Daily Archives: 14/06/2024

REPREZENTANT EMINENT AL ȘTIINȚEI JURIDICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

guceac biobibliografie coperta (2)
Pe parcursul anului 2023, echipa de creație a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei LUPAN” /editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; responsabil de ediție dr. Oleg BUJOR; bibliografie Raisa VASILACHE, redactare tehnică, macheta și coperta Valeriu OPREA/ a elaborat și a editat volumul enciclopedic „Academician Ion GUCEAC. Biobibliografie”, completând cu o nouă carte colecția „Personalităţi ale USM”, inițiată în 2022.
Lucrarea apare cu prilejul împlinirii de către protagonist – doctor habilitat în drept, profesor universitar a frumoasei vârstei de 60 de ani și face public un bilanț al activității didactice, științifice și manageriale de-a lungul aproape a patru decenii. În prefața volumului se reiterează, că academicianul Ion Guceac este un eminent reprezentant al științei juridice din țară, care prin cercetările științifice fundamentale privind evoluția și dezvoltarea constituționalismului, a dreptului constituţional ca ramură fundamentală a dreptului național, a parlamentarismului și sistemului politic, a drepturilor şi libertăţilor omului, a relațiilor dintre om, societate și stat, sistemului electoral, etc., și-a adus un important aport personal la crearea fundamentelor științifice și coordonatelor generale pentru consolidarea societății civile și edificarea statului de drept în Republica Moldova. Munca asiduă de cercetător și cadru didactic s-a soldat cu un număr impunător de monografii, manuale, articole științifice și de popularizare a științei, lucrări enciclopedice și metodice, care au devenit surse de informație de referință, trezind interesul cercetătorilor din țară și de peste hotare. Sub conducerea Domniei Sale în școala științifică „Fundamentarea ştiinţifică a democratizării sistemului constituţional din Republica Moldova – parte integrantă a constituţionalismului european”, au fost elaborate și susținute 17 teze de doctor și doctor habilitat.
Conform structurii acceptate, publicația în cele 496 pagini, înserează un cuvânt înainte semnat de Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, doctor în istorie, conferențiar universitar; un studiu biografic dedicat omagiatului „Perenitate și inovare în cercetarea juridică”, semnat de Rodica CIOBANU, doctor habilitat în drept, șef al Departamentului Drept Public al Facultății de Drept a USM; Curriculum vitae; două interviuri recente cu protagonistul (capitolul I); 22 studii fundamentale și articole științifice (capitolul II) apărute în limbile română, rusă, engleză sau franceză în perioada 2005-2021; o bibliografie amplă (capitolul III), ce cuprinde peste 280 de titluri, compartimentate astfel conform standardului UE: autoreferate; monografii; lucrări metodico-didactice și dicționare; coordonator științific; redactor ştiinţific, recenzent; lucrări enciclopedice; articole ştiinţifice; materiale prezentate la congrese și conferinţe; lucrări de popularizare a ştiinţei, interviuri; conducător/consultant ştiinţific, teze de doctor habilitat şi doctor susţinute; personalia.
Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, interesați de evoluția jurisprudenței în Republica Moldova și contribuția academicianului Ion GUCEAC la acest proces.

Valeriu OPREA, Maria NICHITENCIUC
Cercetători Științifici

SĂ CUNOAȘTEM ȘI SĂ UTILIZĂM CORECT LIMBA ROMÂNĂ

Iraida Condrea coperta_CIP (1)
Ca rezultat al participării la concursul de promovare a cărții naționale în anul 2023, organizat de Ministerul Culturii, echipa editorială a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” (editor dr.hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE; responsabil de ediţie dr., conf. univ. Oleg BUJOR; redactor tehnic și macheta Valeriu OPREA) a pregătit pentru tipar și a editat volumul de popularizare a cunoștințelor despre limba română „Să cunoaștem și să vorbim corect limba română”.
Autoarea lucrării doctor habilitat în filologie Iraida CONDREA, profesor universitar în cadrul Departamentului de Lingvistică Română și Știință Literară al Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, fiind preocupată de-a lungul carierei didactice și științifice de gramatică, stilistică și cultivarea limbii, traducere literară, studiul textului, sociolingvistică, semiotică și pragmatică, onomastică, propune o serie de materiale despre limba română, acestea constituind rezultatul unor analize a proceselor ce se produc în limbă în diverse perioade și situații de comunicare, bazate pe cercetări ale modului cum funcționează limba română, cum este vorbită, cum se scrie și cum se vorbește în limba română actuală în Republica Molodva, cu ce dificultăți se confruntă utilizatorii ei.
În culegerea de față au fost incluse studii, articole, note de lectură și tablete elaborate în ultimii ani, ce vizează subiecte generale și teme particulare, specifice. Aceste investigații au drept scop descrierea și analiza proceselor din limba română, ce se petrec aici și acum, sub ochii noștri, procese la care utilizatorii nu doar asistă pasiv, dar la care contribuie și ei prin cea ce se numește „comportament lingvistic”.
Volumul este o sursă științifică de ultima oră despre tendințele de evoluție ale limbii române și poate fi utilizat ca un ghid util pentru cititorul de toate categoriile, dornic de a cunoaște resursele lingvistice, ortoepice și ortografice ale limbii române, care va găsi aici informații ușor de utilizat spre a da corectitudine comunicării cotidiane verbale sau scrise.
Lucrarea a fost publicată din sursele financiare ale Ministerului Culturii alocate prin decizia Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale în 2023.

Ion VÂRȚANU, Aliona BUJOR
redactori tehnici, cercetători științifici

ENCICLOPEDIA GEOGRAFICĂ A REPUBLICII MOLDOVA

enciclopedia geografica_boian coperta (1)
Cu aportul financiar al Ministerului Culturii acordat în conformitate cu decizia Comisiei de selecție pentru editarea cărții naționale în 2023, recent Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” (echipa de creație editor dr. hab. Constantin MANOLACHE, responsabil de ediție dr. Oleg BUJOR; consultant științific dr. hab. Leonid VOLOȘCIUC; redactori Silvia DONICI și Ion VÂRȚANU; redactor tehnic Valeriu OPREA; designeri Vitalie ROȘCA – coperta și Natalia DOROGAN – macheta) a scos de sub tipar volumul „Enciclopedia geografică a Republicii Moldova” alcătuit de către doctorul în științe agricole Ilie BOIAN, conferențiar universitar, șeful Departamentului Științele solului, Geografie, Geologie, Silvicultură și Design din cadrul Facultății de Biologie și Geoștiințe a Universității de Stat din Moldova.
După cum menționează editorii în prefața lucrării, „Enciclopedia Geografică a Republicii Moldova” pentru prima dată în spațiul dintre Nistru și Prut sunt descrise în format enciclopedic în ordine alfabetică principalele elemente structurale ale teritoriului republicii, resursele naturale, ariile naturale protejate de stat, precum și principalele riscuri naturale din Republica Moldova, noțiuni și termeni din geografia fizică, climatologie, hidrologie, pedologie, geofizică, geologie, mineralogie, ecologie, carto¬grafie, silvicultură, flora și fauna autohtonă, cadrul legislativ, alte domenii conexe geografiei. Cele puțin peste 600 de articole sunt perfectate într-un limbaj accesibil și conțin informații eshaustive și veridice, actualizate la zi. La elaborarea publicației enciclopedice au fost utilizate rezultatele cercetărilor geografice regionale ale colaboratorilor instituțiilor de profil din Republica Moldova, informațiile monitoringului calității componentelor de mediu de pe teritoriul republicii, inclusiv observaţiile hidrometeorologice efectuate în reţeaua națională a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, date statistice din arhiva Biroului Național de Statistică. Pe această cale ne exprimăm sentimentele noastre de gratitudine.
Lucrarea este însoțită și de o bibliografie selectivă.
Enciclopedia se adresează studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la instituţiile de învățământ superior de profil (specialitățile „Geografie”, „Meteorologie, „Ecologie”, „Ştiinţe ale mediului”), profesorilor de geografie şi de biologie, cercetătorilor științifici care studiază mediul înconjurător, observatorilor din reţeaua meteorologică naţională şi specialiștilor care activează în diferite sectoare de activitate practică pentru asigurarea dezvoltării durabile a economiei naţionale şi a societăţii (instituții de stat, management, agricultură, construcţii, transporturi, îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului etc.), precum și elevilor, dar și tuturor cititorilor, interesați de evoluția și starea actuală a mediului geografic al plaiului nostru.

Ion VÂRȚANU,
alcătuitor și redactor de carte