REPREZENTANT EMINENT AL ȘTIINȚEI JURIDICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

guceac biobibliografie coperta (2)
Pe parcursul anului 2023, echipa de creație a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei LUPAN” /editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; responsabil de ediție dr. Oleg BUJOR; bibliografie Raisa VASILACHE, redactare tehnică, macheta și coperta Valeriu OPREA/ a elaborat și a editat volumul enciclopedic „Academician Ion GUCEAC. Biobibliografie”, completând cu o nouă carte colecția „Personalităţi ale USM”, inițiată în 2022.
Lucrarea apare cu prilejul împlinirii de către protagonist – doctor habilitat în drept, profesor universitar a frumoasei vârstei de 60 de ani și face public un bilanț al activității didactice, științifice și manageriale de-a lungul aproape a patru decenii. În prefața volumului se reiterează, că academicianul Ion Guceac este un eminent reprezentant al științei juridice din țară, care prin cercetările științifice fundamentale privind evoluția și dezvoltarea constituționalismului, a dreptului constituţional ca ramură fundamentală a dreptului național, a parlamentarismului și sistemului politic, a drepturilor şi libertăţilor omului, a relațiilor dintre om, societate și stat, sistemului electoral, etc., și-a adus un important aport personal la crearea fundamentelor științifice și coordonatelor generale pentru consolidarea societății civile și edificarea statului de drept în Republica Moldova. Munca asiduă de cercetător și cadru didactic s-a soldat cu un număr impunător de monografii, manuale, articole științifice și de popularizare a științei, lucrări enciclopedice și metodice, care au devenit surse de informație de referință, trezind interesul cercetătorilor din țară și de peste hotare. Sub conducerea Domniei Sale în școala științifică „Fundamentarea ştiinţifică a democratizării sistemului constituţional din Republica Moldova – parte integrantă a constituţionalismului european”, au fost elaborate și susținute 17 teze de doctor și doctor habilitat.
Conform structurii acceptate, publicația în cele 496 pagini, înserează un cuvânt înainte semnat de Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, doctor în istorie, conferențiar universitar; un studiu biografic dedicat omagiatului „Perenitate și inovare în cercetarea juridică”, semnat de Rodica CIOBANU, doctor habilitat în drept, șef al Departamentului Drept Public al Facultății de Drept a USM; Curriculum vitae; două interviuri recente cu protagonistul (capitolul I); 22 studii fundamentale și articole științifice (capitolul II) apărute în limbile română, rusă, engleză sau franceză în perioada 2005-2021; o bibliografie amplă (capitolul III), ce cuprinde peste 280 de titluri, compartimentate astfel conform standardului UE: autoreferate; monografii; lucrări metodico-didactice și dicționare; coordonator științific; redactor ştiinţific, recenzent; lucrări enciclopedice; articole ştiinţifice; materiale prezentate la congrese și conferinţe; lucrări de popularizare a ştiinţei, interviuri; conducător/consultant ştiinţific, teze de doctor habilitat şi doctor susţinute; personalia.
Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, interesați de evoluția jurisprudenței în Republica Moldova și contribuția academicianului Ion GUCEAC la acest proces.

Valeriu OPREA, Maria NICHITENCIUC
Cercetători Științifici

SĂ CUNOAȘTEM ȘI SĂ UTILIZĂM CORECT LIMBA ROMÂNĂ

Iraida Condrea coperta_CIP (1)
Ca rezultat al participării la concursul de promovare a cărții naționale în anul 2023, organizat de Ministerul Culturii, echipa editorială a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” (editor dr.hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE; responsabil de ediţie dr., conf. univ. Oleg BUJOR; redactor tehnic și macheta Valeriu OPREA) a pregătit pentru tipar și a editat volumul de popularizare a cunoștințelor despre limba română „Să cunoaștem și să vorbim corect limba română”.
Autoarea lucrării doctor habilitat în filologie Iraida CONDREA, profesor universitar în cadrul Departamentului de Lingvistică Română și Știință Literară al Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, fiind preocupată de-a lungul carierei didactice și științifice de gramatică, stilistică și cultivarea limbii, traducere literară, studiul textului, sociolingvistică, semiotică și pragmatică, onomastică, propune o serie de materiale despre limba română, acestea constituind rezultatul unor analize a proceselor ce se produc în limbă în diverse perioade și situații de comunicare, bazate pe cercetări ale modului cum funcționează limba română, cum este vorbită, cum se scrie și cum se vorbește în limba română actuală în Republica Molodva, cu ce dificultăți se confruntă utilizatorii ei.
În culegerea de față au fost incluse studii, articole, note de lectură și tablete elaborate în ultimii ani, ce vizează subiecte generale și teme particulare, specifice. Aceste investigații au drept scop descrierea și analiza proceselor din limba română, ce se petrec aici și acum, sub ochii noștri, procese la care utilizatorii nu doar asistă pasiv, dar la care contribuie și ei prin cea ce se numește „comportament lingvistic”.
Volumul este o sursă științifică de ultima oră despre tendințele de evoluție ale limbii române și poate fi utilizat ca un ghid util pentru cititorul de toate categoriile, dornic de a cunoaște resursele lingvistice, ortoepice și ortografice ale limbii române, care va găsi aici informații ușor de utilizat spre a da corectitudine comunicării cotidiane verbale sau scrise.
Lucrarea a fost publicată din sursele financiare ale Ministerului Culturii alocate prin decizia Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale în 2023.

Ion VÂRȚANU, Aliona BUJOR
redactori tehnici, cercetători științifici

ENCICLOPEDIA GEOGRAFICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

enciclopedia geografica_boian coperta (1)
Cu aportul financiar al Ministerului Culturii acordat în conformitate cu decizia Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale în 2023, recent Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” (echipa de creație editor dr. hab. Constantin MANOLACHE, responsabil de ediție dr. Oleg BUJOR; consultant științific dr. hab. Leonid VOLOȘCIUC; redactori Silvia DONICI și Ion VÂRȚANU; redactor tehnic Valeriu OPREA; designeri Vitalie ROȘCA – coperta și Natalia DOROGAN – macheta) a scos de sub tipar volumul „Enciclopedia geografică a Republicii Moldova” alcătuit de către doctorul în științe agricole Ilie BOIAN, conferențiar universitar, șeful Departamentului Științele solului, Geografie, Geologie, Silvicultură și Design din cadrul Facultății de Biologie și Geoștiințe a Universității de Stat din Moldova.
După cum menționează editorii în prefața lucrării, „Enciclopedia Geografică a Republicii Moldova” pentru prima dată în spațiul dintre Nistru și Prut sunt descrise în format enciclopedic în ordine alfabetică principalele elemente structurale ale teritoriului republicii, resursele naturale, ariile naturale protejate de stat, precum și principalele riscuri naturale din Republica Moldova, noțiuni și termeni din geografia fizică, climatologie, hidrologie, pedologie, geofizică, geologie, mineralogie, ecologie, carto¬grafie, silvicultură, flora și fauna autohtonă, cadrul legislativ, alte domenii conexe geografiei. Cele puțin peste 600 de articole sunt perfectate într-un limbaj accesibil și conțin informații eshaustive și veridice, actualizate la zi. La elaborarea publicației enciclopedice au fost utilizate rezultatele cercetărilor geografice regionale ale colaboratorilor instituțiilor de profil din Republica Moldova, informațiile monitoringului calității componentelor de mediu de pe teritoriul republicii, inclusiv observaţiile hidrometeorologice efectuate în reţeaua națională a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, date statistice din arhiva Biroului Național de Statistică. Pe această cale ne exprimăm sentimentele noastre de gratitudine.
Lucrarea este însoțită și de o bibliografie selectivă.
Enciclopedia se adresează studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la instituţiile de învățământ superior de profil (specialitățile „Geografie”, „Meteorologie, „Ecologie”, „Ştiinţe ale mediului”), profesorilor de geografie şi de biologie, cercetătorilor științifici care studiază mediul înconjurător, observatorilor din reţeaua meteorologică naţională şi specialiștilor care activează în diferite sectoare de activitate practică pentru asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale şi a societăţii (instituții de stat, management, agricultură, construcţii, transporturi, îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului etc.), precum și elevilor, dar și tuturor cititorilor, interesați de evoluția și starea actuală a mediului geografic al plaiului nostru.

Ion VÂRȚANU,
alcătuitor și redactor de carte

ISTORIA LA ZI ÎNTR-UN DICȚIONAR ENCICLOPEDIC

image001

Lidia Prisac, Ion Valer Xenofontov, Istoria contemporană : (universală și a românilor) : dicţionar enciclopedic /editor: Constantin Manolache ; redactor științific: Demir Dragnev ; consultant știinţific: Ion Coropcean ; referenţi știinţifici: Anatol Petrencu [et al.] ; Mini sterul Educaţiei și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) «Andrei Lupan». – Chișinău : Editura USM, 2023 (Blitz Poligraf). – 607 p. Bibliogr.: p. 605-606. – [300] ex.
ISBN 978-9975-62-620-0

Grație concursului organizat de Ministerul Culturii în anul 2023, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a Universității de Stat din Moldova (USM) a câștigat dreptul de a edita lucrarea „Dicționar enciclopedic de istorie contemporană (universală și a românilor)”, elaborat de cercetătorii științifici, doctori în istorie Lidia PRISAC și Ion Valer XENOFONTOV, angajați la USM.
Volumul a fost pregătit pentru tipar de echipa editorială a instituției: editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; redactor științific membru corespondent al AȘM Demir DRAGNEV; consultant științific dr., g.(r.) Ion COROPCEAN; responsabil de ediţie dr. Oleg BUJOR; referenţi științifici: dr. hab., prof. univ. Anatol PETRENCU, dr., conf. univ. Tudor PAȘCANEANU și dr. Tatiana SÎRBU; redactor Ion VÂRȚANU, redactor tehnic și coperta Valeriu OPREA; macheta: Valeriu OPREA și Natalia DOROGAN. Totodată, lucrarea a fost recomandată pentru editare de Consiliul științific al Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM.
După cum menționează autorii, într-o notă asupra ediției, „Dicționarul enciclopedic. Istoria contemporană (universală și a românilor)” reprezintă rodul unei munci intelectuale migăloase depuse de autori, editor și redactori, constituind o radiografie succintă a celor mai importante evenimente, fenomene și procese de anvergură, precum și a multor personalități, care și-au lăsat amprenta în dezvoltarea omenirii pe parcursul „secolului extremelor” și a celui care este în derulare. Volumul propriu-zis cuprinde peste 2 300 de articole și a fost conceput după tipicul obișnuit al lucrărilor enciclopedice și lexicografice specializate. Acesta include: o selecție de concepte, noțiuni, definiții, termeni, metode de cercetare ale istoriei contemporane; nume de referință, personalități care au schim¬bat cursul evoluției omenirii; evoluția statelor lumii; instituții și organizații naționale/internaționale; curente și formațiuni sau partide politice; fapte, evenimente și fenomene caracteristice istoriei contemporane universale și a românilor”.
Subiectele sunt tratate în ordine alfabetică fiind o modalitate practică de asigurare a informării prompte a cititorului, terminologia este prezentată la zi. Per ansamblu, lucrarea constituie o temelie în cunoașterea istoriei contemporane – de la începutul sec. al XX-lea până în zilele noastre. O atenție aparte a fost acordată istoriei contemporane a Basarabiei (1918–1940/1941–1944); R.A.S.S. Moldovenești (1924–1940); R.S.S. Moldovenești (1940– 1941/1944–1991) și Republicii Moldova (1991– prezent).
Un alt aspect specific al volumului, ține de prezentarea sintetică a istoriei contem-porane a tuturor celor 195 state ale lumii, entități care mereu pendulează între trecut, prezent și viitor, și continuă să rămână principalii actori la nivel național, regional și internațional. Factologia cu referire la evoluția acestora a fost expusă într-o succesiune cauzală fiind plasate în context istorico-politic local, continental și mondial, cu prezentarea principalelor tendințe ale dezvoltării. Profilul factologic al statelor a fost actualizat la zi, atât cât permite structura unei lucrări de tip enciclopedic.
Pe lângă termenii de istorie propriu-ziși, dicționarul enciclopedic mai cuprinde și un număr important de termeni din diverse domenii ale vieții societății de-a lungul perioadei contemporane – politică, știință, tehnică, economie, cultură, arhitectură, spiritualitate, sport etc; date biografice succinte referitoare la activitatea unor personalități, care s-au distins în aceste domenii. S-a ținut cont și de factorul gender în abordarea istoriei contemporane. Personalitățile din domeniul științei au fost selectate dintre cele care nu mai sunt în viață. Un loc aparte a fost rezervat copiilor, soarta cărora în istoria contemporană a fost marcată de evenimentele trau¬matizante cum ar fi genocid, holocaust, masacre și deportări.
Pentru a atrage atenția unui public cât mai larg și, mai ales, a interesa tânăra generație să descopere nuanțele perioadei contemporane, insolitul volum propune și o serie de articole din categoria curiozități. În acest sens, nelipsiți sunt termenii, dar, mai a ales, personalitățile care țin de istoria mu¬zicii și a cinematografiei, a evoluției modei și a automobilelor, sportului, vieții cotidiene.
Dicționarul enciclopedic este însoțit de o Listă a abrevierilor și semnelor, un Tabel cronologic succint cu evenimente decisive ale istoriei contemporane și o Bibliografie selectivă.
Dicționarul enciclopedic de istorie contemporană apărut recent, în preajma sărbătorii profesionale „Ziua istoricului” din Republica Molodva, celebrată la 18 iunie, corespunde curriculum-urilor din sistemul educațional preuniversitar și universitar, și este o carte utilă și necesară adresată elevilor, studenților, profesorilor, cercetătorilor și tuturor celor interesați, care țin să-și aprofundeze cunoștințele în materie de istorie contemporană. Prin amploarea informațiilor de ultima oră și veridice prezentate, lucrarea va contribui la formarea culturii istorice a populației, oferind răspunsuri citito¬rului interesat de istoria contemporană, implicit a timpului prezent.

Ion VÂRȚANU, redactorul cărții

ADEPT NEOBOSIT AL MODERNIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

V_Gutu bibliografie coperta (1)
La finele anului 2023, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, a văzut lumina tiparului volumul „Profesor universitar Vladimir GUŢU. Bibliografie” /editor dr. hab. Constantin Manolache; responsabil de ediție dr. Oleg Bujor; bibliografie Janna Nikolaeva, coperta Valeriu Oprea, redactare tehnică și machetare Natalia Nîș, Valeriu Oprea/ din colecția „Personalităţi ale USM”.
Din cuvântul înainte privind activitatea profesională a protagonistului cărții de față doctor habilitat în științe pedagogice Vladimir GUȚU, constatăm că, după absolvirea facultății, Dumnealui a activat exclusiv în sistemul de educație: cadru didactic; doctorand; cercetător științific supe¬rior; șef de laborator; vice-director al Institutului de Științe ale Educației; șef de departament în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetă¬rii; profesor universitar și decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială în cadrul Universității de Stat din Moldova.
Grație recunoașterii cunoștințelor și experienței acumulate, în anii 1997-2001 a fost invitat să contribuie la modernizarea sistemului de in¬struire moștenit din epoca sovietică în calitate de coordonator ştiinţific al proiectului „Reforma învățământului general”. Ulterior, mai bine de un sfert de secol, fiind un adept neobosit al modernizării învăţământului din Republica Molodva, a deținut funcțiile de coordonator ştiinţific, consultant, expert, membru executant al echipelor de lucru în 16 proiecte naționale și internaționale, punând umărul la implementarea și valorificarea paradigmei umaniste a educației.
În prodigioasa activitate de modernizare și eficientizare a învățământului de toate treptele din Republica Moldova este susținut de cei 23 de doctori şi 8 doctori habilitaţi în științe pedagogice, pregătiți și îndrumați, care constituie cea mai de preț realizare, cu care se mândrește. Este fon¬datorul unei adevărate școli naționale privind învățământul formativ cen¬trat pe elev și student.
Bibliografia inclusă între copertele acestei cărți include 668 titluri grupate pe compartimentele teze de doctorat, documente de politici educaționale, monografii, studii, manuale, lucrări metodico-didactice, articole în culegeri şi ediţii periodice, comunicări în cadrul reuniunilor științifice naționale și internaționale, lucrări coordonate/redactate, conducător ştiinţific al doctoranzilor cu tezele de doctorat susținute, lucrări recenzate, activitate în comitete ştiinţifice, mass-media, personalia, constituie un adevărat tezaur științific, didactic și cultural elaborat de profesorul universitar Vladimir GUȚU pe parcursul mai multor ani. Avem certitudinea că materialul pu¬blicat va fi de un real folos tuturor cititorilor.

Aliona BUJOR,
cercetător științific

DREPTURILE PERSOANEI – ÎN VIZORUL JURISPRUDENŢEI NAŢIONALE

andrei smochina coperta
Echipa comună constituită din angajați ai Institutului de cercetări juridice, politice și sociologice și Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” (editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; coordonatori dr. hab. Victor JUC și dr. hab. Valeriu CUȘNIR; alcătuitor dr. Mihail TAȘCĂ; redactor Ion VÂRȚANU; corector Nadejda PASCARI; designer copertă Vitaliu POGOLȘA; macheta Natalia DOROGAN, redactare tehnico-artistică Valeriu OPREA) au pregătit pentru tipar volumul „În honorem profesor Andrei Smochină”, care cuprinde materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale”, dedicată jubileului de 75 ani de viață ai doctorului habilitat în drept Andrei SMOCHINĂ, profesor universitar, cavaler al Ordinului Republicii, care a avut loc la Chișinău, în 10 decembrie 2021. Evenimentul s-a produs în cadrul proiectului „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (CAJDPM).
Culegerea de materiale se deschide cu alocuțiunile omagiale ale dr. hab. în științe politice Victor JUC, profesor universitar, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în științe juridice Valeriu CUŞNIR, profesor universitar, director adjunct pentru știință al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în drept Gheorghe AVORNIC, profesor universitar, rectorul Universităţii de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”; dr. în drept Iurie FRUNZĂ, conferențiar universitar, discipol al omagiatului, director al Centrului de Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în drept Serghei BRÂNZĂ, profesor universitar, decan al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova; dr. în istorie Serghei ZAHARIA, conferențiar universitar, rectorul Universității de stat din Comrat, din care menționăm, că profesorul universitar, doctorul habilitat în drept Andrei Smochină, patriarh al știin¬ței juridice din Republica Moldova, adevărat apărător al drepturilor omului, fondator de școală științifică cu 39 de discipoli – doctori în diverse domenii ale științelor juridice, prin lu¬crările științifice și prin calitățile umane, este un nume de referință, atunci când vorbim despre jurisprudență și calitatea ei, un cercetător științific de referință și o figură proeminentă în domeniul dreptului din Republica Moldova și din spațiul românesc de investigație științifică, în ansamblu.
Numele de făuritor doctri¬nar l-a obținut printr-o muncă asiduă, abnegație și voință, cercetările sale științifice în domeniile dreptului constituțional și ale teoriei statului și dreptului se disting printr-un nivel înalt de profunzime justificativă, acuratețe teoretico-metodologică și argumentare categorial-ideatică, interconexiunea disciplinară asigurând polivalență și plusvaloare științifico-aplicativă. Cariera strălucită a distinsului om de știință întrunește mai multe perioade, activități și aprecieri memorabile, menționând că: în anii 1975-1990 a fost membru al primei comisii de redactare a Constituției Republicii Moldova, altor importante comisii de profil; în anii 1990-1991 a fost reprezentantul Republicii Moldova în Comitetul de Supraveghere Constituţională al Uniunii Sovietice, demnitate care nu-și are analogie nici în activitatea altor cadre universitare și nici în activitatea vreunui funcționar de stat din Republica Moldova; este autor/coautor a peste 425 de lucrări științifice, didactice și de popularizare a științei; a elaborat și a predat mai multe cursuri universitare, inclusiv „Istoria statului şi dreptului ţărilor de peste hotare”, „Istoria universală a statului şi dreptului”, „Bazele statului şi dreptului”, „Dreptul constituţional al Republicii Moldova” la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea Prietenia Popoarelor „Patrice Lumumba” din Moscova, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Administrare Publică, Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi, Școala doctorală administrată de Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.
Capitolul întâi înserează studii privitor la revalorizarea dreptului între interogații și răspunsuri; restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți în contextul crizei cauzate de pandemia de coronavirus (COVID-19); dreptul fundamental la libertatea de asociere în partide politice în jurisprudența curții constituționale a Republicii Moldova; revizuirea procesului și casarea hotărârilor instanțelor de control judiciar al urmăririi penale după pronunțarea hotărârii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului; principiul respectării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane; accepțiuni privind răspunderea în dreptul penal internațional; emergența principiului umanismului în normele din partea specială a Codului Penal al Republicii Moldova; provocările exercitării dreptului la vot în condiții de pandemie; repere conceptuale privind dreptul la viaţa familială; aspecte cu privire la dreptul fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos; dreptul la reintegrarea familiei din perspectiva jurisdicției Uniunii Europene; reglementarea juridică a drepturilor contribuabilului în cadrul activității de control fiscal; responsabilitatea juridică și civilă de grup a subiecților asociațiilor antreprenoriale; eutanasia prin prisma moralului şi legalului; practica Curții Europene a Drepturilor Omului în soluționarea litigiilor electorale; dreptul – principiu la un proces contradictoriu – condiţie indispensabilă realizării unui acces efectiv la justiție ș.a.
În Capitolul al doilea cititorul avizat are la dispoziție studii științifice cu privire la subiectele: dimensiunea istorică întru elucidarea conceptului dreptului; reflecții privind noțiunile de „măsură” și „metodă” specială (operativă) de investigaţii utilizate în doctrină și legislaţie; analiza strategică în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție; represiuni politice în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească – soarta ofiţerilor armatei Republicii Democratice Moldovenești rămaşi în Basarabia la 28 iunie 1940; evoluția instituției alegerilor locale după declararea independenței Republicii Moldova; istoricul și evoluţia instituției avocaturii moderne naţionale în Republica Moldova; educație și credință, disciplină și ordine – spre o reunificare a valorilor sociale; minoritățile naționale, autonomia și autodeterminarea popoarelor; statul şi dreptul – cadrul de apariţie şi evoluţie a subiectului de drept şi a capacităţii juridice; efectele evoluției istorice asupra conceptului și conținutului drepturilor economice ale omului; ipostazele răspunderii penale a judecătorului; noțiuni teoretice privind riscul de faliment; migrația ilegală și migrația infracțională: manifestări cantitative, conținut, corelare ș.a.
Volumul include și o amplă Addenda, în care este publicat CV și arborele genealogic ale protagonistului. Aici, la compartimentul bibliografie – lucrări semnate de profesorul universitar Andrei SMOCHINĂ cititorul va găsi peste 425 titluri, inclusiv: 4 teze de doctorat; 11 monografii, 9 lucrări didactice; 19 publicații – contribuţii la dezvoltarea învăţământului juridic; 82 articole în culegeri și anuare; 77 articole în reviste științifice.

Ion VÂRȚANU,
redactor de carte

Silvia MÎTCU,
Șef Centru

O ISTORIE SOCIAL-ECONOMICĂ A BASARABIEI INTERBELICE

Print
Cu contribuţia financiară a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale-ediția anului 2023, a ieșit de sub tipar studiul monografic enciclopedic „O istorie social-economică a Basarabiei interbelice”, autor dr.hab. Nicolae ENCIU, pregătit pentru tipar de către Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan”, care a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023.
Lucrarea de tip enciclopedic-monografic este structurată tradițional și conține: o introducere în subiect, materialul de bază este expus în patru capitole distincte, autorul face o încheiere și , ca materiale inedite suplimentare propune cititorului patru anexe.
Capitolul I. „1918: anul libertății și unității de stat a națiunilor majoritare din Europa Centrală și de Est și al dispariției imperiilor multinaționale cuceritoare și opresive” tratează subiectele: Primul Război Mondial și formarea unor noi state naționale în Centrul și Sud-Estul Europei; Regatul României la sfârșitul Primului Război Mondial: reunirea tuturor teritoriilor locuite de români în cadrul aceluiași stat național unitar; Etapele revenirii Basarabiei în cadrul statului național unitar român.
Capitolul II. „Basarabia în componența României Întregite” este consacrat subiectelor: Economia românească: privire de ansamblu; Noul cadru de dezvoltare a Basarabiei după Marea Unire din 1918. Adaptarea economiei basarabene la noua conjunctură geo-economică; Doctrine, doctrinari și politici social-economice în România Întregită.
Capitolul III. „Evoluția social-economică a Basarabiei” dezbate subiectele: Consecințe ale Primului Război Mondial; refacerea și stabilizarea vieții social-economice în Basarabia; agricultura sub semnul transformărilor sociale, progresul industrial al Basarabiei; transporturile, poșta și comunicațiile; creditul și cooperația în viața economică a Basarabiei; bugetul, finanțele, impozitele.
Capitolul IV. „Bilanțul dezvoltării social-economice a Basarabiei” elucidează problemele: criza economică din 1929-1933, depășirea crizei și avântul; viața cotidiană și nivelul de trai în Basarabia; un bilanț al dezvoltării social-economice a Basarabiei și poziția ei în economia românească.
La final, în loc de încheiere, autorul vine cu opinii, concluzii și sugestii privind procesul de modernizare social-economică a Basarabiei: între deziderat și constrângerile epocii.
Pentru o mai bună înțelegere a monografiei, autorul a înserat în anexe un glosar de termeni social-economici; o listă de abrevieri; o bibliografie selectivă și un set de documente originale: Șt. Antim, „Memoriu” (1930), „Cronică politică. Carp al II-lea și Sturdza al II-lea sub Carol al II-lea. Sinteza momentului politic actual” (1930); „Memoriul cu propuneri privind situația social-economică din România în perioada ante- și post-belică” prezentat de Aristide Blank (bancher) lui Carol al II-lea (1930); „Recensământul instituțiilor de asistență socială și de ocrotire din 1 ianuarie 1936, Basarabia; Ion Mihalache, „Observații cu prilejul inspecției făcute în Basarabia” (1932).
În pofida afirmațiilor falsificate ale istoriografiei sovietice despre impactul negativ al unirii Basarabiei cu patria mamă România, volumul vine să demonstreze prin fapte concrete dezvoltarea ascendentă socială, politică, economică, culturală și spirituală, bazată pe principiile libertății, democrației și ele economiei de piață a spațiului dintre Nistru și Prut în perioada când acest teritoriu s-a aflat în componența României întregite în anii 1918-1940, impactul pozitiv asupra conștiinței de neam a românilor basarabeni – populația majoritară din ținut.

Ion VÂRȚANU,
redactor de carte

Dan ADAUGE,
cercetător științific

UN DESTIN ÎN SLUJBA EDUCAȚIEI

Print
După încadrarea în Universitatea de Stat din Moldova, neobositul editor de carte doctor habilitat Constantin MANOLACHE, director Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei LUPAN”, a inițiat seria de carte enciclopedică „Personalități ale Universitatea de Stat din Moldova. Bibliografie”. După cum era de intuit, deși fără numerotare, primul volum i-a fost consacrat doctorului în istorie, conferențiar universitar Igor ȘAROV, rectorul Universitatea de Stat din Moldova. Recent a văzut lumina tiparului monografia enciclopedică „Doctor în istorie Igor ȘAROV. Biobibliografie” /editor: dr. hab. Constantin MANOLACHE; bibliografie: Janna NIKOLAEVA și Lidia ZASAVIȚCHI; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; redactor: Ion VÂRȚANU; coperta: Vitaliu POGOLȘA; redactare tehnică și macheta: Valeriu OPREA./, prima lucrare din noua serie de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, promovată de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.
Publicația a fost editată cu prilejul împlinirii a peste 35 de ani ai unui destin în slujba educației – continuator al dinastiei de intelectuali ȘAROV de către doctorul în istorie, conferențiar universitar Igor ȘAROV, personalitate cunoscută în țară și peste hotare, care cu dăruire s-a impus prin cercetări istorice valoroase realiza¬te, iar prin demersuri remarcabile a lăsat o urmă adâncă în educație și publicarea unor materiale didactice deosebit de necesare studenților, elevilor, dar și profesorilor de istorie din instituțiile preuniversitare, s-a afirmat prin abilități de manager în diversele posturi didactice și ca funcționar de stat, pe care le-a ocupat în această perioadă.
Cartea este structurată conform unui algoritm bine definit. Acest volum se deschide cu un cuvânt înainte, semnat de doctorul habilitat Anatol PETRENCU, care i-a fost protagonistului conducător științific la elaborarea tezei de doctor în istorie întitulat „Igor ȘAROV – istoric și manager”. După cum se afirmă în prefață, în breasla istoricilor din Republica Moldova dr. Igor ȘAROV ocupă un loc aparte. Domnia sa s-a impus prin cercetările istorice valoroase realizate în cadrul temei de cercetare în doctorat „Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862)” și a demonstrat, că viziunea și concepția autorilor ruși asupra istoriei Basarabiei a evoluat, suferind modificări la diverse etape. În anii 1812-1823 – începuturile istoriografiei ruse despre Basarabia a predominat descrierile regiunii și acumularea datelor statistice, iar în anii 1823-1828 – a apărut interesul față de istoria veche a Basarabiei, au fost publicate lucrări ale ofițerului rus I. Liprandi și altor autori, grupați de doctorand în „Școala lui Liprand. În perioada anilor 1828-1862 – s-a diversificat tematica privind istoria Basarabiei, finalizând cu apariția monografiei ofițerului rus A. Zașciuk, aceasta fiind „prima lucrare cu caracter științific referitoare la Basarabia”. „Este important, mai subliniază autorul prefeței, că problema identitară în Republica Mol¬dova – cel mai semnificativ subiect de cercetare istorică și de importanță politică – a rămas în centrul atenției savantului Igor ȘAROV, dovadă fiind studiile publicate în diverse ediții academice. Printre preocupările științifice se regăsesc și probleme de istorie contemporană a Republicii Moldova și ale învățământului istoric, subiecte din istoria raioanelor de est ale Republicii Moldova, aflate sub controlul vremelnic al Rusiei, dezbaterile publice privind urmările Pactului Mo¬lotov-Ribbentrop (1939), deportările elitei rurale din RSSM”.
În altă ordine de idei, în cuvântul de deschidere se menționează, că Domnia s-a implicat activ în editarea unor culegeri de documente, depistate în arhivele Republicii Moldova, în cele mai multe cazuri – documente aflate la index (secrete), referitoare la marea teroare din URSS (1937-1938), a pus la dispoziția istoricilor preocupați de epoca modernă a Basarabiei, cât și pentru juriști, sociologi, pentru toți cei interesați de trecutul nostru seria de volume „Basarabia în colecția completă a legilor Imperiului Rus”.
Cititorul lucrării enciclopedice va lua cunoștință în continuare cu CV protagonistului.
Partea întâi a volumului înserează o serie de interviuri, difuzate cu diferite ocazii, întitulate sugestiv: „Un destin în slujba educației” (TVR Moldova, 24 septembrie 2022, autoare Elena GUȚU), „În școală, influența factorului politic trebuie să fie zero” (Postul de radio „Europa liberă”, 7 noiembrie 2020, Valentina URSU), „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește în ea” (revista „NOI”, nr. 10, octombrie 2020, Valerie VOLONTIR), „Grija mea a fost să vă știu sănătoși, profesori și elevi, protejați de riscul infectării” (Postul de radio „Europa Liberă”, 14 noiembrie 2020,Victoria CUȘNIR), „E nevoie de cultivarea unei atitudini pozitive, de respect față de profesor…” (revista „Natura”, nr. 11, 2020, Gheorghe BUDEANU), „Trebuie să ne uităm după cifre” – criza demografică și reforma universităților” (Postul de radio „Europa liberă”, 28 decembrie 2021, Valentina URSU), „O lecție publică de istorie” (TVR Moldova, 10 iulie 2021, Vasile MUNTEANU).
Partea a doua „Articole știinţifice. Studii” familiarizează cititorul cu o parte din cele mai reprezentative rezultate ale cercetărilor științifice, efectuate de unul singur sau în calitate de coautor cu colegi de breaslă: I. P. Liprandi versus decembriștii în istoriografie: între trădare și „patriotism”; rolul boierimii (nobilimii) basarabene ca factor identitar în lucrările istoricilor ruși din secolul al XIX-lea; identitatea națională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul al XIX-lea; istoria Basarabiei în lucrările lui Iurii Venelin; deportările elitei rurale din RSSM în anii celui de al Doilea Război mondial și în perioada postbelică: istorie și memorie (studiu interdisciplinar); moștenirile regimului comunist în perioada postsovietică: memorie, continuități, consecințe.
Partea a treia „Bibliografie selectivă”, cuprinde peste 260 de titluri, compartimentate astfel: studii științifice; editor, coordonator, redactor, recenzent; manuale și lucrări metodico-didactice; mass-media; personalia.
Interviurile și articolele studii științifice și bibliografia au fost selectate astfel ca, prin tematica și actualitatea lor, să-l prezinte pe savantul și managerul Igor Șarov sub diferite aspecte: personalitate publică, conducător, cercetător, profesor universitar, familist.
Volumul inițiază colecția „Personalități ale USM” și este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor, dar și unui cerc mai larg de cititori, interesați de istoria contemporană, educație, învățământ, cultură.

Ion VÂRȚANU,
alcătuitor și redactor de carte

PROMOTOR AL LEGISLAŢIEI STATULUI DE DREPT

A_Arseni biobibliografie coperta (2)
Cu prilejul împlinirii a peste 40 de ani de activitate în ipostaze de deputat în „Parlamentul independenței” al Republicii Molodva, personalitate publică, profesor universitar, cercetător științific, expert în drept constituţional și înregimentării în rândul septuagenarilor, la finele anului 2023 a văzut lumina tiparului monografia enciclopedică „Profesor universitar Alexandru ARSENI. Biobibliografie” /editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; consultant științific Valeriu CUȘNIR; bibliografie Janna NIKOLAEVA; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; alcătuitor și redactor Ion VÂRȚANU; coperta Valeriu OPREA; redactare tehnică și macheta: Maria NICHITENCIUC și Valeriu OPREA/, lucrare din noua serie de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, promovată de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.
Volumul este structurat conform algoritmului tradițional bine definit pentru această serie de carte enciclopedică și bibliografică. După cum se afirmă în cuvântul înainte, semnat de doctorul în istorie, profesor universitar Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, pe parcursul a peste 42 de ani doctorul habi¬litat Alexandru ARSENI s-a dedicat serviciului de asigurare a drepturilor fun¬damentale ale omului pe bază ştiinţifică şi sinteza practicii și a rămas fidel acestui domeniu al jurisprudenței, în cadrul căruia face cercetări și elaborează cursuri speciale de drept constituțional și jurisdicție constituțională, cursuri pe care le predă cu pasiune și măiestrie studenților și masteranzilor. Distinsul coleg de universitate este o personalitate notorie a USM, o valoare științifică și culturală națională, care merită tot respectul și gratitudinea societății. Între copertele acestei cărți este înserată doar o parte semnificativă din tezaurul științific, didactic și cultural acumulat dea lungul carierei, care, cu siguranță, va fi de un real folos tuturor cititorilor.
Doctor habilitat în drept Rodica CIOBANU, șef al Departamentului Drept Public din cadrul Facultății de Drept a USM, a făcut o excursie în laboratorul de creație al profesorului universitar A. ARSENI și trecut în revistă activitatea profesională a colegului de facultate, menționând că omagiatul reprezintă un nume de referință al științei juridice naționale, bine cunoscut și dincolo de hotarele Republicii Moldova, ascultat nu numai în aula universitară sau în cea academică, ci și în mediul oamenilor cu mari responsabilități de stat, acolo, unde se iau decizii importante pentru edifi¬carea statului de drept, un om care face onoare Universități de Stat din Moldova. În continuarea lecturii, cititorul lucrării enciclopedice are la dispoziție CV protagonistului.
Partea întâi a volumului înglobează un set de interviuri, difuzate cu diferite ocazii, întitulate: „Tălmăcirea Legii supreme și referendumul constituțional” (postul de radio „Europa Liberă”); „Doctorul în drept, Alexandru Arseni: Republica Moldova nu este stat și nici nu va fi” (Agenția de știri „RGN Press”); „Declaraţia ca act a rămas, dar din esenţa unui stat independent, avem foarte multe restanțe” (TVR Moldova); „Interesul politic al fracțiunilor este una, „dar răspunderea o poartă șeful statului” (Postul de radio „Europa Liberă”), „Sunt întrunite toate circumstanțele pentru a dizolva parlamentul” (Postul de radio „Europa Liberă”); „Odată cu începutul lucrărilor primului Parlament s-a terminat perestroika și a început mișcarea de eliberare națională” („Moldopress”); „Absolvent de succes Universitatea de Stat din Moldova” (Serviciul de presă al USM).
Partea a doua „Studii și articole știinţifice” propune cititorului cu o parte din cele mai reprezentative rezultate ale cercetărilor științifice efectuate în ultimii zece ani, de unul singur sau împreună cu unii colegi de lucru la subiectele: îndatoririle fundamentale – veritabile obligaţii juridico-morale constituţionale: abordări teoretice şi reglementări; omul – reperul axiologic cardinal al oricărui sistem juridic; răspunderea constituţională a guvernanţilor – legitimitate şi oportunitate; dreptul de vot – garanţie constituţională şi practici; invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale; poporul suveran îşi poate exercita dreptul său natural şi inalienabil de a legifera, delegându-l unor reprezentanţi desemnaţi după proceduri electorale (integrity of elections – a principle edifying the legitimacy of the state representative power); natura juridică a cetăţeniei europene – concepţii doctrinare; „antagonismul” în cadrul teoriei volitive a apariției statului între ideile elaborate de Th. Hobbes, J. Locke și J.-J. Rousseau și impactul lor asupra contemporaneității; blocul de constituţionalitate – legalitate şi legitimitate; reunificarea naţională şi teritorială a românilor – legalitate şi legitimitate; legalitate și legitimitate – principii de bază aplicate în reglementarea organizării și funcționării sistemului judecătoresc, contradicție între dreptul la viață și dreptul la avort.
Partea a treia „Bibliografie selectivă”, înserează peste 200 de titluri, compartimentate conform clasificării bibliografice din comunitatea europeană: teze de doctorat; monografii, studii, lucrări de sinteză; articole științifice în reviste și culegeri; materiale, teze la congrese, conferințe; redactor, coordonator, recenzent; conducător/con¬sultant științific; prezențe în mass-media; personalia.
Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, dar și unui cerc mai larg de cititori, interesați de evoluția jurisprudenței și învățământului juridic în Republica Molodva.

Aliona BUJOR, Dan ADAUGE, Maria NICHITENCIUC
cercetători științifici

APARIȚIE EDITORIALĂ

PANORAMA POSTCOMUNISMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN DOUĂ VOLUME

Liliana Corobca (coord.), Panorama postcomunismului în Republica Moldova. Vol. 1. – București, Editura Institutului Cultural Român, 2024. – 703 p. ISBN 978-973-577-774-6. Vol. 1 ISBN 978-973-577-775-3.

Liliana Corobca (coord.), Panorama postcomunismului în Republica Moldova. Vol. 2. – București, Editura Institutului Cultural Român, 2024. – 608 p. ISBN 978-973-577-774-6. ISBN 978-973-577-776-0.

„Data de 24 februarie 2022, când a început războiul ruso-ucrainean, a schimbat istoria Europei, a adus în prim-plan destinul Ucrainei, fostă republică sovietică, țară despre care se cunoșteau puține lucruri, iar odată cu aceasta, a trezit interes și mai mica republică Moldova, situată între România, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, și Ucraina, aflată în plin război, soldat cu zeci de mii de morți și cu milioane de refugiați. În aceste circumstanțe, la 1 iunie 2023, anume în Republica Moldova are loc cea de-a doua reuniune a comunității politice europene, unde au participat 47 de șefi de state și lideri ai Uniunii Europene, care au discutat despre securitate, stabilitate și cooperare pe continentul european. Cu siguranță, mulți din cei 900 de jurnaliști din aproape 50 de țări care au relatat despre acest eveniment au vizitat R. Moldova pentru prima oară și au încercat să afle cât mai mult despre acest teritoriu «exotic».
Desigur, demersul nostru nu vine (neapărat) în întâmpinarea celor care își propun acum, după Summitul din 2023, să cunoască mai bine R. Moldova, dar nici nu exclude această motivație”.
Liliana Corobca, Notă asupra ediției

1
2
3
5
2
2
3
4
5

APARIȚIE EDITORIALĂ

DISCURSUL IDENTITAR ÎN OPERA PĂRINTELUI SPIRITUAL AL BASARABIEI

viber_image_2024-03-16_18-26-32-290

Recenta monografie elaborată de către doctorul în istorie, conferențiarul universitar Silvia Grossu este rezultatul unei activități laborioase în domeniul cercetării efectuate de autoare pe parcursul a mai multor ani. Prin prisma traseului existențial al Mitropolitului Gheorghe (Gurie) Grosu (1877–1943) sunt prezentate aspecte inedite din istoria Bisericii Ortodoxe Române în perioada interbelică. Subiectul abordat este unul actual pentru domeniul istoriei, comunicării, teologiei, antropologiei ș.a. Lucrarea a beneficiat de consultații, opinii și avize ale unor înalți ierarhi, teologi, istorici, jurnaliști din spațiul românesc. Rezultatul de bază al lucrării rezidă în extinderea cercetării istorice asupra fenomenului de comunicare și persuasiune a activității ecleziastice în domeniul culturii naționale în perioadele în care Basarabia s-a aflat în componența Imperiului Rus și a României întregite.

Sursă: Xenofontov Ion Valer, Discursul identitar în opera părintelui spiritual al Basarabiei. În: Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 1 (72), 2024, pp. 169-171. ISSN 1857-0461.
Vezi: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/169-171_29.pdf

DE ZIUA COMEMORĂRII A 135 DE ANI DE LA TRECEREA ÎN NEFIINȚĂ A LUI MIHAI EMINESCU

Spre un nou Eminescu coperta
„Spre un nou Eminescu: Dialoguri cu eminescologi și traducători din întreaga lume”

Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023 pentru a edita lucrarea monografică „Spre un nou Eminescu: Dialoguri cu eminescologi și traducători din întreaga lume” (ediția a doua, într-o redacție revăzută și adăugită), autor academicianul Mihai Cimpoi.
Recent, grație contribuţiei financiare a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale – ediția anului 2023, volumul enciclopedic „Spre un nou Eminescu…” a văzut lumina tiparului într-o excelentă prezentare grafică. Redactarea și pregătirea pentru tipar a fost efectuată de către echipa de creație: editor dr. hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE, responsabilul de ediţie dr. Oleg BUJOR, redactor Ion VÂRȚANU, designul copertei Vitalie ROȘCA, machetator și redactor tehnic Valeriu OPREA.
Volumul apare cu o prefață semnată la prima ediție de către Constantin CIOPRAGA, critic și istoric literar român, poet, memorialist, profesor universitar, scriitor, membru de onoare al Academiei Române.
Între copertele cărții sunt înserate confesiunile academicianului Mihai CIMPOI privind valorificarea moștenirii literare a geniului eminescian și promovarea operei pe toate meridianele globului pământesc cu eminescologi, critici literari, traducători și editori. Subiectele discutate și numele de referință al interlocutorilor vorbesc de la sine despre înalta ținută academică a acestei enciclopedii eminescologice: „SANCTIFICARE ȘI SACRIFICARE”…cu Eugen SIMION, „NOAPTEA HEGELEANĂ”…cu Constantin NOICA, „EMINESCU, OMUL ȘI CULTURA DE AZI” …cu George USCĂTESCU (Spania), „FINITUDINEA ȘI INFINITUDINEA MANUSCRISELOR”…cu Petru CREȚIA, „IMAGINEA COMPLEXĂ A POETULUI”…cu Dimitrie VATAMANIUC, „LEGILE UNIVERSULUI”…cu Theodor CODREANU, „O PERSONALITATE FASCINANTĂ”…cu Edgar PAPU, „MODERNUL DE „DINCOLO DE ROMANTISM”…cu Eugen TODORAN, „DUȘMAN ÎNVERȘUNAT AL TIMPULUI UCIGĂTOR DE FORME” …cu Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA, „FORȚA INTEROGATIVĂ”…cu George MUNTEANU, „UN RE-ZIDITOR LA MODUL DEMIURGIC” …cu Constantin CIOPRAGA, „EMINESCIANISMUL CULTURII ROMÂNEȘTI”…cu Ioana BOT, „EMINESCU ȘI INDIA”…cu Amita BHOSE (India), „TIMP ȘI TIME”…cu Brenda WALKER (Anglia), „UN EMINESCU FRANCEZ?”…cu Jean-Louis COURRIOL (Franţa), „STEAUA DE AUR”…cu Ghe BAOQUAN (China), „ÎN LIMBA LUI PUȘKIN”…cu Elena LOGHINOVSKI, „MEANDRELE RECEPTĂRII ÎN BASARABIA”…cu Constantin POPOVICI, „INTERFERENȚE IN LUMEA SPIRITUALĂ GERMANA PRIN EMINESCU”…cu Elza LÜDER și Paul MIRON (Germania), „DESTINUL „MAGHIAR”…cu Samuel DOMOKOS (Ungaria), „EMINESCU ȘI YUNUS EMRE” …cu Irfan ÜNVER NASRATTINOGLU (Turcia), „ÎN „ORIZONTUL DE AȘTEPTARE” CEH ȘI SLOVAC”…cu Libuše VAJDOVA (Slovacia), „CLIPA DE ILUMINARE”…cu Iurii KOJEVNIKOV (Rusia), „ÎN ȚARA SOARELUI-RĂSARE”…cu SUMIYA Haruya (Japonia), „„EMINESCU M-A INSPIRAT INCONȘTIENT…”…cu Eugen IONESCU, „ÎN LENTILA „VRACIULUI SATANIC ȘI MISTIC” ARGHEZI”…cu Mitzura ARGHEZI, „POEZIA MODERNĂ ÎNCEPE CU ODA (ÎN METRU ANTIC)”…cu Nichita STÂNESCU, „DESCOPERINDU-L PE EL, MI-AM DESCOPERIT SUFLETUL”…cu Grigore VIERU, „SINELE ȘI LĂRGIREA FIINȚEI”…cu Michel STERIADE (Belgia), „LOCUL DE ADĂPOST AL FIINȚEI”…cu Gheorghe BULGĂR, „VECHIME” ROMÂNEASCĂ ȘI „VECHIME” ARMENEASCĂ”…cu Suren KOLANGIAN (SUA), „COMPLEXUL „GRAMA” ȘI COMPLEXUL „DILEMA”…cu Constantin CUBLEȘAN, „ÎNTRE NARCIS ȘI FAUST”…cu Solomon MARCUS, „IDIOLECTUL „EMINESCU” ÎN LIMBA LUI ȘEVCENKO”…cu Stanislav SEMCINSKI (Ucraina), „OMUL PROFUNZIMILOR MATERIEI”…cu Mihai DRĂGÂNESCU, „ONTOLOGIE, SOCIOLOGIE, MITOPOETICĂ”…cu Ilie BĂDESCU, „DRUMURILE FIINȚEI EMINESCIENE”…cu Victor CRĂCIUN, „IDEEA NAȚIONALĂ”…cu Tudor NEDELCEA; „VIAȚA ADEVĂRATĂ A POETULUI”…cu N. GEORGESCU, „MASCA EMINESCIANĂ ÎN TIMP”…cu Lucian BOZ (Australia), „EMINESCU, MODEL „ALBANEZ”…cu Kopi KYÇYKU (Albania), „ODIN ȘI POETUL”…cu Ion MILOȘ (Suedia), „SURSELE GERMANE”…cu Klaus HEITMANN (Germania), „MISTERUL MORȚII POETULUI”…cu Ovidiu VUIA (Germania), „EMINESCU, MACEDONSKI ȘI REALITĂȚILE EUROPENE”…cu Adrian MARINO, „MARELE ROMANTISM”…cu Victor IVANOVICI (Grecia), „HOMO HISTORICUS ȘI HOMO ETHICUS”…cu Alexandru ZUB, „EMINESCIANISM, BALCANISM, EUROPENISM”…cu Ilia KONEV (Bulgaria), „GRILA EMINESCU, SINGURA OPERANTĂ”…cu Nicu HORODNICEANU (Israel), „UNITATE, HIEROGAMIE, ARHEITATE”…cu Dumitru TIUTIUCA, „NOI, SECOLUL AL XIX-LEA ȘI EMINESCU”…cu Mihai UNGHEANU, „BARIERA ONTOLOGICĂ”…cu Marin MINCU, „DEDALUL MANUSCRISELOR”…cu Aurelia RUSU (Franţa), „ROMA CEA MICĂ” ȘI (ANTI)EMINESCIANISMUL”…cu Ion BUZAȘI, „ORFISM, INDIANISM, „EXISTENȚIALISM”…cu Ion și Mircea ITU, „…EMINESCU APARȚINE ȘI CHINEI”…cu Xu WENDE (China), „UNIVERSALITATE PRIN DOUĂ CULTURI”…cu Helmuth FRISCH (Germania), „PARADIGMA CULTURALĂ BALCANICĂ”…cu Rumiana L. STANCEVA (Bulgaria), „INDOEMINESCOLOGIA LA NEW DELHI”…cu George ANCA, „EMINESCU SAU DESPRE ABSOLUT”…cu Rosa del CONTE (Italia), „ÎN LUMINA (ȘI ÎN „LUMINIȘUL”) LUI HEIDEGGER”…cu Svetlana PALEOLOGU-MATTA (Elveţia), „ELITISM, MODERNITATE, POSTMODERNITATE”…cu Adrian Dinu RACHIERU, „PESIMISMUL CA TRAGISM”…cu Iosif CHEIE-PANTEA, „PRAGA DE AUR (EMINESCU ÎN CEHIA)”…cu Libušé VALENTOVÁ (Cehia), „LIMBAJUL POETIC CA LIMBAJ ABSOLUT”…cu Dumitru IRIM1A, „DUMNEZEUL POEZIEI ROMÂNEȘTI”…cu Adam PUSLOJIČ (Serbia), „CERCURILE IMAGINARULUI”…cu Dan MĂNUCĂ , „DESCIND DIRECT DIN „RUGĂCIUNEA UNUI DAC”…cu Emil CIORAN, „DESPRE EMINESCU, PARADIS INFERNAL ȘI TRANSCOSMOLOGIE” …cu Pompiliu CRĂCIUNESCU.
Cartea este destinată specialiștilor filologi, dar și tuturor oamenilor de cultură interesați de viața, activitatea și opera lui Mihai EMINESCU.

Ion VÂRȚANU, Silvia MÎTCU
redactori în Secția de profil
a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM

Profesor universitar, doctor habilitat în drept Elena ARAMĂ. Biobibliografie

Profesor universitar Elena Aramă Biobibliografie_coperta (1)A ieșit de sub tipar volumul omagial „Profesor universitar, doctor habilitat în drept Elena ARAMĂ. Biobibliografie” din colecția de carte „Personalități ale USM” grație activității de cercetare și muncii de redactare, depuse de echipa de cercetători, bibliografi, consultanți și redactori ai Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” dr. hab. Valeriu CUȘNIR, dr. Oleg BUJOR, dr. Mihai TAŞCĂ, A ieșit de sub tipar volumul omagial „Profesor universitar, doctor habilitat în drept Elena ARAMĂ. Biobibliografie” din colecția de carte „Personalități ale USM” grație activității de cercetare și muncii de redactare, depuse de echipa de cercetători, bibliografi, consultanți și redactori ai Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” dr. hab. Valeriu CUȘNIR, dr. Oleg BUJOR, dr. Mihai TAŞCĂ, Janna NIKOLAEVA și Valeriu OPREA în frunte cu neobositul editor dr. hab. Constantin MANOLACHE.
După cum menționează în prefața lucrării profesorul universitar, doctor în istorie Igor ȘAROV, rectorul Universității de Stat din Moldova, distinsa profesor universitar Elena ARAMĂ, prima femeie doctor habilitat în drept din Republica Moldova, după o experiență didactică, științifică și managerială de peste 50 de ani, remarcăm cu profundă satisfacție și nesimulată mândrie că dumneaei și-a format și promovează consecvent un stil academic și de cercetare propriu și inconfundabil, bazat pe cunoştinţe temeinice la disciplinele teoria generală a dreptului, Istoria statului şi dreptului, istoria doctrinelor politice şi de drept; în domeniile cercetare și analiza fenomenului juridic. În perioada 1993 – 2010, în calitate de șef al Catedrei teorie și istorie a dreptului, a optat pentru orientarea procesului didactic universitar, a doctrinei și practicii juridice spre redescoperirea adevărului istoric privind evoluţia dreptului românesc; a iniţiat și a organizat renovarea programelor de studii la disciplinele catedrei; a introdus cursuri speciale privind edificarea statului de drept și democratizarea vieţii publice. Fiind temeinic versată în istoria științelor juridice din tot spațiul românesc, dar și la scară internațională, grație cunoștințelor vaste de cultură generală și nivelului înalt de profesionalism de dascăl cu adevărat desăvârşit în domeniul jurisprudenței, manifestate de-a lungul carierei la pupitrul catedrei universitare prin originalitatea interpretărilor și studiilor de caz, precum și în timpul organizării cercetărilor juridice, a obținut realizări impresionante, recunoscute de comunitatea academică din ţară, dar şi de peste hotare. Printre acestea, un rezultat aparte este și constituirea sub conducerea dumneaei a unei direcții noi de cercetare, care întrunește 17 doctori și doi doctori habilitați în științe juridice privind dezvoltarea doctrinară a dreptului: teoria statului și a dreptului, dreptului constituțional, istoria statului și dreptului, istoria doctrinelor politice și de drept, trecutul juridic în principatele române.
Volumul conține și un CV, fiind urmat de trei compartimente.
Prima parte întitulată „Prezențe în mass-media” cuprinde interviurile: „Profesia de jurist este o profesie de prestigiu, „Doamna profesor care a instruit şi a educat generaţii de jurişti o viaţă întreagă”, „Fenomenul statal şi al instituţiilor juridice româneşti”.
Partea a doua conține seria de studii şi articole ştiinţifice: „Revendicarea drepturilor social-economice în contextul jurisprudenței constituționale”, „Criza democrației reprezentative și propuneri de depășire”, „Solidaritatea în corelație cu libertatea, egalitatea și fraternitatea”, „Unele considerente privind interacțiunea curții constituționale cu parlamentul”, „Experiența constituțională europeană privind compatibilitatea legilor cu constituția”, „Continuitatea tradiției constituționale românești de control al constituționalității legilor”.
Partea a treia constituie bibliografia protagonistei, care cuprinde peste 290 de titluri, compartimentate pe domenii: teze de doctorat; documente de politici educaționale; monografii, studii, manuale, lucrări metodico-didactice; articole în culegeri şi ediţii periodice; comunicări în cadrul reuniunilor științifice; lucrări coordonate, redactate; conducător/consultant ştiinţific; lucrări recenzate; activitatea în comitetele ştiinţifice. Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor, precum și unui cerc mai larg de cititori.

Ion VÂRȚANU, Silvia DONICI
alcătuitori și redactori de carte

Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862)

monografia Sarov coperta

A văzut lumina tiparului monografia profesorului universitar, doctor în istorie Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, „Basarabia în istoriografia rusă (1812 – 1862)” (editor: dr. hab. Constantin MANOLACHE; redactor științific: prof. univ. Ion EREMIA; recenzenți: prof. univ. Anatol PETRENCO, prof. univ. Valentin TOMULEȚ; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; redactor Ion VÂRȚANU, coperta Vitalie ROȘCA și machetare Valeriu OPREA).
Lucrarea cuprinde rezultatele cercetărilor științifice efectuate de autor pe parcursul mai multor ani și abordează o tematică puțin cercetată, dar foarte importantă pentru știința istorică – Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862), fiind structurată tradițional: o introducere, trei capitole, o încheiere și o bibliografie.
Capitolul întâi „Începuturile istoriografiei ruse despre Basarabia (1812-1828) familiarizează cititorul cu probleme de istorie a Moldovei și Basarabiei în cercetările istoricilor din Rusia până la anexarea din anul 1812; preocupările istorice ale cercetătorilor ruși din deceniul doi al secolului al XIX-lea referitor la spațiul dintre Nistru și Prut, studierea istoriei Basarabiei de către decembriști.
Capitolul al doilea „Apariția ideilor romantismului în istoriografia rusă a Basarabiei; schimbarea orientării spre studierea trecutului ei istoric” abordează subiectele: apariția „Școlii lui Liprandi” ; probleme de istorie a Basarabiei în lucrările lui Iurii Venelin și Alexandru Veltman.
Capitolul al treilea „ Cercetarea istoriei Basarabiei în perioada anilor 1828-1868” tratează subiectele: continuarea ideilor romantismului în istoriografia rusă; probleme de istorie a Basarabiei în lucrările călătorilor ruși, care au vizitat regiunea; lucrări cu caracter militar-statistic ale ofițerilor ruși ca material istoriografic de cercetare a regiunii situate între Nistru și Prut.
În baza surselor istoriografice editate și a materialelor de arhivă (peste 270 la număr), pe care le-a avut la dispoziție autorul și-a propus drept scop pentru lucrarea de față să întreprindă o analiză științifică complexă a lucrărilor autorilor ruși consacrate istoriei Basarabiei în perioada de referință.
În temeiul rezultatele obținute în procesul de cercetare autorul concluzionează că a existat un interes în rândul savanților față de istoria Basarabiei și a Moldovei în general, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Acest interes era alimentat în primul rând de comanda socială a guvernului țarist, care urma să cunoas¬că cât mai bune noul teritoriu anexat al Basarabiei, dar, în al doilea rând, și de interesul pur profesional al savanților din acea perioadă, o bună parte dintre ei fiind totuși diletanți în domeniul cercetării istoriei, prezentau lucrurile în așa fel, încât să corespundă intereselor imperiale ale Rusiei.
Numărul de surse consultate a permis ca problema cercetată să fie redată într-un mod sistematic și argumentat. Textul este expus într-un limbaj științific sobru și, totodată, accesibil pentru utilizator.
Monografia este adresată cercetătorilor științifici, profesorilor, masteranzilor, studenților, precum și unui cerc mai larg de cititori, interesați de istoria țării noastre.

Valeriu OPREA,
redactor

Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV. Bibliografie

coperta Zubcova_2024_page-0001

La solemnitatea AȘM din 25 ianuarie 2023, consacrată consemnării unei prodigioase
activități științifice, didactice și manageriale pe parcursul a peste jumătate de secol,
desfășurată de către protagonista evenimentului doamna doctor habilitat Elena ZUBCOV, era
firesc, ca într-un anumit mod, să fie numărați bobocii, adică, fiind călăuziți de zicala „Ce-i
scris cu peniţa, nu se taie cu bărdiţa”, să fie făcut un bilanț privind munca de-o viață, văzând-
o adunată între copertele unei publicații pentru cei prezenți, dar mai ales pentru posteritate.
Această misiune de loc ușoară și-a luat-o Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” și
într-un timp foarte restrâns a pregătit monografia biobibliografică „Membru corespondent al
Academiei de Științe a Moldovei Elena ZUBCOV. Bibliografie”, a cincea la număr, în seria
de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, inaugurată în anul 2023.
Volumul a apărut grație: editorului dr. hab. Constantin MANOLACHE, responsabilului de
carte dr. Oleg BUJOR, bibliografei Janna NIKOLAEVA, redactorului tehnic și artistic
Valeriu OPREA și a subsemnatului, în calitate de alcătuitor și redactor.
Monografia se deschide cu un cuvânt-înainte semnat de rectorul Universității de Stat din
Moldova dr., prof. univ. Igor ȘAROV. O prezentare amplă a activității distinsei profesor universitar, reputată cercetătoare, manager în știință și expert internaţional în ecologie „Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV – la vârsta marilor împliniri”, subscriu colegii de serviciu academicienii Laurenția Ungureanu și Ion Toderaș, secundați de doctorul în științe Lucia Bilețchi. CV alăturat întregește portretul științifico-didactic al doamnei E. Zubcov.
Partea întâi „Prezențe în mass-media” întrunește patru articole publicistice reprezentative,
apărute de-a lungul timpului, cu diferite ocazii: „Elena ZUBCOV între activitatea ştiinţifică,
de expertiză şi cea de stat” (acad. Valeriu CANȚER), „Proiectele de cercetare – examen de
competenţă şi profesionalism”, „Doamna care perseverează în ştiinţă şi în viaţă” și
„Piscicultura poate deveni o ramură de profit a economiei naționale” (autoare jurnalista
Tatiana ROTARU). Articolul în întregime

Dimitrie Cantemir văzut de aproape…

Print

Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023 pentru a edita lucrarea monografică „Dimitrie Cantemir văzut de aproape: (cu Zilnicul lui Ivan ILINSKII) autori acad. Andrei EȘANU și dr. Valentina EȘANU.
Datorită efortului intelectual și de redactare-machetare depus de echipa de creație compusă din editorul dr. hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE, responsabilul de ediţie dr. Oleg BUJOR, recenzenții doctor habilitat în filosofie Gheorghe BOBÂNĂ, doctor habilitat în istorie Igor CERETEU și doctor în istorie Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, redactorului literar Mihail ADAUGE, designului de copertă Vitalie ROȘCA, machetatoarei Natalia DOROGAN și redactorului tehnic Valeriu OPREA, și grație contribuţiei financiare a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale-adiția anului 2023, a văzut lumina tiparului într-o excelentă prezentare grafică lucrarea „Dimitrie CANTEMIR văzut de aproape”, care în concepția autorilor, se dorește a fi un omagiu adus Principelui învățat cu ocazia împlinirii în anul 2023 a 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la moartea marelui gânditor și savant român Dimitrie CANTEMIR.
Volumul este împărțit în trei părți, prima cuprinzând repere biografice, care includ impresii ale unor contemporani despre Dimitrie CANTEMIR în Moldova, la Constantinopol și în Rusia.
Cea de a doua include un șir de materiale despre Ivan ILINSKII, secretarul principelui și zilnicul său Notationes quotidianae în limbile rusă și română cu facsimilul originalului, care reflectă evenimente din anii 1721-1730, în centrul atenției aflându-se fostul domn moldovean în timpul pregătirii și desfășurării Campaniei persane 1721-1723.
Partea a treia include facsimilul manuscrisului original „Иван Ильинский. Notationes quotidianae / Повсядневныя записки (1721-1730)”.
Volumul mai conține anexele „Prima biografie a lui Dimitrie CANTEMIR” (1726, alcătuitori Antioh CANTEMIR și Ivan ILINSKII) și „Dimitrie CANTEMIR pe drumurile Rusiei” (Schemă pentru anii 1711-1723), precum și numeroase informații despre persoanele din anturajul lui Dimitrie CANTEMIR și cele cu care a întreținut relații mai cu seamă în Rusia.
Cartea este destinată cititorului larg, elevilor, studenților, doctoranzilor, tuturor oamenilor de știință și cultură interesați de viața, activitatea și opera lui Dimitrie Cantemir.

Ion VÂRȚANU,
redactor în secția de profil a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM

Mihail ADAUGE,
cercetător științific

Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie

anatol petrencu coperta

În data de 24 mai 2024 a avut loc sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, ediția a X-ea cu genericul „IN HONOREM Anatol PETRENCU la 70 de ani”.
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” s-a alăturat și a subscris în limita competențelor la aprecierile făcute în adresa omagiatului de către participanții la eveniment cu ocazia atingerii vârstei înțelepciunii și consemnării a peste 45 de ani de activitate didactică, științifică și managerială, precum și de manifestare în calitate de cetățean-tribun și blogger personal, formator de opinie, activist obștesc pe multiple planuri – calități demonstrate cu prisosință de către domnul doctor habilitat Anatol PETRENCU.
În legătură cu acest eveniment științific important, echipa de cercetare și creație a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” alcătuită din: editor doctor habilitat Constantin MANOLACHE și responsabil de ediție doctor în economie Oleg BUJOR, bibliografi Janna NIKOLAEVA și Lidia ZASAVIȚCHI, redactori Ion VÂRȚANU, Valeriu OPREA, Maria NICHITENCIUC, Vitalie ȚURCANU, au pregătit pentru editare și în ajun a ieșit de sub tipar volumul „Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie.”, al șaptelea la număr în colecția de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, lansată de Bibliotecă în 2022, la inițiativa domnului profesor universitar, rector al Universității de Stat din Moldova Igor ȘAROV. Astăzi punem în circulație acest demers științifico-bibliografic și editorial-poligrafic.
Conform algoritmului deja stabilit, lucrarea enciclopedică este structurată în 3 părți, tradițional fiind anticipată de un cuvînt înainte, o prezentare amplă a activității protagonistului și un fișier biografic standardizat „Curriculum vitae”. Articolul în întregime

COLECȚIA „LEGENDELE SPORTULUI MOLDOVENESC”

Larisa Popova, Marea Campioană, sau Zeița Canotajului Academic de la Nistru / Ministerul Educației şi Cercetarii, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetări Enciclopedice al Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan”, Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova ; redactor științific: Boris Boguș ; coordonator: Ion Valer Xenofontov ; responsabil de ediție: Lidia Prisac ; referenți științifici: Constantin Manolache [et al.] ; bibliograf: Raisa Vasilache. – Chişinău : Lexon-Prim, 2023. – 341 p. : foto color. – (Colecţia „Legendele sportului moldovenesc”). ISBN 978-9975-3044-2-9.

Coperta_Popova (1)_page-0001
Larisa_Popova_mic (1)_page-0005
Larisa_Popova_mic (1)_page-0006
Larisa_Popova_mic (1)_page-0007
Larisa_Popova_mic (1)_page-0008
Larisa_Popova_mic (1)_page-0009
Larisa_Popova_mic (1)_page-0010

Lucrarea din colecția „Legendele sportului moldovenesc” este consacrată campioanei olimpice Larisa POPOVA, canotoare, maestră emerită a sportului (1980) la canotaj academic, medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Montréal (1976), prima campioană olimpică în istoria Republicii Moldova prin medalia de aur cucerită împreună cu Elena HLOPŢEVA, Belarus, la Jocurile Olimpice de la Moscova (1980).
Larisa Popova este laureată a Premiului Național în domeniul sportului (2017), decorată cu Ordinul Republicii (2020).
Cartea reprezintă efortul colectiv al celor 28 de autori și contributori la reliefarea atât a vieții private, cât și a celei sportive a Larisei POPOVA, precum și la prezentarea contextului socio- și geopolitic de desfășurare a Jocurilor Olimpice din capitala Uniunii Sovietice, inclusiv starea de spirit în Moldova sovietică în ajunul derulării marelui eveniment sportiv din capitala URSS.
În carte sunt prezentate opinii și omagii ale personalităților din domeniile sportului, culturii, științei, educației dedicate Larisei POPOVA, precum și percepțiile protagonistei despre sport, univers, țară.
Ediția este adresată sportivilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor științifici, precum și unui cerc mai larg de cititori.

***
Книга Лариса ПОПОВА, Великая чемпионка, или Богиня академической гребли Днестра из сборника «Легенды молдавского спорта» посвящена олимпийской чемпионке Ларисе ПОПОВОЙ, гребец, заслуженному мастеру спорта (1980), серебряной призёрке Олимпийских игр в Монреале (1976 г.), первой представительнице молдавского спорта, поднявшейся на высшую ступень олимпийского пьедестала, единственной олимпийской чемпионке среди женщин в истории Республики Молдова, завоевавшей золотую медаль, вместе с Еленой ХЛОПЦЕВОЙ (Минск), на Олимпийских играх в Москве (1980 г.). Является лауреатом Национальной премии в области спорта (2017 г.), кавалером Ордена Республики (2020 г.). Основное внимание в работе уделяется биографии и биобиблиографии выдающейся спортсменки.
В предисловии, книгу представляет двукратный олимпийский чемпион Николае ЖУРАВСКИ.
Преподаватель университета Ася М. ТИМУШ обращается к частной биографии главной героини этой книги: дом, родители, брат, бабушка и дедушка, дошкольная и школьная образовательная среда, спортивный дух, чтения из детства и юности, общественная деятельность, светские и религиозные ритуалы из знакомой среды, этимология и ономастика имени и др.
Исследователи Борис БОГУШ и Ион Валер КСЕНОФОНТОВ, на основе прямых свидетельств, подлинных архивных материалов, изучения прессы и специальной литературы представляют панораму олимпийской биографии Ларисы ПОПОВОЙ. В качестве существенных факторов, повлиявших на особенное увлечение академической греблей, авторы подчеркивают генетическое наследие, выделяют частную, родную, природную, учебную и т.д. среду, которая гармонировала с трудом, талантом, темпераментом и характером личности, обозначивших профессиональный путь выдающейся спортсменки. Ведь биография олимпийской чемпионки является источником вдохновения для моделирования других успешных карьер в направлении олимпийского маршрута. В центре внимания исследования оказались Олимпийские игры в Монреале (1976 г.) и Москве (1980 г.).
В главе Московская Олимпиада (1980). Международный и внутренний контекст исследователи Светлана ЧЕБОТАРЬ и Ион Валер КСЕНОФОНТОВ проанализировали контекст бойкота Олимпийских игр в столице СССР и активизации социалистического блока на этих всемирных соревнованиях; освещение Олимпийских игр в печатных СМИ Кишинева; участие Советской Молдовы в Олимпийских играх, проявившееся в прохождении Олимпийского огня по всей республике, но и в активизации социальной, художественной, экономической сфер, в том числе сферы безопасности и т.д., что было необходимо для поддержания олимпийской инфраструктуры на высоком уровне.
В главе Лариса ПОПОВА – поливалентный мир были представлены: структура характера и личность «золотой стрелы» на водах Тираса (Борис БОГУШ), комплексное исследование личности первой и единственной олимпийской чемпионки в нынешней Республике Молдова (Валериу РОГОЗЕНКО), картина из прошлого, но и из настоящего об олимпийской чемпионке (Андрей ПРОДАН), значение олимпийской победы (Николае АМБРОСИ), значимость реки Днестр во пути главной героини к Олиму (Леонид БУЖОР), этиконравственные характеристики спортсменки (Григоре ПОПОВИЧ), резонанс имени в мировом спорте (Анна АЛЕШИНА [ПАСОХА], воспоминания из-за кулис учебных занятий (Татьяна ДЕРЕВЕНКО).
Деятели спорта, образования, культуры и СМИ приносят различные свидетельства, записи, воспоминания, и посвящения Богине Днестровской академической гребли.
Библиограф-редактор Раиса ВАСИЛАКЕ составила выборочную библиографию о Ларисе ПОПОВОЙ.
Библиография была структурирована следующим образом: рукопись, публикации, интервью, редактор, кадры, электронные ресурсы, олимпийские и государственные награды, призы, трофеи.
Работа завершается галереей иконографических источников, отражающих личную и общественную биографию олимпийской чемпионки Ларисы ПОПОВОЙ.

APARIȚIE EDITORIALĂ

Profesorul Vladimir Potlog (1927–2022): Povestea vieţii : Studiu de istorie orală / Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie ; [elaborare]: Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac ; redactor științific: Liliana Rotaru ; referenți științifici: Anatol Petrencu, Sergiu Matveev. – Chişinău : S.n., 2022 (Lexon-Prim). – 227, [1] p. : fot., il. Rez.: lb. engl. – Lista lucrărilor științifice și didactice elaborate de V. Potlog: p. 191-201. – Bibliogr.: p. 185-189. – Ind. de nume, geogr.: p. 217-226. – 100 ex. ISBN 978-9975-163-44-6.

Monografia este consacrată profesorului Vladimir Potlog, cadru didactic universitar din domeniul istoriei cu o activitate profesională prodigioasă desfășurată pe parcursul anilor 1953–2011 în RSS Moldovenească/Republica Moldova. Este prezentată biografia protagonistului în diferite ipostaze: didactică, științifică, managerială. Din vizor nu a fost exclusă nici biografia privată. Lucrarea este adresată profesorilor, cercetătorilor științifici, istoricilor, pedagogilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

312243989_840067837007805_8358655605714304403_n

APARIȚIE EDITORIALĂ

Doctor habilitat Valeriu Capcelea: Biobibliografie / Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” ; editor: Constantin Manolache ; coordonatori: Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac ; responsabil de ediție: Eugenia Tofan ; bibliografie: Raisa Vasilache. – Chişinău : Biblioteca Științifică (Institut), 2022 (Continental Grup). – 200 p. : fot., il. ISBN 978-9975-3331-5-3.

O dimensiune importantă a cercetărilor științifice ale filosofului Valeriu Capcelea ține de problematica eticii la etapa actuală și de schimbările care se produc în acest domeniu, de apariția eticii aplicate – etica vitalității, bioetica, etica Pământului, etica ecologică, tehnoetica, etica și schimbările climatice,deontologia profesională etc.

Alexandru ROȘCA
academician, Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice

Valeriu Capcelea coperta_Internet

Cartea poate fi accesată (open access) la următorul link:
Valeriu Capcelea_CIP (1)

COLECȚIA „IN HONOREM”

În oglinda istoriei: de la medieval la contemporan : In honorem profesor Valentin Tomuleţ / Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”; editor: Constantin Manolache ; coordonator: Liliana Rotaru ; responsabil de ediție: Cristina Gherasim. – Chişinău : Biblioteca Științifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2022 (Continental Grup). – 768 p. : il., n. muz., tab. Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. ISBN 978-9975-62-465-7.

Valentin Tomulet coperta

Cartea poate fi accesată (open access) la următorul link:
Valentin Tomulet tipar

COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Academician Boris Gaina : Biobibliografie / Ministerul Educației și Cercetării, Biblioteca Ştiințifică (Institut) „Andrei Lupan” ; editor: Constantin Manolache ; coordonator: Ion Valer Xenofontov; responsabil de ediție: Lidia Prisac ; bibliografie: Raisa Vasilache. – Chişinău : Biblioteca Ştiințifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2022 (Continental Grup). – 183 p. : fig., fot., tab. ISBN 978-9975-62-461-9.

Lucrarea este editată cu ocazia jubileului de 75 ani a academicianului Boris Gaina, savant notoriu apreciat în țară și peste hotare pentru realizări în domeniile oenologie și uvologie, managementul științei. În anul 1993 ilustrul cercetător științific a fost desemnat Personalitatea Anului în domeniul oenologiei de către Marele Juriu din Paris. Bibliografia savantului însumează circa 900 de titluri științifice, inclusiv 29 de monografii (autor și coautor, din care trei cu coautori savanți din Franța), 66 de brevete de invenţii, 35 de mărci de vinuri, 17 acte normative, 5 tehnologii noi de transfer tehnologic. A pregătit nouă doctori în științe tehnice și un doctor habilitat.
Volumul prezintă anumite aspecte din activitatea științifică, didactică, managerială, publică, civică și este adresat cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

boris gaina coperta

Cartea poate fi accesată (open access) la următorul link:

acad boris gaina_internet

APARIȚIE EDITORIALĂ

Demir Dragnev, Constantin Manolache, Ion Valer Xenofontov, Academia de Ştiințe a Moldovei: evoluție, instituționalizare, personalități (1946–1961–2021). Album enciclopedic /coordonator: Liliana Condraticova, Chişinău, Biblioteca Ştiințifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2021, 148 p. ISBN 978-9975-3331-7-7.

196427501_115355027342154_1206151440860486329_n

În cadrul „Săptămânii științei”, dedicate împlinirii a 60 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, dar și celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova, care s-a desfășurat în perioada 7–11 iunie 2021 la AȘM, a avut loc lansarea lucrării „Academia de Ştiințe a Moldovei: evoluție, instituționalizare, personalități (1946–1961–2021). Album enciclopedic”. Lucrarea a apărut sub egida Academiei de Ştiințe a Moldovei și a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan”. Ediția a prezentat istoria științei instituționalizate pe perioade distincte, cu o informație la zi a instituției academice, cu includerea unor noi documente și imagini istorice inedite selectate din arhivele Republicii Moldova (Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei, Arhiva Organizațiilor Social-Politice, Arhiva Națională a Republicii Moldova), arhive private, muzee, mărturii ale contemporanilor. Din perspectivă cantitativă notăm faptul că lucrarea conține 148 de pagini. Este vorba de un text în volum total de 6,43 coli de autor, 16 documente inedite, 386 de fotografii, 10 materiale ilustrative ce reflectă simbolurile forumului științific suprem din Republica Moldova. Lucrarea are următoarea structură: prefață; urmează un argument al autorilor referitor la apariția editorială; simbolurile oficiale ale Academiei de Științe a Moldovei sunt reprezentate de stemă, emblemă, drapel, imn, uniformă, colanul președintelui AȘM. Într-un articol enciclopedic de sinteză se înscrie pagina „Academia de Științe a Moldovei. Date generale”. În capitolul „Premise istorice” este pus în evidență patrimoniul științific din perspectivă istorică. S-a scris despre centre și societăți științifice, personalități din domeniul științei de calibru universal, basarabeni fondatori și membri ai Academiei Române. În compartimentul „Baza Moldovenească de Cercetări Știinţifice a Academiei de Științe a URSS (1946–1949)” se vorbește despre ceea ce aniversăm astăzi, și anume 75 de ani de la fondarea primelor instituții științifice de tip academic în spațiul actual al Republicii Moldova. Autorii au abordat contextul istoric, influența politico-ideologică a statului sovietic asupra științei, dar și personalitățile care și-au adus aportul la instituționalizarea științei academice. Drept urmare a unor acțiuni de organizare formală caracteristică tuturor instituțiilor de profil din Uniunea Sovietică, în 1949, a fost modificat statutul Bazei, aceasta fiind reorganizată în Filiala Moldovenească a AŞ a URSS. Toate aceste schimbări și evoluții instituționale au fost prezentate în compartimentul „Filiala Moldovenească a Academiei de Științe a URSS (1949–1961)”. În a doua jumătate a anilor 1950, RSS Moldovenească era unica republică din Uniunea Sovietică care nu dispunea de o organizaţie științifică proprie de genul academiei de știinţe, fiind ultima republică în care o atare academie a fost înființată. În capitolul „Academia de Științe a RSS Moldovenești (1961–1991)” se prezintă contextul instituirii Academiei la 2 august 1961. Primii membri titulari (în total 11) și corespondenți (în total 13) ai AŞ a RSSM au fost numiți printr-o Hotărâre a Sovietului de Miniștri al RSS Moldovenești. Primul președinte al Academiei de Științe a fost academicianul Iachim Grosul, doctor habilitat în istorie, profesor universitar. La 3 august 1961 a avut loc prima sesiune științifică a Academiei. Treptat, s-a format și consolidat infrastructura și direcțiile cercetării. În compartimentul „Academia de Științe a Moldovei în perioada recentă (1991–2021)” se prezintă fazele de declin, dar și de ascensiune a forumului științific, problemele cu care s-a confruntat și se confruntă Academia, dar și realizările științifice în plan național și internațional. O deosebită atenție se acordă rolului oamenilor de știință în deșteptarea conștiinței naționale, în stabilirea și dezvoltarea relațiilor -bi și multilaterale internaționale, inclusiv încheierea unui tratat de colaborare cu Uniunea Europeană în cadrul programului Orizont–2020. Capitolul „Membrii Academiei de Științe a Moldovei (1961–2021)” poate fi considerat un dicționar enciclopedic biografic referitor la întreaga componență a membrilor titulari și membrilor corespondenți de la fondarea Academiei și până în prezent. Pentru a crea o vizibilitate mai mare lucrării, spre finalul cărții au fost incluse rezumate în limbile engleză și rusă. Albumul enciclopedic fixează atât trecutul și prezentul, cât și perspectivele dezvoltării științei academice în Republica Moldova.

Ion Valer XENOFONTOV

IMG_1522
Academician Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, oferă în dar unul din primele exemplare ale Albumului enciclopedic maestrului Nicolae Botgros, doctor honoris causa al Academiei de Științe a Moldovei. Foto: Eugenia Tofan, 7 iunie 2021.

APARIȚIE EDITORIALĂ

Prisac, Lidia.
Istoriografia separatismului transnistrean (1989–2005) /Consultant ştiinţific: Constantin Manolache; referenţi ştiinţifici: Liliana Rotaru, Oleg Bujor. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Chişinău: Lexon-Prim, 2021. – 172 p.

Parte componentă a societăţii, cercetătorul din domeniul ştiinţelor umanistice, ca om mai întâi de toate (conditio humana), sesizează dificultăţi majore în detaşarea faţă de fluxul abundent de informaţii, opinii, concepţii în ideea de a-şi marca un teritoriu propriu, autonom faţă de provocările ,,timpului său”. În contextul în care s-ar rupe de realităţile cotidiene – atât publice cât şi private – istoricul, asemeni lui Robinson Crusoe, ar produce bunuri materiale şi spirituale doar pentru propriul consum şi ar rămâne ostracizat de restul comunităţii. Opera unor autori de studii, monografii etc., este necesar să recunoaştem franc, este sortită „amneziei”, fără a avea un impact social dezirabil şi fără ca să-şi realizeze obiectivul major – sensibilizarea specialiştilor, autorităţilor, cititorilor, publicului larg.

155189721_10159164471784697_654537819028690012_o

APARIȚIE EDITORIALĂ

_02_Afganistan (3)

Xenofontov, Ion Valer, Războiul sovieto-afghan (1979–1989). Studiu de istorie orală. Percepţii. Documente. Ediția a II-a revăzută și adăugită / Red. șt. C. Manolache; Resp. de ed.: Liliana Rotaru, Larisa Noroc, Inst. Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate.  Iaşi, Lumen, 2020, 512 p. ISBN 978-973-166-570-2.

APARIȚIE EDITORIALĂ

_01_Afganistan (3)

Xenofontov, Ion Valer, Războiul din Afghanistan (1979–1989) în memoria participanților din RSS Moldovenească. Ediția a II-a revăzută și adăugită / Red. șt. C. Manolache; Resp. de ed.: Liliana Rotaru, Larisa Noroc, Inst. Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. Iași, Lumen, 2020, 532 p. ISBN 978-973-166-571-9.

https://edituralumen.ro/librarie-editura-stiintifica/razboiul-din-afghanistan-1979-1989-in-memoria-participantilor-din-republica-moldova-realitate-istorica-si-imaginar-social-ion-valer-xenofontov

O NOUĂ APARIȚIE EDITORIALĂ

121014831_10158809525909697_5687789736334663021_o

Xenofontov, Ion Valer, Complexul monahal Japca: istorie şi spiritualitate / Ion Valer Xenofontov; cons. şt.: Octavian Moşin, red. şt.: Constantin Manolache, ed.: Eduard Potângă; Bibl. Ştiinţifică (Institut), „Andrei Lupan” Centrul de Cercetări Enciclopedice. – Chișinău : Lexin-Prim, 2020. – 540 p. – ISBN 978-9975-3283-0-2.

 

APARIȚIE EDITORIALĂ

Academician Tudor Lupaşcu : Biobibliografie / Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan”, Inst. de Chimie ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Aculina Arîcu ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2020 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 492 p. Texte : lb. rom., rusă. ISBN 978-9975-3331-4-6

Lucrarea este consacrată academicianului Tudor Lupașcu, personalitate cunoscută și apreciată în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniul protecției mediului ambiant și folosirii raționale a resurselor naturale. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, educațională, managerială, civică etc. Bibliografia savantului însumează circa 800 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 9 monografii, compendii și ghiduri, ediții de popularizare a științei publicate în ţară şi peste hotare. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, medicilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

Acad. T. Lupascu_

Tudor Lupascu_final

A 33-A LUCRARE ÎN COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Doctor habilitat Gheorghe Postolache  : Biobibliografie / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Grădina Botanică Naţ. (Inst.) „Alexandru Ciubotaru” ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Ion Roşca ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Valentina Gurieva, Elena Negreţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 240 p. Bibliogr.: p. 138-192 (470 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-3331-1-5.

Lucrarea este editată cu ocazia jubileului de 75 ani a doctorului habilitat, profesor cercetător, Om Emerit din Republica Moldova, Gheorghe Postolache, personalitate apreciată în țară și peste hotare pentru realizări în domeniul geobotanicii, florei, silviculturii și conservării biodiversității. Gheorghe Postolache a fost conducător a 33 proiecte științifice, dintre care 8 proiecte instituționale, 18 proiecte de grant și 7 proiecte editoriale. În baza cercetărilor științifice a evidențiat legități de formare și răspândire a comunităților vegetale, a elaborat mai multe concepte, clasificări a anumitor tipuri de vegetație, recomandări și îndrumări. A pregătii 7 doctori în științe biologice, dintre care un doctor habilitat. Bibliografia savantului însumează peste 420 de lucrări științifice, inclusiv 24 monografii, 4 broșuri ș.a. Volumul prezintă anumite aspecte din activitatea științifică, didactică, managerială, civică și este adresat cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

Coperta. Postolache Gh._

 

Dr_hab_Gh_Postolache_Internet

 

APARIȚIE EDITORIALĂ ÎN COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Valentin R. Celac : Biobibliografie / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet., Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Bibl. Şt. (Inst.) «Andrei Lupan» ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord. Larisa Andronic ; resp. de ediţie Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Tatiana Doibani, Ludmila Gheleta. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) «Andrei Lupan», 2019 (F.E.-P. «Tipografia Centrală»). – 408 p. Texte : lb. rom., engl., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – 50 ex. ISBN 978-9975-3331-0-8.

Editor și redactor științific: dr. hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE Coordonator: dr. Larisa ANDRONIC

Responsabil de ediţie: dr. Ion Valer XENOFONTOV

Redactori: Viorica CUCEREANU, Eugenia TOFAN

Corector: Elena PISTRUI

Bibliografi: Tatiana DOIBANI, Ludmila GHELETA

Culegere computerizată: Tatiana DOIBANI, Nicoleta BOGDAN

Coperta: Vitaliu POGOLȘA

Fotografii: Arhiva personală a dr. hab. Valentin CELAC, Eugenia TOFAN, Arhiva Muzeului Științei al AȘM, Ion Valer XENOFONTOV

Lucrarea este consacrată doctorului habilitat în biologie, membru al Academiei Internaționale de Ecologie Valentin Celac, specialist consacrat în domeniul botanicii, geneticii și ameliorării. Cercetătorul științific principal la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecţie a Plantelor Valentin Celac este autor a cca 400 de publicații, inclusiv 16 monografii. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, managerială, civică etc. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, tuturor celor interesați de domeniul agrobiologiei și publicului larg de cititori.

Celac_2019 (1)

Valentin Celac. Biobibliografie_Internet_

APARIȚIE EDITORIALĂ

Historia est Magistra Vitae : Valori, paradigme, personalităţi : In honorem profesor Ion Eremia / Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan”, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie ; ed.: Constantin Manolache ; coord.: Liliana Rotaru ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut), 2019 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 648 p. : des., fot. Referinţe bibliogr. în subsol. ISBN 978-9975-3331-2-2.

Se nasc oameni ce profund marchează domeniul în care activează. Unul dintre aceştia este şi omagiatul nostru profesorul universitar Ion Eremia. Cercetătorul, profesorul universitar Ion Eremia cu un profesionalism desăvârşit, cu dragoste, pietate și competență pune la dispoziţia consângenilor şi celor care vor să-l audă adevărata istorie a multpătimitului nostru popor.

 Prof. univ. dr. hab. Ion NICULIȚĂ

Profesorul Ion Eremia ocupă un loc deosebit în inimile noastre, a celor care au absolvit Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova. Lucrările ştiinţifice ale Domnului Profesor Ion Eremia se bazează pe diverse izvoare istorice, o mare parte dintre acestea fiind puse pentru prima dată în circuitul istoric. Date fiind preocupările mele de istoria românilor, mi-a atras atenţia în mod deosebit prin soliditatea argumentelor sale indiferent de tematica preocupărilor. Capacitatea de muncă este una din calităţile de invidiat. Făcea un volum de muncă pe segmente ce ar fi îndreptățit întreținerea unor instituții specializate care se preocupă de medievistică. O simplă analiză fugitivă a bibliografiei profesorului Ion Eremia nu poate să nu impresioneze.

 Conf. univ. dr. Igor ȘAROV

Înaltul profesionalism de cercetător şi notorietatea activităţii sale instructiv-didactice i-au impus numele printre oamenii de ştiinţă şi pedagogii de frunte, cunoscut în ţară şi peste hotare. Spre aceste substanţiale realizări prof. univ. Ion Eremia a parcurs o cale lungă şi anevoioasă, înfruntând cele mai diverse probleme, începând cu munca de acumulare a cunoştinţelor profesionale, urmată de o colectare a materialelor istoriografice şi documentare şi de implementare a rezultatelor obţinute în lucrări ştiinţifice originale, precum şi în procesul instructiv-didactic universitar.

M. cor. Demir DRAGNEV, dr. Ion Valer XENOFONTOV

Profesorul Ion Eremia este omul plin de omenie, cu un suflet creştin. Ce ar însemna acest lucru? Este o fire ce se consacră din dragoste. Discută şi ajută pe fiecare student, îndrumă şi sprijină colegii de breaslă, este o fire modestă şi profundă. Felul de a fi este graţie unei educaţii în spiritul valorilor noastre creştin-ortodoxe. Este corect cu cei din jur, exigent, dar şi înţelegător. A trecut prin multe greutăţi ale vieţii, însă nu s-a lăsat de Dumnezeu, Care i-a fost mereu călăuza.

Preot, dr. Octavian MOŞIN

_EREMIA_2019

Ion EREMIA_Historia este magistra vitae_

A 31-A LUCRARE ÎN COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Membru corespondent Svetlana Cojocaru: Biobibliografie / Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Inst. de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachevici” ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; consultant şt.: Constantin Gaindric ; coord.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Janna Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 280 p. Texte : lb. rom., engl., rusă. ISBN 978-9975-3283-1-9.

Lucrarea este consacrată membrului corespondent al AȘM Svetlana Cojocaru, personalitate cunoscută și apreciată în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniul interfețelor inteligente. Se prezintă portretul protagonistei în diferite ipostaze: activitatea științifică, educațională, managerială etc. Bibliografia însumează peste 300 de lucrări ştiinţifice, inclusiv trei monografii, zece culegeri de articole științifice, note de curs, ediții de popularizare a științei publicate în ţară şi peste hotare. Redactor-șef adjunct al revistei „Computer Science Journal of Moldova”. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

M_Cojocaru

Svetlana Cojocaru_internet

Constantin Manolache, Ion Valer Xenofontov, O doamnă între domni: protagonista unei colecții de 31 de cărți. În: Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 4 (60), 2018, pp. 163-164.

Prezentarea volumului_

APARIȚIE EDITORIALĂ

 Arhivele memoriei : Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Memorii. Documente. Studii de caz : [în vol.] / Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, INIS ProMemoria ; ed.: Constantin Manolache ; dir. progr., consultant, red. şt.: Anatol Petrencu ; coord.: Ion Valer Xenofontov ; referenţi şt.: Gh. Rusnac [et al.]. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Colecţia „Arhivele Memoriei”, ISBN 978-9975-128-54-4). – ISBN 978-9975-128-63-6. Vol. 3, Tom 3 : Cercetări realizate în localităţile din sudul Republicii Moldova. – 2019. – 336 p. : fig., fot. – Indice de nume, toponime : p. 328-336. – Referinţe bibliogr. în subsol. ISBN 978-9975-3283-9-5. 94(478)

***

 Volumul de față înglobează rezultatele cercetărilor științifice realizate în cadrul proiectului „Deportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii individuale și colective, valorificări istoriografice”, director: dr. hab. conf. univ. Constantin Manolache, parte componentă a programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940–1941, 1944–1953, coordonator: dr. hab. prof. univ. Anatol Petrencu. Cercetările s-au realizat sub egida Centrului de Cercetări Enciclopedice al Bibliotecii Științifice (Institut) ,,Andrei Lupan” și al INIS ProMemoria.

***

Amintirile din perioada deportărilor au fost rememorate într-o manieră traumatică, fiind marcate de-anumite câmpuri emotive. Disponibilitatea intervievaţilor de a împărtăşi trăirile legate de represiunile sovietice confirmă faptul că rememorarea evenimentelor, în special a celor dramatice, reprezintă o formă de eliberare de amintirea unei tragedii care le-a marcat întreaga existenţă. Aşa cum arată o parte din mărturii, deportaţii care au trecut prin experienţa represiunilor staliniste s-au simţit de-a lungul întregii lor vieţi discriminaţi din cauza stigmatului de „duşmani ai poporului” aplicat în raport cu aceștia. Din punct de vedere al experienţelor personale, în pofida vitregiei sorţii, atitudinii denigratoare a autorităţilor şi a semenilor în perioada sovietică, naraţiunile atestă că pentru mulţi dintre deportaţi represiunile au însemnat, la propriu şi la figurat, acel exerciţiu de activizare a rezistenţei în scopul de-a supravieţui.

Dr. Lidia PRISACDr. Ion Valer XENOFONTOV

_Ar_Mem_

Arhivele memoriei_

APARIȚIE EDITORIALĂ

Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat / Inst. de Istorie, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan” ; ed.: Constantin Manolache ; coord.: Gheorghe Cojocaru, Nicolae Enciu ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov, Silvia Corlăteanu-Granciuc.  – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „A. Lupan”, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 628 p. : fot., tab. Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-3183-9-6.

_Fiilipp_2018

Vezi In_honorem_acad_Pasat_1-4

In_honorem_V_Pasat Internet

APARIȚIE EDITORIALĂ

Istorie şi cultură : In honorem academician Andrei Eşanu / Inst. de Istorie, Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan” ; ed.: Constantin Manolache  ; coord.: Gheorghe Cojocaru, Igor Cereteu  ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov, Silvia Corlăteanu-Granciuc. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 780 p. : fig., tab. Texte : lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. în note de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-3283-6-4.

2. Esanu_And

Vezi In_honorem_acad_Esanu_1-5

In_honorem_acad_Esanu_internet

NOUTATE EDITORIALĂ

_2018_DEP (1)

Bibliografie: Janna NIKOLAEVA, Lidia ZASAVIȚCHI

Editor și redactor științific: conf. univ., dr. hab. Constantin MANOLACHE

Coordonator: dr. Ion Valer XENOFONTOV

Responsabil de ediție: dr. Lidia PRISAC

Corectori: Elena Pistrui, Vitalie ȚURCANU

Procesare computerizată: Mariana RUSU

Coperta: Vitaliu POGOLȘA

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Deportările din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Bibliografie / Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan” ; bibliogr.: Janna Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Ion Valer Xenofontov ; resp. de ed.: Lidia Prisac. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 169 p.

ISBN 978-9975-3283-2-6.

016:94(478)

D 32

O PERSPECTIVĂ BIBLIOGRAFICĂ ASUPRA DEPORTĂRILOR

 DIN RSS MOLDOVENEASCĂ

 Prin elaborarea bibliografiei de față se urmărește o acțiune cu triplă semnificație: una științifică, una educațională și alta socioemoțională. S-a pornit de la premisa că, în perioada recentă, în mediul instituțional științific s-au editat mai multe lucrări referitoare la subiectul deportărilor organizate de autoritățile sovietice instalate în Basarabia. Bogăția și complexitatea acestor produse s-a diversificat ca tematică și abordare, iar cititorului interesat, deseori aflat într-o penurie de timp, îi este dificil se le cunoască în amploare. Totodată, demersul științific poate fi afectat în cazul în care lucrările de bază – fiind necunoscute – nu pătrund în spațiul public sau în cel de cercetare. Titlurile de monografii, articole din reviste și volume tematice sunt o expresie a realizărilor științifice referitoare la subiectul valurilor de deportări din Moldova sovietică. Tabloul cognitiv este completat și cu informații din spațiul instituțional-juridic. Actele normative și legislative se referă la subiectele privind statutul social al victimelor represiunilor politice, organizarea instituțională a unor organizații, acte de justiție a memoriei (de edificare a unor monumente consacrate comemorării evenimentelor traumatizante) etc.

Tematică pusă în discuție nu a aparținut doar mediului științific, ci se repertoriază și la spațiul publicistic. Mass-media a avut un rol de mediere între victimele deportărilor și societate, mediu instituțional public. Povestea celor deportați a fost transmisă în spațiul public și a oferit o imagine directă, netriată.

Alături de discursul „prelucrat” în atelierul cercetătorului, istoricului etc., există și un discurs „brut”, prezentat nemijlocit de martorii direcți ai faptului istoric realizat. Din această perspectivă, sursele documentare de arhivă, mărturiile audio și video sunt relevante în acest sens. Ele întregesc imaginea deportărilor și transmit prin releu emoțional mesaje complexe ale dimensiunii umane.

Fenomenul deportărilor, ca parte componentă a istoriei românilor din spațiul actual al Republicii Moldova, este asumat în mediul educațional prin lecțiile de prezentare a memoriilor celor deportați, prin materialele didactice prezentate în cadrul lecțiilor de istorie, educație civică etc. Or, lucrarea de față poate constitui un suport didactic pentru profesori, elevi, dar și pentru publicul studios – studenți, masteranzi, toți cei interesați de subiectul pus în discuție.

În esență, materialele acumulate, printr-un efort profesional și instituțional, creează un monument consacrat memoriei, istoriei traumatizante. E vorba de un fapt istoric major din istoria spațiului pruto-nistrean, care urmează să fie asumat în complexitate de societate.

Aceste achiziții editoriale constituie un rod al unei experiențe valoroase în domeniul cercetărilor bibliografice, fiind sistematizate cu grijă de două bibliografe consacrate din Republica Moldova, Lidia Zasavițchi și Janna Nikolaeva. În final, alcătuitoarele au realizat 1 234 de înregistrări. Lucrarea oferă o accesibilitate a informației prin intermediul indicelui de nume.

Cercetarea bibliografică este emblematică și reprezentativă pentru istoria contemporană marcată profund de ingerința factorului politic și ideologic în destine individuale și colective.

 

Dr. hab. Constantin MANOLACHE,

Dr. Ion Valer XENOFONTOV

Vezi Deportări_Bibliografie_

COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Academician Ion Toderaş : Biobibliografie / Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan”, Inst. de Zoologie ; ed., red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Laurenţia Ungureanu ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Lidia Zasaviţchi, Janna Nikolaeva. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 520 p.: fig., fot. Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 371-471. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-3183-8-9.

Lucrarea este consacrată academicianului Ion Toderaș, personalitate marcantă, cunoscută și apreciată în țară şi peste hotare, pentru realizările sale în domeniul zoologiei funcţionale și hidrobiologiei. Academicianul Ion Toderaș este fondatorul şcolii Biogeochimia ecofiziologică a animalelor, care a deschis noi frontiere vizând fundamentarea unor principii necunoscute antecedent în cuantificarea funcţionării populaţiilor de animale în ecosistemele acvatice şi cele terestre. Savantul a pregătit 10 doctori habilitaţi şi 30 de doctori în ştiinţe. Portretul protagonistului este prezentat în diferite ipostaze: activitatea științifică, didactică, managerială, civică etc. Bibliografia omului de știință însumează circa 600 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 25 de monografii publicate în ţară şi peste hotare. Este coautor a 46 de brevete de invenție. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

Toderas

COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Academician Mihail Popovici: Biobibliografie / Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan” ; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov ; ed., red. şt. : Constantin Manolache ; bibliogr. : Janna Nikolaeva, Lidia Zasaviţchi. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 320 p. Texte : lb. rom., engl., rusă. ISBN 978-9975-3183-5-8. 016:[616.1+929(478)] A 15

Lucrarea este consacrată academicianului Mihail Popovici, personalitate cunoscută și apreciată în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniul cardiologiei. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, educațională, managerială, civică etc. Bibliografia savantului însumează peste 600 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 20 de monografii, compendii și ghiduri, ediții de popularizare a științei publicate în ţară şi peste hotare. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, medicilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

 

M_Popovici_coperta

Vezi Acad._M_Popovici_

APARIȚIE EDITORIALĂ

Membru corespondent Constantin Gaindric : Biobibliografie/ Bibl. Șt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Inst. de Matematică și Informatică ; ed. și red. șt.: Constantin Manolache ; consultant șt.: Svetlana Cojocaru ; coord.: Ion Valer Xenofontov ; bibliogr.: Janna Nikolaeva, Lidia Zasavițchi. – Chişinău : Biblioteca Știinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 304 p. : fot.

Lucrarea este consacrată membrului corespondent Constantin Gaindric, personalitate cunoscută și apreciată în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniul sistemelor informatice inteligente. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, educațională, managerială, civică etc. Bibliografia savantului însumează circa 300 de lucrări științifice, inclusiv trei monografii, coeditor a șapte culegeri de articole științifice, note de curs, ediții de popularizare a științei publicate în ţară şi peste hotare. Este membru al colegiilor de redacție a unor reviste științifice de peste hotare, fondator și redactor-șef (din 1993) al revistei “Computer Science Journal of Moldova”. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

Gaindryk_2018

mc_C_Gaindric_Internet

O NOUĂ LUCRARE ÎN COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Lucrarea este consacrată doctorului habilitat în biologie Ion Comanici, specialist consacrat al culturii și selecției Juglandaceelor, în special al nucului comun. Profesorul Ion Comanici este autor a cca 200 de publicații ştiinţifice, inclusiv opt monografii, șase broşuri şi culegeri etc. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, managerială, civică etc. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

Coperta_Comanici_2018 (1)

Ion_Comanici_biobibliografie_internet

ÎN ONOAREA

Iulian Filip în scene interferente : Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie, Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan” ; ed.: Constantin Manolache ; coord.: Mariana Cocieru ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov ; col. red.: Mihai Cimpoi [et al.]. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 464 p. : fot. tab.

Editor: dr. hab. Constantin Manolache

Coordonator: dr. Mariana Cocieru

Responsabil de ediție: dr. Ion Valer Xenofontov

Colegiul de redacție: acad. Mihai Cimpoi dr. hab. Vasile Bahnaru dr. hab. Alexandru Burlacu dr. Ludmila Șimanschi dr. Mariana Cocieru dr. Tudor Colac

Lectori: Mariana Cocieru, Elena Varzari

Coperta: Vitaliu Pogolșa

Culegere: Maria Rusu, Galina Prodan

Machetare și prepress: Valeriu Oprea

Surse fotografice: Iulian Filip, Mihai Potârniche, Mariana Cocieru, Ștefan Sofronovici

_Fiilipp_2018

Iulian_Filip_70_Internet

CEA DE-A 26-EA LUCRARE DIN COLECȚIA „BIOBIBLIOGRAFIE”

Membru al Academiei Europene de Științe și Arte Aurelian Dănilă : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”, Inst. Patrimoniului Cultural ; ed.: Constantin Manolache ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov ; coord.: Victor Ghilaș  ; bibliogr.: Parascovia Calieva. – Chişinău : Biblioteca Științifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2018 (Tipogr. „Bons-Offices”). – 264 p.: fot.

Editor: dr. hab., conf. univ. Constantin Manolache

Coordonator: dr. hab. Victor Ghilaș

Responsabil de ediție: dr. Ion Valer Xenofontov

Bibliografie: Parascovia Calieva

Lector: Elena Pistrui

Copertă: Vitaliu Pogolșa

Paginare digitală: Valeriu Oprea

Fotografii: Arhiva Aurelian Dănilă, Eugenia Tofan

Lucrarea este consacrată reputatului doctor habilitat în studiul artelor, membru al Academiei Europene de Științe și Arte Aurelian Dănilă, muzicolog, cercetător al istoriei şi teoriei teatrului. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, managerială, civică etc. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, oamenilor de cultură, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

A_Danila_2018_Internet - Copie_001

A_Danila_2018_Internet – Copie

APARIȚIE EDITORIALĂ

Editor și redactor științific: dr. hab. Constantin Manolache

Coordonatorul volumului: acad. Ion Guceac

Responsabil de ediție: dr. Ion Valer Xenofontov

Redactor: Vitalie Țurcanu

Lector: Elena Pistrui

Coperta: Vitaliu Pogolșa

Paginare digitală: Mariana Rusu

Redactarea tehnico-artistică: Valeriu Oprea

Probleme actuale ale istoriei ştiinţei / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. (Inst.) “Andrei Lupan”; coord.: Ion Guceac ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ; resp. ed.: Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) “Andrei Lupan”, 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 256 p. : tab. Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. ISBN 978-9975-3183-0-3. 001(478)(082)=135.1=161.1   P 93

Culegerea de studii și articole științifice include informații complexe din domeniile istoriei științei și biografiei științifice din spațiul actual al Republicii Moldova. Sunt scoase în evidență fapte și evenimente importante, personalități consacrate din domeniul științei. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

Probleme actuale_2017_Internet_001

Probleme actuale_2017_Internet_004

Accesați

 

Probleme actuale_2017_Internet