Daily Archives: 10/06/2024

CHIȘINĂUL DIN AMINTIRI

Mircea Carp, Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine! Ediția a II-a / Notă asupra ediției: Cosmin Budeancă, București : Editura Fundației Culturale Memoria, 2023, 395 p. ISBN 978-606-8285-45-0.
Comentatorul și prezentatorul de știri la posturile de radio „Europa Liberă” și „Vocea Americii” Mircea Carp a trăit 101 ani (1923-2024). Ne-a lăsat niște amintiri superbe despre Chișinăul interbelic.
viber_image_2024-06-10_23-14-59-095
viber_image_2024-06-10_23-14-59-134
viber_image_2024-06-10_23-14-59-228viber_image_2024-06-10_23-14-59-352
viber_image_2024-06-10_23-14-59-430

ISTORIA LA ZI ÎNTR-UN DICȚIONAR ENCICLOPEDIC

image001

Lidia Prisac, Ion Valer Xenofontov, Istoria contemporană : (universală și a românilor) : dicţionar enciclopedic /editor: Constantin Manolache ; redactor științific: Demir Dragnev ; consultant știinţific: Ion Coropcean ; referenţi știinţifici: Anatol Petrencu [et al.] ; Mini sterul Educaţiei și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Biblioteca Științifică (Institut) «Andrei Lupan». – Chișinău : Editura USM, 2023 (Blitz Poligraf). – 607 p. Bibliogr.: p. 605-606. – [300] ex.
ISBN 978-9975-62-620-0

Grație concursului organizat de Ministerul Culturii în anul 2023, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a Universității de Stat din Moldova (USM) a câștigat dreptul de a edita lucrarea „Dicționar enciclopedic de istorie contemporană (universală și a românilor)”, elaborat de cercetătorii științifici, doctori în istorie Lidia PRISAC și Ion Valer XENOFONTOV, angajați la USM.
Volumul a fost pregătit pentru tipar de echipa editorială a instituției: editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; redactor științific membru corespondent al AȘM Demir DRAGNEV; consultant științific dr., g.(r.) Ion COROPCEAN; responsabil de ediţie dr. Oleg BUJOR; referenţi științifici: dr. hab., prof. univ. Anatol PETRENCU, dr., conf. univ. Tudor PAȘCANEANU și dr. Tatiana SÎRBU; redactor Ion VÂRȚANU, redactor tehnic și coperta Valeriu OPREA; macheta: Valeriu OPREA și Natalia DOROGAN. Totodată, lucrarea a fost recomandată pentru editare de Consiliul științific al Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM.
După cum menționează autorii, într-o notă asupra ediției, „Dicționarul enciclopedic. Istoria contemporană (universală și a românilor)” reprezintă rodul unei munci intelectuale migăloase depuse de autori, editor și redactori, constituind o radiografie succintă a celor mai importante evenimente, fenomene și procese de anvergură, precum și a multor personalități, care și-au lăsat amprenta în dezvoltarea omenirii pe parcursul „secolului extremelor” și a celui care este în derulare. Volumul propriu-zis cuprinde peste 2 300 de articole și a fost conceput după tipicul obișnuit al lucrărilor enciclopedice și lexicografice specializate. Acesta include: o selecție de concepte, noțiuni, definiții, termeni, metode de cercetare ale istoriei contemporane; nume de referință, personalități care au schim¬bat cursul evoluției omenirii; evoluția statelor lumii; instituții și organizații naționale/internaționale; curente și formațiuni sau partide politice; fapte, evenimente și fenomene caracteristice istoriei contemporane universale și a românilor”.
Subiectele sunt tratate în ordine alfabetică fiind o modalitate practică de asigurare a informării prompte a cititorului, terminologia este prezentată la zi. Per ansamblu, lucrarea constituie o temelie în cunoașterea istoriei contemporane – de la începutul sec. al XX-lea până în zilele noastre. O atenție aparte a fost acordată istoriei contemporane a Basarabiei (1918–1940/1941–1944); R.A.S.S. Moldovenești (1924–1940); R.S.S. Moldovenești (1940– 1941/1944–1991) și Republicii Moldova (1991– prezent).
Un alt aspect specific al volumului, ține de prezentarea sintetică a istoriei contem-porane a tuturor celor 195 state ale lumii, entități care mereu pendulează între trecut, prezent și viitor, și continuă să rămână principalii actori la nivel național, regional și internațional. Factologia cu referire la evoluția acestora a fost expusă într-o succesiune cauzală fiind plasate în context istorico-politic local, continental și mondial, cu prezentarea principalelor tendințe ale dezvoltării. Profilul factologic al statelor a fost actualizat la zi, atât cât permite structura unei lucrări de tip enciclopedic.
Pe lângă termenii de istorie propriu-ziși, dicționarul enciclopedic mai cuprinde și un număr important de termeni din diverse domenii ale vieții societății de-a lungul perioadei contemporane – politică, știință, tehnică, economie, cultură, arhitectură, spiritualitate, sport etc; date biografice succinte referitoare la activitatea unor personalități, care s-au distins în aceste domenii. S-a ținut cont și de factorul gender în abordarea istoriei contemporane. Personalitățile din domeniul științei au fost selectate dintre cele care nu mai sunt în viață. Un loc aparte a fost rezervat copiilor, soarta cărora în istoria contemporană a fost marcată de evenimentele trau¬matizante cum ar fi genocid, holocaust, masacre și deportări.
Pentru a atrage atenția unui public cât mai larg și, mai ales, a interesa tânăra generație să descopere nuanțele perioadei contemporane, insolitul volum propune și o serie de articole din categoria curiozități. În acest sens, nelipsiți sunt termenii, dar, mai a ales, personalitățile care țin de istoria mu¬zicii și a cinematografiei, a evoluției modei și a automobilelor, sportului, vieții cotidiene.
Dicționarul enciclopedic este însoțit de o Listă a abrevierilor și semnelor, un Tabel cronologic succint cu evenimente decisive ale istoriei contemporane și o Bibliografie selectivă.
Dicționarul enciclopedic de istorie contemporană apărut recent, în preajma sărbătorii profesionale „Ziua istoricului” din Republica Molodva, celebrată la 18 iunie, corespunde curriculum-urilor din sistemul educațional preuniversitar și universitar, și este o carte utilă și necesară adresată elevilor, studenților, profesorilor, cercetătorilor și tuturor celor interesați, care țin să-și aprofundeze cunoștințele în materie de istorie contemporană. Prin amploarea informațiilor de ultima oră și veridice prezentate, lucrarea va contribui la formarea culturii istorice a populației, oferind răspunsuri citito¬rului interesat de istoria contemporană, implicit a timpului prezent.

Ion VÂRȚANU, redactorul cărții

ADEPT NEOBOSIT AL MODERNIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

V_Gutu bibliografie coperta (1)
La finele anului 2023, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, a văzut lumina tiparului volumul „Profesor universitar Vladimir GUŢU. Bibliografie” /editor dr. hab. Constantin Manolache; responsabil de ediție dr. Oleg Bujor; bibliografie Janna Nikolaeva, coperta Valeriu Oprea, redactare tehnică și machetare Natalia Nîș, Valeriu Oprea/ din colecția „Personalităţi ale USM”.
Din cuvântul înainte privind activitatea profesională a protagonistului cărții de față doctor habilitat în științe pedagogice Vladimir GUȚU, constatăm că, după absolvirea facultății, Dumnealui a activat exclusiv în sistemul de educație: cadru didactic; doctorand; cercetător științific supe¬rior; șef de laborator; vice-director al Institutului de Științe ale Educației; șef de departament în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetă¬rii; profesor universitar și decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială în cadrul Universității de Stat din Moldova.
Grație recunoașterii cunoștințelor și experienței acumulate, în anii 1997-2001 a fost invitat să contribuie la modernizarea sistemului de in¬struire moștenit din epoca sovietică în calitate de coordonator ştiinţific al proiectului „Reforma învățământului general”. Ulterior, mai bine de un sfert de secol, fiind un adept neobosit al modernizării învăţământului din Republica Molodva, a deținut funcțiile de coordonator ştiinţific, consultant, expert, membru executant al echipelor de lucru în 16 proiecte naționale și internaționale, punând umărul la implementarea și valorificarea paradigmei umaniste a educației.
În prodigioasa activitate de modernizare și eficientizare a învățământului de toate treptele din Republica Moldova este susținut de cei 23 de doctori şi 8 doctori habilitaţi în științe pedagogice, pregătiți și îndrumați, care constituie cea mai de preț realizare, cu care se mândrește. Este fon¬datorul unei adevărate școli naționale privind învățământul formativ cen¬trat pe elev și student.
Bibliografia inclusă între copertele acestei cărți include 668 titluri grupate pe compartimentele teze de doctorat, documente de politici educaționale, monografii, studii, manuale, lucrări metodico-didactice, articole în culegeri şi ediţii periodice, comunicări în cadrul reuniunilor științifice naționale și internaționale, lucrări coordonate/redactate, conducător ştiinţific al doctoranzilor cu tezele de doctorat susținute, lucrări recenzate, activitate în comitete ştiinţifice, mass-media, personalia, constituie un adevărat tezaur științific, didactic și cultural elaborat de profesorul universitar Vladimir GUȚU pe parcursul mai multor ani. Avem certitudinea că materialul pu¬blicat va fi de un real folos tuturor cititorilor.

Aliona BUJOR,
cercetător științific

DREPTURILE PERSOANEI – ÎN VIZORUL JURISPRUDENŢEI NAŢIONALE

andrei smochina coperta
Echipa comună constituită din angajați ai Institutului de cercetări juridice, politice și sociologice și Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” (editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; coordonatori dr. hab. Victor JUC și dr. hab. Valeriu CUȘNIR; alcătuitor dr. Mihail TAȘCĂ; redactor Ion VÂRȚANU; corector Nadejda PASCARI; designer copertă Vitaliu POGOLȘA; macheta Natalia DOROGAN, redactare tehnico-artistică Valeriu OPREA) au pregătit pentru tipar volumul „În honorem profesor Andrei Smochină”, care cuprinde materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale”, dedicată jubileului de 75 ani de viață ai doctorului habilitat în drept Andrei SMOCHINĂ, profesor universitar, cavaler al Ordinului Republicii, care a avut loc la Chișinău, în 10 decembrie 2021. Evenimentul s-a produs în cadrul proiectului „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (CAJDPM).
Culegerea de materiale se deschide cu alocuțiunile omagiale ale dr. hab. în științe politice Victor JUC, profesor universitar, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în științe juridice Valeriu CUŞNIR, profesor universitar, director adjunct pentru știință al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în drept Gheorghe AVORNIC, profesor universitar, rectorul Universităţii de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”; dr. în drept Iurie FRUNZĂ, conferențiar universitar, discipol al omagiatului, director al Centrului de Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în drept Serghei BRÂNZĂ, profesor universitar, decan al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova; dr. în istorie Serghei ZAHARIA, conferențiar universitar, rectorul Universității de stat din Comrat, din care menționăm, că profesorul universitar, doctorul habilitat în drept Andrei Smochină, patriarh al știin¬ței juridice din Republica Moldova, adevărat apărător al drepturilor omului, fondator de școală științifică cu 39 de discipoli – doctori în diverse domenii ale științelor juridice, prin lu¬crările științifice și prin calitățile umane, este un nume de referință, atunci când vorbim despre jurisprudență și calitatea ei, un cercetător științific de referință și o figură proeminentă în domeniul dreptului din Republica Moldova și din spațiul românesc de investigație științifică, în ansamblu.
Numele de făuritor doctri¬nar l-a obținut printr-o muncă asiduă, abnegație și voință, cercetările sale științifice în domeniile dreptului constituțional și ale teoriei statului și dreptului se disting printr-un nivel înalt de profunzime justificativă, acuratețe teoretico-metodologică și argumentare categorial-ideatică, interconexiunea disciplinară asigurând polivalență și plusvaloare științifico-aplicativă. Cariera strălucită a distinsului om de știință întrunește mai multe perioade, activități și aprecieri memorabile, menționând că: în anii 1975-1990 a fost membru al primei comisii de redactare a Constituției Republicii Moldova, altor importante comisii de profil; în anii 1990-1991 a fost reprezentantul Republicii Moldova în Comitetul de Supraveghere Constituţională al Uniunii Sovietice, demnitate care nu-și are analogie nici în activitatea altor cadre universitare și nici în activitatea vreunui funcționar de stat din Republica Moldova; este autor/coautor a peste 425 de lucrări științifice, didactice și de popularizare a științei; a elaborat și a predat mai multe cursuri universitare, inclusiv „Istoria statului şi dreptului ţărilor de peste hotare”, „Istoria universală a statului şi dreptului”, „Bazele statului şi dreptului”, „Dreptul constituţional al Republicii Moldova” la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea Prietenia Popoarelor „Patrice Lumumba” din Moscova, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Administrare Publică, Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi, Școala doctorală administrată de Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.
Capitolul întâi înserează studii privitor la revalorizarea dreptului între interogații și răspunsuri; restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți în contextul crizei cauzate de pandemia de coronavirus (COVID-19); dreptul fundamental la libertatea de asociere în partide politice în jurisprudența curții constituționale a Republicii Moldova; revizuirea procesului și casarea hotărârilor instanțelor de control judiciar al urmăririi penale după pronunțarea hotărârii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului; principiul respectării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane; accepțiuni privind răspunderea în dreptul penal internațional; emergența principiului umanismului în normele din partea specială a Codului Penal al Republicii Moldova; provocările exercitării dreptului la vot în condiții de pandemie; repere conceptuale privind dreptul la viaţa familială; aspecte cu privire la dreptul fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos; dreptul la reintegrarea familiei din perspectiva jurisdicției Uniunii Europene; reglementarea juridică a drepturilor contribuabilului în cadrul activității de control fiscal; responsabilitatea juridică și civilă de grup a subiecților asociațiilor antreprenoriale; eutanasia prin prisma moralului şi legalului; practica Curții Europene a Drepturilor Omului în soluționarea litigiilor electorale; dreptul – principiu la un proces contradictoriu – condiţie indispensabilă realizării unui acces efectiv la justiție ș.a.
În Capitolul al doilea cititorul avizat are la dispoziție studii științifice cu privire la subiectele: dimensiunea istorică întru elucidarea conceptului dreptului; reflecții privind noțiunile de „măsură” și „metodă” specială (operativă) de investigaţii utilizate în doctrină și legislaţie; analiza strategică în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție; represiuni politice în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească – soarta ofiţerilor armatei Republicii Democratice Moldovenești rămaşi în Basarabia la 28 iunie 1940; evoluția instituției alegerilor locale după declararea independenței Republicii Moldova; istoricul și evoluţia instituției avocaturii moderne naţionale în Republica Moldova; educație și credință, disciplină și ordine – spre o reunificare a valorilor sociale; minoritățile naționale, autonomia și autodeterminarea popoarelor; statul şi dreptul – cadrul de apariţie şi evoluţie a subiectului de drept şi a capacităţii juridice; efectele evoluției istorice asupra conceptului și conținutului drepturilor economice ale omului; ipostazele răspunderii penale a judecătorului; noțiuni teoretice privind riscul de faliment; migrația ilegală și migrația infracțională: manifestări cantitative, conținut, corelare ș.a.
Volumul include și o amplă Addenda, în care este publicat CV și arborele genealogic ale protagonistului. Aici, la compartimentul bibliografie – lucrări semnate de profesorul universitar Andrei SMOCHINĂ cititorul va găsi peste 425 titluri, inclusiv: 4 teze de doctorat; 11 monografii, 9 lucrări didactice; 19 publicații – contribuţii la dezvoltarea învăţământului juridic; 82 articole în culegeri și anuare; 77 articole în reviste științifice.

Ion VÂRȚANU,
redactor de carte

Silvia MÎTCU,
Șef Centru

O ISTORIE SOCIAL-ECONOMICĂ A BASARABIEI INTERBELICE

Print
Cu contribuţia financiară a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale-ediția anului 2023, a ieșit de sub tipar studiul monografic enciclopedic „O istorie social-economică a Basarabiei interbelice”, autor dr.hab. Nicolae ENCIU, pregătit pentru tipar de către Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan”, care a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023.
Lucrarea de tip enciclopedic-monografic este structurată tradițional și conține: o introducere în subiect, materialul de bază este expus în patru capitole distincte, autorul face o încheiere și , ca materiale inedite suplimentare propune cititorului patru anexe.
Capitolul I. „1918: anul libertății și unității de stat a națiunilor majoritare din Europa Centrală și de Est și al dispariției imperiilor multinaționale cuceritoare și opresive” tratează subiectele: Primul Război Mondial și formarea unor noi state naționale în Centrul și Sud-Estul Europei; Regatul României la sfârșitul Primului Război Mondial: reunirea tuturor teritoriilor locuite de români în cadrul aceluiași stat național unitar; Etapele revenirii Basarabiei în cadrul statului național unitar român.
Capitolul II. „Basarabia în componența României Întregite” este consacrat subiectelor: Economia românească: privire de ansamblu; Noul cadru de dezvoltare a Basarabiei după Marea Unire din 1918. Adaptarea economiei basarabene la noua conjunctură geo-economică; Doctrine, doctrinari și politici social-economice în România Întregită.
Capitolul III. „Evoluția social-economică a Basarabiei” dezbate subiectele: Consecințe ale Primului Război Mondial; refacerea și stabilizarea vieții social-economice în Basarabia; agricultura sub semnul transformărilor sociale, progresul industrial al Basarabiei; transporturile, poșta și comunicațiile; creditul și cooperația în viața economică a Basarabiei; bugetul, finanțele, impozitele.
Capitolul IV. „Bilanțul dezvoltării social-economice a Basarabiei” elucidează problemele: criza economică din 1929-1933, depășirea crizei și avântul; viața cotidiană și nivelul de trai în Basarabia; un bilanț al dezvoltării social-economice a Basarabiei și poziția ei în economia românească.
La final, în loc de încheiere, autorul vine cu opinii, concluzii și sugestii privind procesul de modernizare social-economică a Basarabiei: între deziderat și constrângerile epocii.
Pentru o mai bună înțelegere a monografiei, autorul a înserat în anexe un glosar de termeni social-economici; o listă de abrevieri; o bibliografie selectivă și un set de documente originale: Șt. Antim, „Memoriu” (1930), „Cronică politică. Carp al II-lea și Sturdza al II-lea sub Carol al II-lea. Sinteza momentului politic actual” (1930); „Memoriul cu propuneri privind situația social-economică din România în perioada ante- și post-belică” prezentat de Aristide Blank (bancher) lui Carol al II-lea (1930); „Recensământul instituțiilor de asistență socială și de ocrotire din 1 ianuarie 1936, Basarabia; Ion Mihalache, „Observații cu prilejul inspecției făcute în Basarabia” (1932).
În pofida afirmațiilor falsificate ale istoriografiei sovietice despre impactul negativ al unirii Basarabiei cu patria mamă România, volumul vine să demonstreze prin fapte concrete dezvoltarea ascendentă socială, politică, economică, culturală și spirituală, bazată pe principiile libertății, democrației și ele economiei de piață a spațiului dintre Nistru și Prut în perioada când acest teritoriu s-a aflat în componența României întregite în anii 1918-1940, impactul pozitiv asupra conștiinței de neam a românilor basarabeni – populația majoritară din ținut.

Ion VÂRȚANU,
redactor de carte

Dan ADAUGE,
cercetător științific

UN DESTIN ÎN SLUJBA EDUCAȚIEI

Print
După încadrarea în Universitatea de Stat din Moldova, neobositul editor de carte doctor habilitat Constantin MANOLACHE, director Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei LUPAN”, a inițiat seria de carte enciclopedică „Personalități ale Universitatea de Stat din Moldova. Bibliografie”. După cum era de intuit, deși fără numerotare, primul volum i-a fost consacrat doctorului în istorie, conferențiar universitar Igor ȘAROV, rectorul Universitatea de Stat din Moldova. Recent a văzut lumina tiparului monografia enciclopedică „Doctor în istorie Igor ȘAROV. Biobibliografie” /editor: dr. hab. Constantin MANOLACHE; bibliografie: Janna NIKOLAEVA și Lidia ZASAVIȚCHI; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; redactor: Ion VÂRȚANU; coperta: Vitaliu POGOLȘA; redactare tehnică și macheta: Valeriu OPREA./, prima lucrare din noua serie de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, promovată de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.
Publicația a fost editată cu prilejul împlinirii a peste 35 de ani ai unui destin în slujba educației – continuator al dinastiei de intelectuali ȘAROV de către doctorul în istorie, conferențiar universitar Igor ȘAROV, personalitate cunoscută în țară și peste hotare, care cu dăruire s-a impus prin cercetări istorice valoroase realiza¬te, iar prin demersuri remarcabile a lăsat o urmă adâncă în educație și publicarea unor materiale didactice deosebit de necesare studenților, elevilor, dar și profesorilor de istorie din instituțiile preuniversitare, s-a afirmat prin abilități de manager în diversele posturi didactice și ca funcționar de stat, pe care le-a ocupat în această perioadă.
Cartea este structurată conform unui algoritm bine definit. Acest volum se deschide cu un cuvânt înainte, semnat de doctorul habilitat Anatol PETRENCU, care i-a fost protagonistului conducător științific la elaborarea tezei de doctor în istorie întitulat „Igor ȘAROV – istoric și manager”. După cum se afirmă în prefață, în breasla istoricilor din Republica Moldova dr. Igor ȘAROV ocupă un loc aparte. Domnia sa s-a impus prin cercetările istorice valoroase realizate în cadrul temei de cercetare în doctorat „Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862)” și a demonstrat, că viziunea și concepția autorilor ruși asupra istoriei Basarabiei a evoluat, suferind modificări la diverse etape. În anii 1812-1823 – începuturile istoriografiei ruse despre Basarabia a predominat descrierile regiunii și acumularea datelor statistice, iar în anii 1823-1828 – a apărut interesul față de istoria veche a Basarabiei, au fost publicate lucrări ale ofițerului rus I. Liprandi și altor autori, grupați de doctorand în „Școala lui Liprand. În perioada anilor 1828-1862 – s-a diversificat tematica privind istoria Basarabiei, finalizând cu apariția monografiei ofițerului rus A. Zașciuk, aceasta fiind „prima lucrare cu caracter științific referitoare la Basarabia”. „Este important, mai subliniază autorul prefeței, că problema identitară în Republica Mol¬dova – cel mai semnificativ subiect de cercetare istorică și de importanță politică – a rămas în centrul atenției savantului Igor ȘAROV, dovadă fiind studiile publicate în diverse ediții academice. Printre preocupările științifice se regăsesc și probleme de istorie contemporană a Republicii Moldova și ale învățământului istoric, subiecte din istoria raioanelor de est ale Republicii Moldova, aflate sub controlul vremelnic al Rusiei, dezbaterile publice privind urmările Pactului Mo¬lotov-Ribbentrop (1939), deportările elitei rurale din RSSM”.
În altă ordine de idei, în cuvântul de deschidere se menționează, că Domnia s-a implicat activ în editarea unor culegeri de documente, depistate în arhivele Republicii Moldova, în cele mai multe cazuri – documente aflate la index (secrete), referitoare la marea teroare din URSS (1937-1938), a pus la dispoziția istoricilor preocupați de epoca modernă a Basarabiei, cât și pentru juriști, sociologi, pentru toți cei interesați de trecutul nostru seria de volume „Basarabia în colecția completă a legilor Imperiului Rus”.
Cititorul lucrării enciclopedice va lua cunoștință în continuare cu CV protagonistului.
Partea întâi a volumului înserează o serie de interviuri, difuzate cu diferite ocazii, întitulate sugestiv: „Un destin în slujba educației” (TVR Moldova, 24 septembrie 2022, autoare Elena GUȚU), „În școală, influența factorului politic trebuie să fie zero” (Postul de radio „Europa liberă”, 7 noiembrie 2020, Valentina URSU), „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește în ea” (revista „NOI”, nr. 10, octombrie 2020, Valerie VOLONTIR), „Grija mea a fost să vă știu sănătoși, profesori și elevi, protejați de riscul infectării” (Postul de radio „Europa Liberă”, 14 noiembrie 2020,Victoria CUȘNIR), „E nevoie de cultivarea unei atitudini pozitive, de respect față de profesor…” (revista „Natura”, nr. 11, 2020, Gheorghe BUDEANU), „Trebuie să ne uităm după cifre” – criza demografică și reforma universităților” (Postul de radio „Europa liberă”, 28 decembrie 2021, Valentina URSU), „O lecție publică de istorie” (TVR Moldova, 10 iulie 2021, Vasile MUNTEANU).
Partea a doua „Articole știinţifice. Studii” familiarizează cititorul cu o parte din cele mai reprezentative rezultate ale cercetărilor științifice, efectuate de unul singur sau în calitate de coautor cu colegi de breaslă: I. P. Liprandi versus decembriștii în istoriografie: între trădare și „patriotism”; rolul boierimii (nobilimii) basarabene ca factor identitar în lucrările istoricilor ruși din secolul al XIX-lea; identitatea națională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul al XIX-lea; istoria Basarabiei în lucrările lui Iurii Venelin; deportările elitei rurale din RSSM în anii celui de al Doilea Război mondial și în perioada postbelică: istorie și memorie (studiu interdisciplinar); moștenirile regimului comunist în perioada postsovietică: memorie, continuități, consecințe.
Partea a treia „Bibliografie selectivă”, cuprinde peste 260 de titluri, compartimentate astfel: studii științifice; editor, coordonator, redactor, recenzent; manuale și lucrări metodico-didactice; mass-media; personalia.
Interviurile și articolele studii științifice și bibliografia au fost selectate astfel ca, prin tematica și actualitatea lor, să-l prezinte pe savantul și managerul Igor Șarov sub diferite aspecte: personalitate publică, conducător, cercetător, profesor universitar, familist.
Volumul inițiază colecția „Personalități ale USM” și este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor, dar și unui cerc mai larg de cititori, interesați de istoria contemporană, educație, învățământ, cultură.

Ion VÂRȚANU,
alcătuitor și redactor de carte

PROMOTOR AL LEGISLAŢIEI STATULUI DE DREPT

A_Arseni biobibliografie coperta (2)
Cu prilejul împlinirii a peste 40 de ani de activitate în ipostaze de deputat în „Parlamentul independenței” al Republicii Molodva, personalitate publică, profesor universitar, cercetător științific, expert în drept constituţional și înregimentării în rândul septuagenarilor, la finele anului 2023 a văzut lumina tiparului monografia enciclopedică „Profesor universitar Alexandru ARSENI. Biobibliografie” /editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; consultant științific Valeriu CUȘNIR; bibliografie Janna NIKOLAEVA; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; alcătuitor și redactor Ion VÂRȚANU; coperta Valeriu OPREA; redactare tehnică și macheta: Maria NICHITENCIUC și Valeriu OPREA/, lucrare din noua serie de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, promovată de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.
Volumul este structurat conform algoritmului tradițional bine definit pentru această serie de carte enciclopedică și bibliografică. După cum se afirmă în cuvântul înainte, semnat de doctorul în istorie, profesor universitar Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, pe parcursul a peste 42 de ani doctorul habi¬litat Alexandru ARSENI s-a dedicat serviciului de asigurare a drepturilor fun¬damentale ale omului pe bază ştiinţifică şi sinteza practicii și a rămas fidel acestui domeniu al jurisprudenței, în cadrul căruia face cercetări și elaborează cursuri speciale de drept constituțional și jurisdicție constituțională, cursuri pe care le predă cu pasiune și măiestrie studenților și masteranzilor. Distinsul coleg de universitate este o personalitate notorie a USM, o valoare științifică și culturală națională, care merită tot respectul și gratitudinea societății. Între copertele acestei cărți este înserată doar o parte semnificativă din tezaurul științific, didactic și cultural acumulat dea lungul carierei, care, cu siguranță, va fi de un real folos tuturor cititorilor.
Doctor habilitat în drept Rodica CIOBANU, șef al Departamentului Drept Public din cadrul Facultății de Drept a USM, a făcut o excursie în laboratorul de creație al profesorului universitar A. ARSENI și trecut în revistă activitatea profesională a colegului de facultate, menționând că omagiatul reprezintă un nume de referință al științei juridice naționale, bine cunoscut și dincolo de hotarele Republicii Moldova, ascultat nu numai în aula universitară sau în cea academică, ci și în mediul oamenilor cu mari responsabilități de stat, acolo, unde se iau decizii importante pentru edifi¬carea statului de drept, un om care face onoare Universități de Stat din Moldova. În continuarea lecturii, cititorul lucrării enciclopedice are la dispoziție CV protagonistului.
Partea întâi a volumului înglobează un set de interviuri, difuzate cu diferite ocazii, întitulate: „Tălmăcirea Legii supreme și referendumul constituțional” (postul de radio „Europa Liberă”); „Doctorul în drept, Alexandru Arseni: Republica Moldova nu este stat și nici nu va fi” (Agenția de știri „RGN Press”); „Declaraţia ca act a rămas, dar din esenţa unui stat independent, avem foarte multe restanțe” (TVR Moldova); „Interesul politic al fracțiunilor este una, „dar răspunderea o poartă șeful statului” (Postul de radio „Europa Liberă”), „Sunt întrunite toate circumstanțele pentru a dizolva parlamentul” (Postul de radio „Europa Liberă”); „Odată cu începutul lucrărilor primului Parlament s-a terminat perestroika și a început mișcarea de eliberare națională” („Moldopress”); „Absolvent de succes Universitatea de Stat din Moldova” (Serviciul de presă al USM).
Partea a doua „Studii și articole știinţifice” propune cititorului cu o parte din cele mai reprezentative rezultate ale cercetărilor științifice efectuate în ultimii zece ani, de unul singur sau împreună cu unii colegi de lucru la subiectele: îndatoririle fundamentale – veritabile obligaţii juridico-morale constituţionale: abordări teoretice şi reglementări; omul – reperul axiologic cardinal al oricărui sistem juridic; răspunderea constituţională a guvernanţilor – legitimitate şi oportunitate; dreptul de vot – garanţie constituţională şi practici; invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale; poporul suveran îşi poate exercita dreptul său natural şi inalienabil de a legifera, delegându-l unor reprezentanţi desemnaţi după proceduri electorale (integrity of elections – a principle edifying the legitimacy of the state representative power); natura juridică a cetăţeniei europene – concepţii doctrinare; „antagonismul” în cadrul teoriei volitive a apariției statului între ideile elaborate de Th. Hobbes, J. Locke și J.-J. Rousseau și impactul lor asupra contemporaneității; blocul de constituţionalitate – legalitate şi legitimitate; reunificarea naţională şi teritorială a românilor – legalitate şi legitimitate; legalitate și legitimitate – principii de bază aplicate în reglementarea organizării și funcționării sistemului judecătoresc, contradicție între dreptul la viață și dreptul la avort.
Partea a treia „Bibliografie selectivă”, înserează peste 200 de titluri, compartimentate conform clasificării bibliografice din comunitatea europeană: teze de doctorat; monografii, studii, lucrări de sinteză; articole științifice în reviste și culegeri; materiale, teze la congrese, conferințe; redactor, coordonator, recenzent; conducător/con¬sultant științific; prezențe în mass-media; personalia.
Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, dar și unui cerc mai larg de cititori, interesați de evoluția jurisprudenței și învățământului juridic în Republica Molodva.

Aliona BUJOR, Dan ADAUGE, Maria NICHITENCIUC
cercetători științifici

APARIȚIE EDITORIALĂ

PANORAMA POSTCOMUNISMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN DOUĂ VOLUME

Liliana Corobca (coord.), Panorama postcomunismului în Republica Moldova. Vol. 1. – București, Editura Institutului Cultural Român, 2024. – 703 p. ISBN 978-973-577-774-6. Vol. 1 ISBN 978-973-577-775-3.

Liliana Corobca (coord.), Panorama postcomunismului în Republica Moldova. Vol. 2. – București, Editura Institutului Cultural Român, 2024. – 608 p. ISBN 978-973-577-774-6. ISBN 978-973-577-776-0.

„Data de 24 februarie 2022, când a început războiul ruso-ucrainean, a schimbat istoria Europei, a adus în prim-plan destinul Ucrainei, fostă republică sovietică, țară despre care se cunoșteau puține lucruri, iar odată cu aceasta, a trezit interes și mai mica republică Moldova, situată între România, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, și Ucraina, aflată în plin război, soldat cu zeci de mii de morți și cu milioane de refugiați. În aceste circumstanțe, la 1 iunie 2023, anume în Republica Moldova are loc cea de-a doua reuniune a comunității politice europene, unde au participat 47 de șefi de state și lideri ai Uniunii Europene, care au discutat despre securitate, stabilitate și cooperare pe continentul european. Cu siguranță, mulți din cei 900 de jurnaliști din aproape 50 de țări care au relatat despre acest eveniment au vizitat R. Moldova pentru prima oară și au încercat să afle cât mai mult despre acest teritoriu «exotic».
Desigur, demersul nostru nu vine (neapărat) în întâmpinarea celor care își propun acum, după Summitul din 2023, să cunoască mai bine R. Moldova, dar nici nu exclude această motivație”.
Liliana Corobca, Notă asupra ediției

1
2
3
5
2
2
3
4
5