ENCICLOPEDIA GEOGRAFICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

enciclopedia geografica_boian coperta (1)
Cu aportul financiar al Ministerului Culturii acordat în conformitate cu decizia Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale în 2023, recent Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” (echipa de creație editor dr. hab. Constantin MANOLACHE, responsabil de ediție dr. Oleg BUJOR; consultant științific dr. hab. Leonid VOLOȘCIUC; redactori Silvia DONICI și Ion VÂRȚANU; redactor tehnic Valeriu OPREA; designeri Vitalie ROȘCA – coperta și Natalia DOROGAN – macheta) a scos de sub tipar volumul „Enciclopedia geografică a Republicii Moldova” alcătuit de către doctorul în științe agricole Ilie BOIAN, conferențiar universitar, șeful Departamentului Științele solului, Geografie, Geologie, Silvicultură și Design din cadrul Facultății de Biologie și Geoștiințe a Universității de Stat din Moldova.
După cum menționează editorii în prefața lucrării, „Enciclopedia Geografică a Republicii Moldova” pentru prima dată în spațiul dintre Nistru și Prut sunt descrise în format enciclopedic în ordine alfabetică principalele elemente structurale ale teritoriului republicii, resursele naturale, ariile naturale protejate de stat, precum și principalele riscuri naturale din Republica Moldova, noțiuni și termeni din geografia fizică, climatologie, hidrologie, pedologie, geofizică, geologie, mineralogie, ecologie, carto¬grafie, silvicultură, flora și fauna autohtonă, cadrul legislativ, alte domenii conexe geografiei. Cele puțin peste 600 de articole sunt perfectate într-un limbaj accesibil și conțin informații eshaustive și veridice, actualizate la zi. La elaborarea publicației enciclopedice au fost utilizate rezultatele cercetărilor geografice regionale ale colaboratorilor instituțiilor de profil din Republica Moldova, informațiile monitoringului calității componentelor de mediu de pe teritoriul republicii, inclusiv observaţiile hidrometeorologice efectuate în reţeaua națională a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, date statistice din arhiva Biroului Național de Statistică. Pe această cale ne exprimăm sentimentele noastre de gratitudine.
Lucrarea este însoțită și de o bibliografie selectivă.
Enciclopedia se adresează studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la instituţiile de învățământ superior de profil (specialitățile „Geografie”, „Meteorologie, „Ecologie”, „Ştiinţe ale mediului”), profesorilor de geografie şi de biologie, cercetătorilor științifici care studiază mediul înconjurător, observatorilor din reţeaua meteorologică naţională şi specialiștilor care activează în diferite sectoare de activitate practică pentru asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale şi a societăţii (instituții de stat, management, agricultură, construcţii, transporturi, îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului etc.), precum și elevilor, dar și tuturor cititorilor, interesați de evoluția și starea actuală a mediului geografic al plaiului nostru.

Ion VÂRȚANU,
alcătuitor și redactor de carte