ISTORIA LA ZI ÎNTR-UN DICȚIONAR ENCICLOPEDIC

image001

Lidia Prisac, Ion Valer Xenofontov, Istoria contemporană : (universală și a românilor) : dicţionar enciclopedic /editor: Constantin Manolache ; redactor științific: Demir Dragnev ; consultant știinţific: Ion Coropcean ; referenţi știinţifici: Anatol Petrencu [et al.] ; Mini sterul Educaţiei și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) «Andrei Lupan». – Chișinău : Editura USM, 2023 (Blitz Poligraf). – 607 p. Bibliogr.: p. 605-606. – [300] ex.
ISBN 978-9975-62-620-0

Grație concursului organizat de Ministerul Culturii în anul 2023, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a Universității de Stat din Moldova (USM) a câștigat dreptul de a edita lucrarea „Dicționar enciclopedic de istorie contemporană (universală și a românilor)”, elaborat de cercetătorii științifici, doctori în istorie Lidia PRISAC și Ion Valer XENOFONTOV, angajați la USM.
Volumul a fost pregătit pentru tipar de echipa editorială a instituției: editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; redactor științific membru corespondent al AȘM Demir DRAGNEV; consultant științific dr., g.(r.) Ion COROPCEAN; responsabil de ediţie dr. Oleg BUJOR; referenţi științifici: dr. hab., prof. univ. Anatol PETRENCU, dr., conf. univ. Tudor PAȘCANEANU și dr. Tatiana SÎRBU; redactor Ion VÂRȚANU, redactor tehnic și coperta Valeriu OPREA; macheta: Valeriu OPREA și Natalia DOROGAN. Totodată, lucrarea a fost recomandată pentru editare de Consiliul științific al Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM.
După cum menționează autorii, într-o notă asupra ediției, „Dicționarul enciclopedic. Istoria contemporană (universală și a românilor)” reprezintă rodul unei munci intelectuale migăloase depuse de autori, editor și redactori, constituind o radiografie succintă a celor mai importante evenimente, fenomene și procese de anvergură, precum și a multor personalități, care și-au lăsat amprenta în dezvoltarea omenirii pe parcursul „secolului extremelor” și a celui care este în derulare. Volumul propriu-zis cuprinde peste 2 300 de articole și a fost conceput după tipicul obișnuit al lucrărilor enciclopedice și lexicografice specializate. Acesta include: o selecție de concepte, noțiuni, definiții, termeni, metode de cercetare ale istoriei contemporane; nume de referință, personalități care au schim¬bat cursul evoluției omenirii; evoluția statelor lumii; instituții și organizații naționale/internaționale; curente și formațiuni sau partide politice; fapte, evenimente și fenomene caracteristice istoriei contemporane universale și a românilor”.
Subiectele sunt tratate în ordine alfabetică fiind o modalitate practică de asigurare a informării prompte a cititorului, terminologia este prezentată la zi. Per ansamblu, lucrarea constituie o temelie în cunoașterea istoriei contemporane – de la începutul sec. al XX-lea până în zilele noastre. O atenție aparte a fost acordată istoriei contemporane a Basarabiei (1918–1940/1941–1944); R.A.S.S. Moldovenești (1924–1940); R.S.S. Moldovenești (1940– 1941/1944–1991) și Republicii Moldova (1991– prezent).
Un alt aspect specific al volumului, ține de prezentarea sintetică a istoriei contem-porane a tuturor celor 195 state ale lumii, entități care mereu pendulează între trecut, prezent și viitor, și continuă să rămână principalii actori la nivel național, regional și internațional. Factologia cu referire la evoluția acestora a fost expusă într-o succesiune cauzală fiind plasate în context istorico-politic local, continental și mondial, cu prezentarea principalelor tendințe ale dezvoltării. Profilul factologic al statelor a fost actualizat la zi, atât cât permite structura unei lucrări de tip enciclopedic.
Pe lângă termenii de istorie propriu-ziși, dicționarul enciclopedic mai cuprinde și un număr important de termeni din diverse domenii ale vieții societății de-a lungul perioadei contemporane – politică, știință, tehnică, economie, cultură, arhitectură, spiritualitate, sport etc; date biografice succinte referitoare la activitatea unor personalități, care s-au distins în aceste domenii. S-a ținut cont și de factorul gender în abordarea istoriei contemporane. Personalitățile din domeniul științei au fost selectate dintre cele care nu mai sunt în viață. Un loc aparte a fost rezervat copiilor, soarta cărora în istoria contemporană a fost marcată de evenimentele trau¬matizante cum ar fi genocid, holocaust, masacre și deportări.
Pentru a atrage atenția unui public cât mai larg și, mai ales, a interesa tânăra generație să descopere nuanțele perioadei contemporane, insolitul volum propune și o serie de articole din categoria curiozități. În acest sens, nelipsiți sunt termenii, dar, mai a ales, personalitățile care țin de istoria mu¬zicii și a cinematografiei, a evoluției modei și a automobilelor, sportului, vieții cotidiene.
Dicționarul enciclopedic este însoțit de o Listă a abrevierilor și semnelor, un Tabel cronologic succint cu evenimente decisive ale istoriei contemporane și o Bibliografie selectivă.
Dicționarul enciclopedic de istorie contemporană apărut recent, în preajma sărbătorii profesionale „Ziua istoricului” din Republica Molodva, celebrată la 18 iunie, corespunde curriculum-urilor din sistemul educațional preuniversitar și universitar, și este o carte utilă și necesară adresată elevilor, studenților, profesorilor, cercetătorilor și tuturor celor interesați, care țin să-și aprofundeze cunoștințele în materie de istorie contemporană. Prin amploarea informațiilor de ultima oră și veridice prezentate, lucrarea va contribui la formarea culturii istorice a populației, oferind răspunsuri citito¬rului interesat de istoria contemporană, implicit a timpului prezent.

Ion VÂRȚANU, redactorul cărții