DREPTURILE PERSOANEI – ÎN VIZORUL JURISPRUDENŢEI NAŢIONALE

andrei smochina coperta
Echipa comună constituită din angajați ai Institutului de cercetări juridice, politice și sociologice și Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” (editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; coordonatori dr. hab. Victor JUC și dr. hab. Valeriu CUȘNIR; alcătuitor dr. Mihail TAȘCĂ; redactor Ion VÂRȚANU; corector Nadejda PASCARI; designer copertă Vitaliu POGOLȘA; macheta Natalia DOROGAN, redactare tehnico-artistică Valeriu OPREA) au pregătit pentru tipar volumul „În honorem profesor Andrei Smochină”, care cuprinde materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale”, dedicată jubileului de 75 ani de viață ai doctorului habilitat în drept Andrei SMOCHINĂ, profesor universitar, cavaler al Ordinului Republicii, care a avut loc la Chișinău, în 10 decembrie 2021. Evenimentul s-a produs în cadrul proiectului „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (CAJDPM).
Culegerea de materiale se deschide cu alocuțiunile omagiale ale dr. hab. în științe politice Victor JUC, profesor universitar, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în științe juridice Valeriu CUŞNIR, profesor universitar, director adjunct pentru știință al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în drept Gheorghe AVORNIC, profesor universitar, rectorul Universităţii de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”; dr. în drept Iurie FRUNZĂ, conferențiar universitar, discipol al omagiatului, director al Centrului de Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în drept Serghei BRÂNZĂ, profesor universitar, decan al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova; dr. în istorie Serghei ZAHARIA, conferențiar universitar, rectorul Universității de stat din Comrat, din care menționăm, că profesorul universitar, doctorul habilitat în drept Andrei Smochină, patriarh al știin¬ței juridice din Republica Moldova, adevărat apărător al drepturilor omului, fondator de școală științifică cu 39 de discipoli – doctori în diverse domenii ale științelor juridice, prin lu¬crările științifice și prin calitățile umane, este un nume de referință, atunci când vorbim despre jurisprudență și calitatea ei, un cercetător științific de referință și o figură proeminentă în domeniul dreptului din Republica Moldova și din spațiul românesc de investigație științifică, în ansamblu.
Numele de făuritor doctri¬nar l-a obținut printr-o muncă asiduă, abnegație și voință, cercetările sale științifice în domeniile dreptului constituțional și ale teoriei statului și dreptului se disting printr-un nivel înalt de profunzime justificativă, acuratețe teoretico-metodologică și argumentare categorial-ideatică, interconexiunea disciplinară asigurând polivalență și plusvaloare științifico-aplicativă. Cariera strălucită a distinsului om de știință întrunește mai multe perioade, activități și aprecieri memorabile, menționând că: în anii 1975-1990 a fost membru al primei comisii de redactare a Constituției Republicii Moldova, altor importante comisii de profil; în anii 1990-1991 a fost reprezentantul Republicii Moldova în Comitetul de Supraveghere Constituţională al Uniunii Sovietice, demnitate care nu-și are analogie nici în activitatea altor cadre universitare și nici în activitatea vreunui funcționar de stat din Republica Moldova; este autor/coautor a peste 425 de lucrări științifice, didactice și de popularizare a științei; a elaborat și a predat mai multe cursuri universitare, inclusiv „Istoria statului şi dreptului ţărilor de peste hotare”, „Istoria universală a statului şi dreptului”, „Bazele statului şi dreptului”, „Dreptul constituţional al Republicii Moldova” la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea Prietenia Popoarelor „Patrice Lumumba” din Moscova, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Administrare Publică, Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi, Școala doctorală administrată de Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.
Capitolul întâi înserează studii privitor la revalorizarea dreptului între interogații și răspunsuri; restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți în contextul crizei cauzate de pandemia de coronavirus (COVID-19); dreptul fundamental la libertatea de asociere în partide politice în jurisprudența curții constituționale a Republicii Moldova; revizuirea procesului și casarea hotărârilor instanțelor de control judiciar al urmăririi penale după pronunțarea hotărârii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului; principiul respectării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane; accepțiuni privind răspunderea în dreptul penal internațional; emergența principiului umanismului în normele din partea specială a Codului Penal al Republicii Moldova; provocările exercitării dreptului la vot în condiții de pandemie; repere conceptuale privind dreptul la viaţa familială; aspecte cu privire la dreptul fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos; dreptul la reintegrarea familiei din perspectiva jurisdicției Uniunii Europene; reglementarea juridică a drepturilor contribuabilului în cadrul activității de control fiscal; responsabilitatea juridică și civilă de grup a subiecților asociațiilor antreprenoriale; eutanasia prin prisma moralului şi legalului; practica Curții Europene a Drepturilor Omului în soluționarea litigiilor electorale; dreptul – principiu la un proces contradictoriu – condiţie indispensabilă realizării unui acces efectiv la justiție ș.a.
În Capitolul al doilea cititorul avizat are la dispoziție studii științifice cu privire la subiectele: dimensiunea istorică întru elucidarea conceptului dreptului; reflecții privind noțiunile de „măsură” și „metodă” specială (operativă) de investigaţii utilizate în doctrină și legislaţie; analiza strategică în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție; represiuni politice în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească – soarta ofiţerilor armatei Republicii Democratice Moldovenești rămaşi în Basarabia la 28 iunie 1940; evoluția instituției alegerilor locale după declararea independenței Republicii Moldova; istoricul și evoluţia instituției avocaturii moderne naţionale în Republica Moldova; educație și credință, disciplină și ordine – spre o reunificare a valorilor sociale; minoritățile naționale, autonomia și autodeterminarea popoarelor; statul şi dreptul – cadrul de apariţie şi evoluţie a subiectului de drept şi a capacităţii juridice; efectele evoluției istorice asupra conceptului și conținutului drepturilor economice ale omului; ipostazele răspunderii penale a judecătorului; noțiuni teoretice privind riscul de faliment; migrația ilegală și migrația infracțională: manifestări cantitative, conținut, corelare ș.a.
Volumul include și o amplă Addenda, în care este publicat CV și arborele genealogic ale protagonistului. Aici, la compartimentul bibliografie – lucrări semnate de profesorul universitar Andrei SMOCHINĂ cititorul va găsi peste 425 titluri, inclusiv: 4 teze de doctorat; 11 monografii, 9 lucrări didactice; 19 publicații – contribuţii la dezvoltarea învăţământului juridic; 82 articole în culegeri și anuare; 77 articole în reviste științifice.

Ion VÂRȚANU,
redactor de carte

Silvia MÎTCU,
Șef Centru