Editor și redactor științific: dr. hab., conf. univ. Constantin Manolache

Coordonatorii volumului: dr. Ion Valer Xenofontov, dr. Sergiu Bacalov

Responsabil de ediție: Daniela Hadârcă-Nastas

Bibliografie: Silvia Golban

Redactori: Vitalie Țurcanu, Tamara Osmochescu

Corectori: Elena Pistrui, Valentina Tifin

Copertă: Vitaliu Pogolșa

Paginare digitală: Valeriu Oprea

Fotografii: Arhiva personală a m.c. Demir Dragnev, Silvia CorlăteanuGranciuc, Andrei Emilciuc, Valentina Eșanu, Daniela Hadârcă-Nastas, Vlad Mischevca, Eugenia Tofan, Ion Valer Xenofontov

 

Lucrarea este editată cu ocazia aniversării a 80-a a membrului corespondent Demir Dragnev, personalitate cunoscută și apreciată în țară și peste hotare pentru realizările sale în domeniul istoriei. Se prezintă portretul protagonistului în diferite ipostaze: activitatea științifică, educațională, editorială, civică etc. Bibliografia savantului însumează circa 800 de titluri și participări la activități științifice, inclusiv 84 de monografii și culegeri de documente, 66 de manuale și materiale didactice, circa 120 de articole științifice, 126 referate la foruri științifice naționale și internaționale etc. Volumul este adresat profesorilor, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor și studenților.

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Membru corespondent Demir Dragnev : Biobibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală “Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie ; red. şt.: Constantin Manolache ; coord.: Ion Valer Xenofontov, Sergiu Bacalov. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” (Institut), 2017 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 328 p.: fot. ISBN 978-9975-3131-4-8. 016:[94+92(478)] M 57

Mc Demir Dragnev_internet_001

Mc Demir Dragnev.Biobiliografie_