale Universitatea de Stat din Moldova. Bibliografie”. După cum era de intuit, deși fără numerotare, primul volum i-a fost consacrat doctorului în istorie, conferențiar universitar Igor ȘAROV, rectorul Universitatea de Stat din Moldova. Recent a văzut lumina tiparului monografia enciclopedică „Doctor în istorie Igor ȘAROV. Biobibliografie” /editor: dr. hab. Constantin MANOLACHE; bibliografie: Janna NIKOLAEVA și Lidia ZASAVIȚCHI; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; redactor: Ion VÂRȚANU; coperta: Vitaliu POGOLȘA; redactare tehnică și macheta: Valeriu OPREA./, prima lucrare din noua serie de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, promovată de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.
Publicația a fost editată cu prilejul împlinirii a peste 35 de ani ai unui destin în slujba educației – continuator al dinastiei de intelectuali ȘAROV de către doctorul în istorie, conferențiar universitar Igor ȘAROV, personalitate cunoscută în țară și peste hotare, care cu dăruire s-a impus prin cercetări istorice valoroase realiza¬te, iar prin demersuri remarcabile a lăsat o urmă adâncă în educație și publicarea unor materiale didactice deosebit de necesare studenților, elevilor, dar și profesorilor de istorie din instituțiile preuniversitare, s-a afirmat prin abilități de manager în diversele posturi didactice și ca funcționar de stat, pe care le-a ocupat în această perioadă.
Cartea este structurată conform unui algoritm bine definit. Acest volum se deschide cu un cuvânt înainte, semnat de doctorul habilitat Anatol PETRENCU, care i-a fost protagonistului conducător științific la elaborarea tezei de doctor în istorie întitulat „Igor ȘAROV – istoric și manager”. După cum se afirmă în prefață, în breasla istoricilor din Republica Moldova dr. Igor ȘAROV ocupă un loc aparte. Domnia sa s-a impus prin cercetările istorice valoroase realizate în cadrul temei de cercetare în doctorat „Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862)” și a demonstrat, că viziunea și concepția autorilor ruși asupra istoriei Basarabiei a evoluat, suferind modificări la diverse etape. În anii 1812-1823 – începuturile istoriografiei ruse despre Basarabia a predominat descrierile regiunii și acumularea datelor statistice, iar în anii 1823-1828 – a apărut interesul față de istoria veche a Basarabiei, au fost publicate lucrări ale ofițerului rus I. Liprandi și altor autori, grupați de doctorand în „Școala lui Liprand. În perioada anilor 1828-1862 – s-a diversificat tematica privind istoria Basarabiei, finalizând cu apariția monografiei ofițerului rus A. Zașciuk, aceasta fiind „prima lucrare cu caracter științific referitoare la Basarabia”. „Este important, mai subliniază autorul prefeței, că problema identitară în Republica Mol¬dova – cel mai semnificativ subiect de cercetare istorică și de importanță politică – a rămas în centrul atenției savantului Igor ȘAROV, dovadă fiind studiile publicate în diverse ediții academice. Printre preocupările științifice se regăsesc și probleme de istorie contemporană a Republicii Moldova și ale învățământului istoric, subiecte din istoria raioanelor de est ale Republicii Moldova, aflate sub controlul vremelnic al Rusiei, dezbaterile publice privind urmările Pactului Mo¬lotov-Ribbentrop (1939), deportările elitei rurale din RSSM”.
În altă ordine de idei, în cuvântul de deschidere se menționează, că Domnia s-a implicat activ în editarea unor culegeri de documente, depistate în arhivele Republicii Moldova, în cele mai multe cazuri – documente aflate la index (secrete), referitoare la marea teroare din URSS (1937-1938), a pus la dispoziția istoricilor preocupați de epoca modernă a Basarabiei, cât și pentru juriști, sociologi, pentru toți cei interesați de trecutul nostru seria de volume „Basarabia în colecția completă a legilor Imperiului Rus”.
Cititorul lucrării enciclopedice va lua cunoștință în continuare cu CV protagonistului.
Partea întâi a volumului înserează o serie de interviuri, difuzate cu diferite ocazii, întitulate sugestiv: „Un destin în slujba educației” (TVR Moldova, 24 septembrie 2022, autoare Elena GUȚU), „În școală, influența factorului politic trebuie să fie zero” (Postul de radio „Europa liberă”, 7 noiembrie 2020, Valentina URSU), „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește în ea” (revista „NOI”, nr. 10, octombrie 2020, Valerie VOLONTIR), „Grija mea a fost să vă știu sănătoși, profesori și elevi, protejați de riscul infectării” (Postul de radio „Europa Liberă”, 14 noiembrie 2020,Victoria CUȘNIR), „E nevoie de cultivarea unei atitudini pozitive, de respect față de profesor…” (revista „Natura”, nr. 11, 2020, Gheorghe BUDEANU), „Trebuie să ne uităm după cifre” – criza demografică și reforma universităților” (Postul de radio „Europa liberă”, 28 decembrie 2021, Valentina URSU), „O lecție publică de istorie” (TVR Moldova, 10 iulie 2021, Vasile MUNTEANU).
Partea a doua „Articole știinţifice. Studii” familiarizează cititorul cu o parte din cele mai reprezentative rezultate ale cercetărilor științifice, efectuate de unul singur sau în calitate de coautor cu colegi de breaslă: I. P. Liprandi versus decembriștii în istoriografie: între trădare și „patriotism”; rolul boierimii (nobilimii) basarabene ca factor identitar în lucrările istoricilor ruși din secolul al XIX-lea; identitatea națională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul al XIX-lea; istoria Basarabiei în lucrările lui Iurii Venelin; deportările elitei rurale din RSSM în anii celui de al Doilea Război mondial și în perioada postbelică: istorie și memorie (studiu interdisciplinar); moștenirile regimului comunist în perioada postsovietică: memorie, continuități, consecințe.
Partea a treia „Bibliografie selectivă”, cuprinde peste 260 de titluri, compartimentate astfel: studii științifice; editor, coordonator, redactor, recenzent; manuale și lucrări metodico-didactice; mass-media; personalia.
Interviurile și articolele studii științifice și bibliografia au fost selectate astfel ca, prin tematica și actualitatea lor, să-l prezinte pe savantul și managerul Igor Șarov sub diferite aspecte: personalitate publică, conducător, cercetător, profesor universitar, familist.
Volumul inițiază colecția „Personalități ale USM” și este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor, dar și unui cerc mai larg de cititori, interesați de istoria contemporană, educație, învățământ, cultură.

Ion VÂRȚANU,
alcătuitor și redactor de carte

PROMOTOR AL LEGISLAŢIEI STATULUI DE DREPT

A_Arseni biobibliografie coperta (2)
Cu prilejul împlinirii a peste 40 de ani de activitate în ipostaze de deputat în „Parlamentul independenței” al Republicii Molodva, personalitate publică, profesor universitar, cercetător științific, expert în drept constituţional și înregimentării în rândul septuagenarilor, la finele anului 2023 a văzut lumina tiparului monografia enciclopedică „Profesor universitar Alexandru ARSENI. Biobibliografie” /editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; consultant științific Valeriu CUȘNIR; bibliografie Janna NIKOLAEVA; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; alcătuitor și redactor Ion VÂRȚANU; coperta Valeriu OPREA; redactare tehnică și macheta: Maria NICHITENCIUC și Valeriu OPREA/, lucrare din noua serie de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, promovată de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.
Volumul este structurat conform algoritmului tradițional bine definit pentru această serie de carte enciclopedică și bibliografică. După cum se afirmă în cuvântul înainte, semnat de doctorul în istorie, profesor universitar Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, pe parcursul a peste 42 de ani doctorul habi¬litat Alexandru ARSENI s-a dedicat serviciului de asigurare a drepturilor fun¬damentale ale omului pe bază ştiinţifică şi sinteza practicii și a rămas fidel acestui domeniu al jurisprudenței, în cadrul căruia face cercetări și elaborează cursuri speciale de drept constituțional și jurisdicție constituțională, cursuri pe care le predă cu pasiune și măiestrie studenților și masteranzilor. Distinsul coleg de universitate este o personalitate notorie a USM, o valoare științifică și culturală națională, care merită tot respectul și gratitudinea societății. Între copertele acestei cărți este înserată doar o parte semnificativă din tezaurul științific, didactic și cultural acumulat dea lungul carierei, care, cu siguranță, va fi de un real folos tuturor cititorilor.
Doctor habilitat în drept Rodica CIOBANU, șef al Departamentului Drept Public din cadrul Facultății de Drept a USM, a făcut o excursie în laboratorul de creație al profesorului universitar A. ARSENI și trecut în revistă activitatea profesională a colegului de facultate, menționând că omagiatul reprezintă un nume de referință al științei juridice naționale, bine cunoscut și dincolo de hotarele Republicii Moldova, ascultat nu numai în aula universitară sau în cea academică, ci și în mediul oamenilor cu mari responsabilități de stat, acolo, unde se iau decizii importante pentru edifi¬carea statului de drept, un om care face onoare Universități de Stat din Moldova. În continuarea lecturii, cititorul lucrării enciclopedice are la dispoziție CV protagonistului.
Partea întâi a volumului înglobează un set de interviuri, difuzate cu diferite ocazii, întitulate: „Tălmăcirea Legii supreme și referendumul constituțional” (postul de radio „Europa Liberă”); „Doctorul în drept, Alexandru Arseni: Republica Moldova nu este stat și nici nu va fi” (Agenția de știri „RGN Press”); „Declaraţia ca act a rămas, dar din esenţa unui stat independent, avem foarte multe restanțe” (TVR Moldova); „Interesul politic al fracțiunilor este una, „dar răspunderea o poartă șeful statului” (Postul de radio „Europa Liberă”), „Sunt întrunite toate circumstanțele pentru a dizolva parlamentul” (Postul de radio „Europa Liberă”); „Odată cu începutul lucrărilor primului Parlament s-a terminat perestroika și a început mișcarea de eliberare națională” („Moldopress”); „Absolvent de succes Universitatea de Stat din Moldova” (Serviciul de presă al USM).
Partea a doua „Studii și articole știinţifice” propune cititorului cu o parte din cele mai reprezentative rezultate ale cercetărilor științifice efectuate în ultimii zece ani, de unul singur sau împreună cu unii colegi de lucru la subiectele: îndatoririle fundamentale – veritabile obligaţii juridico-morale constituţionale: abordări teoretice şi reglementări; omul – reperul axiologic cardinal al oricărui sistem juridic; răspunderea constituţională a guvernanţilor – legitimitate şi oportunitate; dreptul de vot – garanţie constituţională şi practici; invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale; poporul suveran îşi poate exercita dreptul său natural şi inalienabil de a legifera, delegându-l unor reprezentanţi desemnaţi după proceduri electorale (integrity of elections – a principle edifying the legitimacy of the state representative power); natura juridică a cetăţeniei europene – concepţii doctrinare; „antagonismul” în cadrul teoriei volitive a apariției statului între ideile elaborate de Th. Hobbes, J. Locke și J.-J. Rousseau și impactul lor asupra contemporaneității; blocul de constituţionalitate – legalitate şi legitimitate; reunificarea naţională şi teritorială a românilor – legalitate şi legitimitate; legalitate și legitimitate – principii de bază aplicate în reglementarea organizării și funcționării sistemului judecătoresc, contradicție între dreptul la viață și dreptul la avort.
Partea a treia „Bibliografie selectivă”, înserează peste 200 de titluri, compartimentate conform clasificării bibliografice din comunitatea europeană: teze de doctorat; monografii, studii, lucrări de sinteză; articole științifice în reviste și culegeri; materiale, teze la congrese, conferințe; redactor, coordonator, recenzent; conducător/con¬sultant științific; prezențe în mass-media; personalia.
Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, dar și unui cerc mai larg de cititori, interesați de evoluția jurisprudenței și învățământului juridic în Republica Molodva.

Aliona BUJOR, Dan ADAUGE, Maria NICHITENCIUC
cercetători științifici

Profesor universitar, doctor habilitat în drept Elena ARAMĂ. Biobibliografie

Profesor universitar Elena Aramă Biobibliografie_coperta (1)A ieșit de sub tipar volumul omagial „Profesor universitar, doctor habilitat în drept Elena ARAMĂ. Biobibliografie” din colecția de carte „Personalități ale USM” grație activității de cercetare și muncii de redactare, depuse de echipa de cercetători, bibliografi, consultanți și redactori ai Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” dr. hab. Valeriu CUȘNIR, dr. Oleg BUJOR, dr. Mihai TAŞCĂ, A ieșit de sub tipar volumul omagial „Profesor universitar, doctor habilitat în drept Elena ARAMĂ. Biobibliografie” din colecția de carte „Personalități ale USM” grație activității de cercetare și muncii de redactare, depuse de echipa de cercetători, bibliografi, consultanți și redactori ai Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” dr. hab. Valeriu CUȘNIR, dr. Oleg BUJOR, dr. Mihai TAŞCĂ, Janna NIKOLAEVA și Valeriu OPREA în frunte cu neobositul editor dr. hab. Constantin MANOLACHE.
După cum menționează în prefața lucrării profesorul universitar, doctor în istorie Igor ȘAROV, rectorul Universității de Stat din Moldova, distinsa profesor universitar Elena ARAMĂ, prima femeie doctor habilitat în drept din Republica Moldova, după o experiență didactică, științifică și managerială de peste 50 de ani, remarcăm cu profundă satisfacție și nesimulată mândrie că dumneaei și-a format și promovează consecvent un stil academic și de cercetare propriu și inconfundabil, bazat pe cunoştinţe temeinice la disciplinele teoria generală a dreptului, Istoria statului şi dreptului, istoria doctrinelor politice şi de drept; în domeniile cercetare și analiza fenomenului juridic. În perioada 1993 – 2010, în calitate de șef al Catedrei teorie și istorie a dreptului, a optat pentru orientarea procesului didactic universitar, a doctrinei și practicii juridice spre redescoperirea adevărului istoric privind evoluţia dreptului românesc; a iniţiat și a organizat renovarea programelor de studii la disciplinele catedrei; a introdus cursuri speciale privind edificarea statului de drept și democratizarea vieţii publice. Fiind temeinic versată în istoria științelor juridice din tot spațiul românesc, dar și la scară internațională, grație cunoștințelor vaste de cultură generală și nivelului înalt de profesionalism de dascăl cu adevărat desăvârşit în domeniul jurisprudenței, manifestate de-a lungul carierei la pupitrul catedrei universitare prin originalitatea interpretărilor și studiilor de caz, precum și în timpul organizării cercetărilor juridice, a obținut realizări impresionante, recunoscute de comunitatea academică din ţară, dar şi de peste hotare. Printre acestea, un rezultat aparte este și constituirea sub conducerea dumneaei a unei direcții noi de cercetare, care întrunește 17 doctori și doi doctori habilitați în științe juridice privind dezvoltarea doctrinară a dreptului: teoria statului și a dreptului, dreptului constituțional, istoria statului și dreptului, istoria doctrinelor politice și de drept, trecutul juridic în principatele române.
Volumul conține și un CV, fiind urmat de trei compartimente.
Prima parte întitulată „Prezențe în mass-media” cuprinde interviurile: „Profesia de jurist este o profesie de prestigiu, „Doamna profesor care a instruit şi a educat generaţii de jurişti o viaţă întreagă”, „Fenomenul statal şi al instituţiilor juridice româneşti”.
Partea a doua conține seria de studii şi articole ştiinţifice: „Revendicarea drepturilor social-economice în contextul jurisprudenței constituționale”, „Criza democrației reprezentative și propuneri de depășire”, „Solidaritatea în corelație cu libertatea, egalitatea și fraternitatea”, „Unele considerente privind interacțiunea curții constituționale cu parlamentul”, „Experiența constituțională europeană privind compatibilitatea legilor cu constituția”, „Continuitatea tradiției constituționale românești de control al constituționalității legilor”.
Partea a treia constituie bibliografia protagonistei, care cuprinde peste 290 de titluri, compartimentate pe domenii: teze de doctorat; documente de politici educaționale; monografii, studii, manuale, lucrări metodico-didactice; articole în culegeri şi ediţii periodice; comunicări în cadrul reuniunilor științifice; lucrări coordonate, redactate; conducător/consultant ştiinţific; lucrări recenzate; activitatea în comitetele ştiinţifice. Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor, precum și unui cerc mai larg de cititori.

Ion VÂRȚANU, Silvia DONICI
alcătuitori și redactori de carte

Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV. Bibliografie

coperta Zubcova_2024_page-0001

La solemnitatea AȘM din 25 ianuarie 2023, consacrată consemnării unei prodigioase
activități științifice, didactice și manageriale pe parcursul a peste jumătate de secol,
desfășurată de către protagonista evenimentului doamna doctor habilitat Elena ZUBCOV, era
firesc, ca într-un anumit mod, să fie numărați bobocii, adică, fiind călăuziți de zicala „Ce-i
scris cu peniţa, nu se taie cu bărdiţa”, să fie făcut un bilanț privind munca de-o viață, văzând-
o adunată între copertele unei publicații pentru cei prezenți, dar mai ales pentru posteritate.
Această misiune de loc ușoară și-a luat-o Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” și
într-un timp foarte restrâns a pregătit monografia biobibliografică „Membru corespondent al
Academiei de Științe a Moldovei Elena ZUBCOV. Bibliografie”, a cincea la număr, în seria
de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, inaugurată în anul 2023.
Volumul a apărut grație: editorului dr. hab. Constantin MANOLACHE, responsabilului de
carte dr. Oleg BUJOR, bibliografei Janna NIKOLAEVA, redactorului tehnic și artistic
Valeriu OPREA și a subsemnatului, în calitate de alcătuitor și redactor.
Monografia se deschide cu un cuvânt-înainte semnat de rectorul Universității de Stat din
Moldova dr., prof. univ. Igor ȘAROV. O prezentare amplă a activității distinsei profesor universitar, reputată cercetătoare, manager în știință și expert internaţional în ecologie „Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV – la vârsta marilor împliniri”, subscriu colegii de serviciu academicienii Laurenția Ungureanu și Ion Toderaș, secundați de doctorul în științe Lucia Bilețchi. CV alăturat întregește portretul științifico-didactic al doamnei E. Zubcov.
Partea întâi „Prezențe în mass-media” întrunește patru articole publicistice reprezentative,
apărute de-a lungul timpului, cu diferite ocazii: „Elena ZUBCOV între activitatea ştiinţifică,
de expertiză şi cea de stat” (acad. Valeriu CANȚER), „Proiectele de cercetare – examen de
competenţă şi profesionalism”, „Doamna care perseverează în ştiinţă şi în viaţă” și
„Piscicultura poate deveni o ramură de profit a economiei naționale” (autoare jurnalista
Tatiana ROTARU). Articolul în întregime

Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie

anatol petrencu coperta

În data de 24 mai 2024 a avut loc sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, ediția a X-ea cu genericul „IN HONOREM Anatol PETRENCU la 70 de ani”.
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” s-a alăturat și a subscris în limita competențelor la aprecierile făcute în adresa omagiatului de către participanții la eveniment cu ocazia atingerii vârstei înțelepciunii și consemnării a peste 45 de ani de activitate didactică, științifică și managerială, precum și de manifestare în calitate de cetățean-tribun și blogger personal, formator de opinie, activist obștesc pe multiple planuri – calități demonstrate cu prisosință de către domnul doctor habilitat Anatol PETRENCU.
În legătură cu acest eveniment științific important, echipa de cercetare și creație a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” alcătuită din: editor doctor habilitat Constantin MANOLACHE și responsabil de ediție doctor în economie Oleg BUJOR, bibliografi Janna NIKOLAEVA și Lidia ZASAVIȚCHI, redactori Ion VÂRȚANU, Valeriu OPREA, Maria NICHITENCIUC, Vitalie ȚURCANU, au pregătit pentru editare și în ajun a ieșit de sub tipar volumul „Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie.”, al șaptelea la număr în colecția de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, lansată de Bibliotecă în 2022, la inițiativa domnului profesor universitar, rector al Universității de Stat din Moldova Igor ȘAROV. Astăzi punem în circulație acest demers științifico-bibliografic și editorial-poligrafic.
Conform algoritmului deja stabilit, lucrarea enciclopedică este structurată în 3 părți, tradițional fiind anticipată de un cuvînt înainte, o prezentare amplă a activității protagonistului și un fișier biografic standardizat „Curriculum vitae”. Articolul în întregime