Editor și redactor științific: dr. hab. conf. univ. Constantin Manolache

Coordonatorii volumului: dr. Sergiu Bacalov, dr. Ion Valer Xenofontov

Responsabil de ediție: Daniela Hadîrca

Redactori: Vitalie Țurcanu, Valentina Tifin

Corector: Elena Pistrui Coperta: Vitaliu Pogolșa

Machetare: Nicoleta Bogdan

DISCRIEREA CIP A CAMEREI NAȚIONALE A CĂRȚII

© Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2016

© Autorii

Orizonturi medievale şi moderne în istoria românilor : (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei) : în onoarea profesorului Demir Dragnev / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie ; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” (Institutul), 2016 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 816 p. Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. ISBN 978-9975-4116-9-1. 94(=135.1)(092)(082) O-75

Print

Orizonturi medievale si moderne în istoria romanilor (economie, societate, politică, cultură, istoria științei_În onoarea profesorului Demir Dragnev_