Monthly Archives: May 2024

Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862)

monografia Sarov coperta

A văzut lumina tiparului monografia profesorului universitar, doctor în istorie Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, „Basarabia în istoriografia rusă (1812 – 1862)” (editor: dr. hab. Constantin MANOLACHE; redactor științific: prof. univ. Ion EREMIA; recenzenți: prof. univ. Anatol PETRENCO, prof. univ. Valentin TOMULEȚ; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; redactor Ion VÂRȚANU, coperta Vitalie ROȘCA și machetare Valeriu OPREA).
Lucrarea cuprinde rezultatele cercetărilor științifice efectuate de autor pe parcursul mai multor ani și abordează o tematică puțin cercetată, dar foarte importantă pentru știința istorică – Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862), fiind structurată tradițional: o introducere, trei capitole, o încheiere și o bibliografie.
Capitolul întâi „Începuturile istoriografiei ruse despre Basarabia (1812-1828) familiarizează cititorul cu probleme de istorie a Moldovei și Basarabiei în cercetările istoricilor din Rusia până la anexarea din anul 1812; preocupările istorice ale cercetătorilor ruși din deceniul doi al secolului al XIX-lea referitor la spațiul dintre Nistru și Prut, studierea istoriei Basarabiei de către decembriști.
Capitolul al doilea „Apariția ideilor romantismului în istoriografia rusă a Basarabiei; schimbarea orientării spre studierea trecutului ei istoric” abordează subiectele: apariția „Școlii lui Liprandi” ; probleme de istorie a Basarabiei în lucrările lui Iurii Venelin și Alexandru Veltman.
Capitolul al treilea „ Cercetarea istoriei Basarabiei în perioada anilor 1828-1868” tratează subiectele: continuarea ideilor romantismului în istoriografia rusă; probleme de istorie a Basarabiei în lucrările călătorilor ruși, care au vizitat regiunea; lucrări cu caracter militar-statistic ale ofițerilor ruși ca material istoriografic de cercetare a regiunii situate între Nistru și Prut.
În baza surselor istoriografice editate și a materialelor de arhivă (peste 270 la număr), pe care le-a avut la dispoziție autorul și-a propus drept scop pentru lucrarea de față să întreprindă o analiză științifică complexă a lucrărilor autorilor ruși consacrate istoriei Basarabiei în perioada de referință.
În temeiul rezultatele obținute în procesul de cercetare autorul concluzionează că a existat un interes în rândul savanților față de istoria Basarabiei și a Moldovei în general, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Acest interes era alimentat în primul rând de comanda socială a guvernului țarist, care urma să cunoas¬că cât mai bune noul teritoriu anexat al Basarabiei, dar, în al doilea rând, și de interesul pur profesional al savanților din acea perioadă, o bună parte dintre ei fiind totuși diletanți în domeniul cercetării istoriei, prezentau lucrurile în așa fel, încât să corespundă intereselor imperiale ale Rusiei.
Numărul de surse consultate a permis ca problema cercetată să fie redată într-un mod sistematic și argumentat. Textul este expus într-un limbaj științific sobru și, totodată, accesibil pentru utilizator.
Monografia este adresată cercetătorilor științifici, profesorilor, masteranzilor, studenților, precum și unui cerc mai larg de cititori, interesați de istoria țării noastre.

Valeriu OPREA,
redactor

Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV. Bibliografie

coperta Zubcova_2024_page-0001

La solemnitatea AȘM din 25 ianuarie 2023, consacrată consemnării unei prodigioase
activități științifice, didactice și manageriale pe parcursul a peste jumătate de secol,
desfășurată de către protagonista evenimentului doamna doctor habilitat Elena ZUBCOV, era
firesc, ca într-un anumit mod, să fie numărați bobocii, adică, fiind călăuziți de zicala „Ce-i
scris cu peniţa, nu se taie cu bărdiţa”, să fie făcut un bilanț privind munca de-o viață, văzând-
o adunată între copertele unei publicații pentru cei prezenți, dar mai ales pentru posteritate.
Această misiune de loc ușoară și-a luat-o Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” și
într-un timp foarte restrâns a pregătit monografia biobibliografică „Membru corespondent al
Academiei de Științe a Moldovei Elena ZUBCOV. Bibliografie”, a cincea la număr, în seria
de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, inaugurată în anul 2023.
Volumul a apărut grație: editorului dr. hab. Constantin MANOLACHE, responsabilului de
carte dr. Oleg BUJOR, bibliografei Janna NIKOLAEVA, redactorului tehnic și artistic
Valeriu OPREA și a subsemnatului, în calitate de alcătuitor și redactor.
Monografia se deschide cu un cuvânt-înainte semnat de rectorul Universității de Stat din
Moldova dr., prof. univ. Igor ȘAROV. O prezentare amplă a activității distinsei profesor universitar, reputată cercetătoare, manager în știință și expert internaţional în ecologie „Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV – la vârsta marilor împliniri”, subscriu colegii de serviciu academicienii Laurenția Ungureanu și Ion Toderaș, secundați de doctorul în științe Lucia Bilețchi. CV alăturat întregește portretul științifico-didactic al doamnei E. Zubcov.
Partea întâi „Prezențe în mass-media” întrunește patru articole publicistice reprezentative,
apărute de-a lungul timpului, cu diferite ocazii: „Elena ZUBCOV între activitatea ştiinţifică,
de expertiză şi cea de stat” (acad. Valeriu CANȚER), „Proiectele de cercetare – examen de
competenţă şi profesionalism”, „Doamna care perseverează în ştiinţă şi în viaţă” și
„Piscicultura poate deveni o ramură de profit a economiei naționale” (autoare jurnalista
Tatiana ROTARU). Articolul în întregime

Dimitrie Cantemir văzut de aproape…

Print

Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023 pentru a edita lucrarea monografică „Dimitrie Cantemir văzut de aproape: (cu Zilnicul lui Ivan ILINSKII) autori acad. Andrei EȘANU și dr. Valentina EȘANU.
Datorită efortului intelectual și de redactare-machetare depus de echipa de creație compusă din editorul dr. hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE, responsabilul de ediţie dr. Oleg BUJOR, recenzenții doctor habilitat în filosofie Gheorghe BOBÂNĂ, doctor habilitat în istorie Igor CERETEU și doctor în istorie Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, redactorului literar Mihail ADAUGE, designului de copertă Vitalie ROȘCA, machetatoarei Natalia DOROGAN și redactorului tehnic Valeriu OPREA, și grație contribuţiei financiare a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale-adiția anului 2023, a văzut lumina tiparului într-o excelentă prezentare grafică lucrarea „Dimitrie CANTEMIR văzut de aproape”, care în concepția autorilor, se dorește a fi un omagiu adus Principelui învățat cu ocazia împlinirii în anul 2023 a 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la moartea marelui gânditor și savant român Dimitrie CANTEMIR.
Volumul este împărțit în trei părți, prima cuprinzând repere biografice, care includ impresii ale unor contemporani despre Dimitrie CANTEMIR în Moldova, la Constantinopol și în Rusia.
Cea de a doua include un șir de materiale despre Ivan ILINSKII, secretarul principelui și zilnicul său Notationes quotidianae în limbile rusă și română cu facsimilul originalului, care reflectă evenimente din anii 1721-1730, în centrul atenției aflându-se fostul domn moldovean în timpul pregătirii și desfășurării Campaniei persane 1721-1723.
Partea a treia include facsimilul manuscrisului original „Иван Ильинский. Notationes quotidianae / Повсядневныя записки (1721-1730)”.
Volumul mai conține anexele „Prima biografie a lui Dimitrie CANTEMIR” (1726, alcătuitori Antioh CANTEMIR și Ivan ILINSKII) și „Dimitrie CANTEMIR pe drumurile Rusiei” (Schemă pentru anii 1711-1723), precum și numeroase informații despre persoanele din anturajul lui Dimitrie CANTEMIR și cele cu care a întreținut relații mai cu seamă în Rusia.
Cartea este destinată cititorului larg, elevilor, studenților, doctoranzilor, tuturor oamenilor de știință și cultură interesați de viața, activitatea și opera lui Dimitrie Cantemir.

Ion VÂRȚANU,
redactor în secția de profil a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM

Mihail ADAUGE,
cercetător științific

Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie

anatol petrencu coperta

În data de 24 mai 2024 a avut loc sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, ediția a X-ea cu genericul „IN HONOREM Anatol PETRENCU la 70 de ani”.
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” s-a alăturat și a subscris în limita competențelor la aprecierile făcute în adresa omagiatului de către participanții la eveniment cu ocazia atingerii vârstei înțelepciunii și consemnării a peste 45 de ani de activitate didactică, științifică și managerială, precum și de manifestare în calitate de cetățean-tribun și blogger personal, formator de opinie, activist obștesc pe multiple planuri – calități demonstrate cu prisosință de către domnul doctor habilitat Anatol PETRENCU.
În legătură cu acest eveniment științific important, echipa de cercetare și creație a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” alcătuită din: editor doctor habilitat Constantin MANOLACHE și responsabil de ediție doctor în economie Oleg BUJOR, bibliografi Janna NIKOLAEVA și Lidia ZASAVIȚCHI, redactori Ion VÂRȚANU, Valeriu OPREA, Maria NICHITENCIUC, Vitalie ȚURCANU, au pregătit pentru editare și în ajun a ieșit de sub tipar volumul „Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie.”, al șaptelea la număr în colecția de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, lansată de Bibliotecă în 2022, la inițiativa domnului profesor universitar, rector al Universității de Stat din Moldova Igor ȘAROV. Astăzi punem în circulație acest demers științifico-bibliografic și editorial-poligrafic.
Conform algoritmului deja stabilit, lucrarea enciclopedică este structurată în 3 părți, tradițional fiind anticipată de un cuvînt înainte, o prezentare amplă a activității protagonistului și un fișier biografic standardizat „Curriculum vitae”. Articolul în întregime

VIVANT PROFESSORES!

Și-a transformat casa într-o bibliotecă de invidiat, de-a lungul anilor adunând peste 50 de mii de cărți.

***
Imensa bogăție – biblioteca Profesorului Petrencu –, care numără peste 50 000 de titluri de carte din domeniul istoriei este un altar al înțelepciunii protejat de zeița Clio din care au savurat mii de discipoli.

***
Este cercetătorul care studiază toate cărţile de istorie, le coroborează cu surse istorice şi apoi scrie şi el o carte, una autentică şi bogat documentată. Este autor a circa 3 000 de titluri de lucrări științifice, didactice și publicistice.

Vezi:

https://www.youtube.com/watch?v=Wihi6X2kd0w

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Cea de-a X-ea ediție a Sesiunii științifice anuale (24 mai 2024) a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie a Facultății de Istorie și Filosfie a Universității de Stat din Moldova este consacrată aniversării a 70 de ani a profesorului universitar, doctor habilitat Anatol Petrencu

Sesiune_2024_program (1)_page-0001
Sesiune_2024_program (1)_page-0002
Sesiune_2024_program (1)_page-0003
Sesiune_2024_program (1)_page-0009
Sesiune_2024_program (1)_page-0010

Vezi: Sesiune_2024_print

CALENDARUL NAȚIONAL 2024

CN_2024_page-0140
CN_2024_page-0141
CN_2024_page-0142

Xenofontov, Ion Valer; Prisac, Lidia.

Anatol Petrencu (1954).

În: Calendar Național 2024 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coord.: Veronica Borș ; aut.: Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Ana Struță [et al.] ; colegiul red.: acad. Andrei Eșanu (președinte), Iurie Colesnic (vicepreședinte), Iulian Filip, Elena Pintilei, Ion Valer Xenofontov [et al.]; Colaborare: Andrei Eșanu, Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac, Andrei Corobcean, Iulia Malcoci; redactor: Elena Varzari; redactare bibliografică: Elena Barbos-Balinschi. – Chișinău, 2023, pp. 140-141. ISSN 1857-1557.

ISTORIA ÎN IMAGINI

Istoricul Iachim Grosul în drum spre serviciu, anii 1950. Sursă: Arhiva Ştiinţifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei.

Notă: Iachim Grosul (8/21 septembrie 1912, s. Caragaș, azi rn. Slobozia – 28 septembrie 1976, Chișinău) – istoric, domeniul știinţific: istoria modernă a Moldovei (Basarabiei). Doctor habilitat în istorie (1955), profesor universitar (1957). Membru titular (1961) și președinte (1961–1976) al Academiei de Științe a RSS Moldovenești.

IMG_010

SPIRITUALITATE

Catedrala veche Sf. Arhangheli Gavriil și Mihail din Chișinău. Actualmente, pe acest loc se află Teatrul Național „Eugene Ionesco”
441188515_10161737316933678_7789052609387795486_n

TEATRU

„Libertatea adevărată este acolo, unde libertatea obișnuită lipsește”.

441199325_7656462264392715_1117778298238536386_n

Secvență din piesa „În largul mării” de Slawomir Mrozek jucată la Teatrul Național „Mihai Eminescu”. Foto: LP, 15 mai 2024.

ISTORIA ȘTIINȚEI

PATRIARHUL
Filă* din dosarul personal a lui Anatol Ciobanu**

Note:
* Arhiva Științifică a Academiei de Științe a Moldovei

** Anatol Ciobanu (14 mai 1934, com. Ruseni, azi rn. Edineţ – 8 aprilie 2016, Chișinău) – lingvist, domeniul știinţific: gramatica limbii române, lingvistică generală (contrastivă) și sociolingvistică. Doctor habilitat în filologie (1973), profesor universitar (1976). Membru corespondent al AȘM (1992).

32235268_2019149434784840_3649749597665886208_n

CIREȘE SUSLENE DIN TRUȘENI

-1
„Toată Rusia mânca cireșe suslene din Trușeni, după cum azi toată România și Polonia mănâncă cireșe suslene mai mult din Trușeni…
Se face cu ele negoț de mai multe milioane pe an…
Când negoțul cu cireșe suslene din Trușeni a încăput pe mâna negustorilor din Odesa au început a le zice suslenelor odeskaia.
Dar acu ar trebui să li se zică de-a dreptul trușenence”.

Gheorghe V. Madan, Cireșele (1938)

SPIRITUALITATE

THE SITUATION OF MONASTIC HOUSES IN SOVIET MOLDOVA

290(p)

Capriana Monastery, 1981. Source: National Museum of Ethnography and Natural History. Archival number: 39672.

In 1944, after the withdrawal of the Romanian authorities from Bessarabia, some members of the monastic community, priests, deacons, cantors, especially those with higher education and high hierarchical positions, took refuge. The number of monasteries was considerably reduced. If in 1945 in the new Soviet republic – the Moldovan SSR – 25 monasteries and hermitages were registered (16 – monks and 9 – nuns), in 1956 – 15, of which 7 – monks and 8 – nuns. The only continuously functioning monastery was that of Japca. The cruel mechanism of liquidation of places of worship was part of the strategy of the Soviet authorities to eradicate all forms of spiritual expression and resistance. These radical actions of the Soviet state had a boomerang effect on religious sentiment. It is therefore no coincidence that the collapse of the Soviet Union was inextricably linked to the widespread religious movement in the present-day Republic of Moldova, followed by the reopening of the places of worship dismantled by the Soviets.

Sursă:
Ion Valer XENOFONTOV, The Situation of Monastic Houses in Soviet Moldova. În: Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. Special Issue. Vol. 28, 2024, ISSN 1453-9306. pp. 93-104.

https://auash.uab.ro/AUASH/article-429