REPREZENTANT EMINENT AL ȘTIINȚEI JURIDICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

guceac biobibliografie coperta (2)
Pe parcursul anului 2023, echipa de creație a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei LUPAN” /editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; responsabil de ediție dr. Oleg BUJOR; bibliografie Raisa VASILACHE, redactare tehnică, macheta și coperta Valeriu OPREA/ a elaborat și a editat volumul enciclopedic „Academician Ion GUCEAC. Biobibliografie”, completând cu o nouă carte colecția „Personalităţi ale USM”, inițiată în 2022.
Lucrarea apare cu prilejul împlinirii de către protagonist – doctor habilitat în drept, profesor universitar a frumoasei vârstei de 60 de ani și face public un bilanț al activității didactice, științifice și manageriale de-a lungul aproape a patru decenii. În prefața volumului se reiterează, că academicianul Ion Guceac este un eminent reprezentant al științei juridice din țară, care prin cercetările științifice fundamentale privind evoluția și dezvoltarea constituționalismului, a dreptului constituţional ca ramură fundamentală a dreptului național, a parlamentarismului și sistemului politic, a drepturilor şi libertăţilor omului, a relațiilor dintre om, societate și stat, sistemului electoral, etc., și-a adus un important aport personal la crearea fundamentelor științifice și coordonatelor generale pentru consolidarea societății civile și edificarea statului de drept în Republica Moldova. Munca asiduă de cercetător și cadru didactic s-a soldat cu un număr impunător de monografii, manuale, articole științifice și de popularizare a științei, lucrări enciclopedice și metodice, care au devenit surse de informație de referință, trezind interesul cercetătorilor din țară și de peste hotare. Sub conducerea Domniei Sale în școala științifică „Fundamentarea ştiinţifică a democratizării sistemului constituţional din Republica Moldova – parte integrantă a constituţionalismului european”, au fost elaborate și susținute 17 teze de doctor și doctor habilitat.
Conform structurii acceptate, publicația în cele 496 pagini, înserează un cuvânt înainte semnat de Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, doctor în istorie, conferențiar universitar; un studiu biografic dedicat omagiatului „Perenitate și inovare în cercetarea juridică”, semnat de Rodica CIOBANU, doctor habilitat în drept, șef al Departamentului Drept Public al Facultății de Drept a USM; Curriculum vitae; două interviuri recente cu protagonistul (capitolul I); 22 studii fundamentale și articole științifice (capitolul II) apărute în limbile română, rusă, engleză sau franceză în perioada 2005-2021; o bibliografie amplă (capitolul III), ce cuprinde peste 280 de titluri, compartimentate astfel conform standardului UE: autoreferate; monografii; lucrări metodico-didactice și dicționare; coordonator științific; redactor ştiinţific, recenzent; lucrări enciclopedice; articole ştiinţifice; materiale prezentate la congrese și conferinţe; lucrări de popularizare a ştiinţei, interviuri; conducător/consultant ştiinţific, teze de doctor habilitat şi doctor susţinute; personalia.
Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, interesați de evoluția jurisprudenței în Republica Moldova și contribuția academicianului Ion GUCEAC la acest proces.

Valeriu OPREA, Maria NICHITENCIUC
Cercetători Științifici