CERINŢE DE PREZENTARE A ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE

ENCICLOPEDICA

Revistă de istorie a științei și studii enciclopedice

Ediția tipărită: ISNN – ISNN 9-771857-365703

Site: enciclopedia.asm.md

E-mail: [email protected]; [email protected]

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

„Enciclopedica. Revistă de istorie a științei și studii enciclopedice” reprezintă o ediție științifică periodică bianuală de larg profil, care își propune să publice studii și materiale cu referire la următoarele domenii: (1) istorie a științei și scientometrie; (2) cercetări enciclopedice; (3) cercetări biografice; (4) cercetări terminologice.

„Enciclopedica” se vrea un forum de analiză și dezbatere privind istoria științei și domeniile ei, precum și instituțiile de cercetare și educație din Republica Moldova, politicile cercetării științifice și inovării, problemele de scientometrie, problemele teoretico-metodologice referitoare la cercetările în domeniul enciclopediei și la elaborarea volumelor enciclopedice. În revistă vor fi publicate studii originale, comunicări, rapoarte, recenzii, informații, prezentări, documente și materiale referitoare la istoria științei și tendințele de dezvoltare a diferitor domenii ale științei contemporane, portrete biografice ale oamenilor de știință și cultură; prezentări și studii scientometrice privind aspectele cantitative ale „Științei Științelor”, politica managementului științific, modul de aplicare a studiilor scientometrice în evaluarea rezultatelor cercetării științifice. Atenție sporită se va acorda publicării studiilor originale interdisciplinare pe tematică enciclopedică național-universală și de ramură, în domeniul terminologiei.

Lucrările propuse spre publicare vor fi transmise la adresa [email protected], [email protected]. Colegiul de redacție va evalua manuscrisele, rezervându-și dreptul de a accepta lucrarea trimisă spre publicare în conformitate cu politica revistei.

 

Cerințe tehnice față de material

Pagină: A 4, margini: sus și jos 2,5 cm, stânga 3 cm, dreapta 1,5 cm.
Titlu: centrat, majuscule, font TNR, corp 12, Bold, interliniaj 1, urmat de un rând liber. În limbile română şi    engleză.
Autori: prenumele și numele cu majuscule, TNR, corp 11, aliniat dreapta ; adersă e-mail.
Grad/titlu științific, instituţie: jos, la subsol, se indică imediat după prenumele și numele autorului, TNR corp 10, aliniat stânga.
Text: TNR, corp 11, interliniaj 1,5.
Rezumat/Abstract: TNR corp 11, Italic (text: TNR 11, text identic în limbile română și engleză/franceză/germană. Maximum 100-150 de cuvinte.
Cuvinte-cheie, în limbile română și engleză/franceză/germană, TNR 11, Italic (până la 8–10 termeni specifici lucrării).
Volum: maximum 30 de pagini.
Textul în limba română trebuie să fie scris cu diacritice conform ultimelor regulamente în uz.
Imaginile foto trebuie să aibă o rezoluţie cât mai bună.
Referinţele bibliografice TNR corp 10, vor fi numerotate consecutiv în text (în paranteze pătrate) şi enumerate (de asemenea, în paranteze pătrate) la sfârşitul lucrării cu respectarea structurii referinţei bibliografice, în conformitate cu Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA nr. AT03 din 23 aprilie 2009. Datele bibliografice se dau în limba originalului.

 

Descrierea cărţilor: se indică numele şi iniţialele prenumelui/prenumelor autorului/autorilor, titlul, datele editoriale. Exemple de descriere a cărţilor:

Hachi M. Modul de trai al populaţiei Republicii Moldova: abordare sociogeografică. Chişinău, 2005; O istorie a regiunii transnistrene din cele mai vechi timpuri până în prezent: compendiu / I. Chirtoagă ş.a.; coord.: D. Dragnev; red.: L. Svetlicnâi. Chişinău, 2007.

Dacă o carte are un titlu dublu sau triplu, atunci pe prim-plan, conform datelor de pe foaia de titlu, se indică primul titlu, după care urmează semnul egalităţii şi titlul următor. De exemplu: Cartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova / col. de red.: I. Dediu ş.a. Ed. a 2-a. Chişinău, 2001.

Descrierea unui articol din ziar sau revistă include numele şi iniţiala prenumelui autorului, denumirea articolului, urmată de prepoziţia „In:”, după care se indică sursa, anul, data publicării (pentru ziare) numărul (pentru reviste) şi paginaţia. Exemplu de descriere bibliografică a unui articol din revistă: Hanganu A. Şi iarăşi despre … limba noastră. In: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2009, nr 1, p. 89–92.

Articolele din culegeri se descriu astfel: numele şi iniţialele prenumelui autorului (punct), denumirea articolului – fără punct, iar după prepoziţia „In:” – titlul cărţii în care a fost publicat articolul (punct) şi datele editoriale (oraşul unde a văzut lumina tiparului şi anul de ediţie, despărţite prin virgulă [,]), indicându-se paginile articolului dat. Exemplu: Vişinaru I. Mărinimia e o avere socială. In: Etica dăinuirii noastre: culegere de schiţe. Chişinău, 2008, p. 73–85.

Articolele din materialele conferinţelor, simpozioanelor, congreselor etc. îşi au specificul lor de descriere bibliografică, indicându-se obligatoriu la cele enumerate mai sus data şi locul desfăşurării întrunirii ştiinţifice. Exemplu: Ursu M. Evoluţia prezentării diversităţii culturale a Basarabiei la expoziţiile agricole, industriale şi muzeale din secolul XIX – prima jumătate a secolului XX. In: Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional din Republica Moldova: materialele conf. intern. Chişinău, 2–4 aug. 2007. Chişinău, 2007, p. 242–259.

Colegiul de redacție va expedia fiecare manuscris la referenţii revistei pentru o examinare critică de specialitate. După analiza lucrărilor în Colegiul de redacție şi acceptarea lor pentru publicare, redacţia îşi rezervă dreptul de a solicita autorilor unele modificări ale articolelor în scopul ameliorării materialelor.

 

Colegiul de redacție

 Cerințe tehnice față de material în format .doc