INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ORGANIZATORICĂ A SECȚIEI ȘTIINȚE SOCIO-UMANISTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACORDURILOR DE COLABORARE CU ACADEMIILE DE ȘTIINȚE DE PESTE HOTARE ȘI MINISTERELE DE RESORT

Instituțiile subordonate Secției Științe Socio-Umaniste au întreținut relații de colaborare științifică cu mai multe instituții de cercetare din cadrul Uniunii Internaționale a Academiilor de Științe, Academiilor de Științe din Federația Rusă, Ucraina, Republica Belarus, Polonia, România, Ministerului Federal al Educației și Cercetării din Germania, Grupului European de Cercetare din Franța, Consiliului Național pentru Cercetare din Italia ș.a. În rezultat, pe parcursul ultimilor ani cercetători ştiinţifici din instituțiile socio-umanistice ale AȘM şi, respectiv, din țările rezidente au beneficiat, pe bază de reciprocitate, de stagii de cercetare în centrele ştiinţifice din țară și de peste hotare.

Domeniul Istoriei și Dreptului. Institutul de Istorie, Stat și Drept (IISD) are semnat Acordul de colaborare cu Asociația Internațională a Institutelor de Istorie ale statelor CSI și se prezintă, în Asociația respectivă, în calitate de membru activ, participând constant și prodigios la activitățile organizate: întruniri ale directorilor de institute; lucrările școlilor de vară; publicarea materialelor în edițiile elaborate de către Asociație. Astfel, delegațiile din partea IISD au fost prezente cu comunicări științifice la întrunirile directorilor și școlile de vară organizate de Asociație în: 2007 la Sankt-Petersburg; în anul 2008 IISD a fost organizatorul întrunirii și a școlii de vară care a avut loc la Chișinău, respectiv Vadul lui Vodă; 2009 – Erevan; 2010 – Minsk; 2011 – Kiev și Bishkek.
Din totalul acordurilor semnate cu instituțiile de cercetare și inovare din cadrul Academiei Române se remarcă activitățile de colaborare științifică a IISD cu Institutul de Studii Sud-Est Europene din București (în baza Acordului de colaborare din 2005). Obiectivele Acordului vizau colaborarea în domeniul schimbului de experiență și management științific, organizarea manifestărilor științifice comune, schimb de carte și reviste academice, realizarea în comun a proiectelor științifice de cercetare.

În anul 2007 a fost realizată o primă ediție a Sesiunii de comunicări științifice comune soldată cu elaborarea și publicarea volumului Tradiții și valori culturale la Est de Carpați (sec. XVI-XX). Materialele conferinței științifice. Chișinău, mai 2007, Chișinău 2008, 162 p.. A doua reuniune științifică în comun, realizată la 3 octombrie 2008, la București, a soldat cu publicarea în comun a volumului Impact de l`imprimerie et rayonnement intellectuel des Pays Roumains, București, 2009. În anul 2009 a fost semnat, de către directorii prof. Nicolae Șerban Tanașoca și dr. Ion Jarcuțchi, un nou Acord de colaborare pe următorii 3 ani. Acordul mai prevedea, suplimentar, realizarea delegațiilor de documentare, consultări reciproce și organizarea unei noi Sesiuni de comunicări științifice, manifestare realizată în comun la 1 septembrie 2010 și soldată cu editarea volumului Cultură și politică în Sud-Estul Europei (sec. XV-XX). Chișinău, 2011, 188 p.
Colaborarea cu Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol” din Iași (Acord semnat în anul 2006) s-a fructificat prin elaborarea volumului VIII al colecției de documente ”Documenta Romaniae Historica”. Acordul de colaborare, reînnoit în anul 2011, la moment se axează pe pregătirea în comun a Conferinței Științifice Internaționale ”Basarabia 1812-2012” 14-17 mai 2012 Chișinău-Iași.

IISD al AȘM are acorduri de colaborare semnate cu: Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Bucureşti (2007); Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Bucureşti (2007); Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu”, Bucureşti (2007); Acord de parteneriat cu Centrul Român pentru Relații Internaționale și Studii de Securitate (2011); Protocol de colaborarea cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Geografie și Relații Internaționale (2011); Protocol de colaborare cu Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie cu sediul la Galați (2011); Acord de colaborare Științifică cu As. Master. Conference. Awards. Law – MCAL – din România/Brașov (2011); Centrul de Studiere a Populaţiei al Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca.

În baza Acordului de colaborare, semnat de Academia de Științe a Moldovei cu Consiliul Național de Cercetări din Italia (Academia de Științe din Italia), IISD al AȘM desfășoară un proiect comun cu Institutul de Studii a Societăților Mediteranei din orașul Napoli din Cadrul CNC Italia (ISSM-CNC Italia) ”Identitatea spațiului mediteranean și Europa de Est. Schimb de oameni și culturi. (Caz de studiu Italia – Republica Moldova)” din cadrul Programului de colaborare bilaterală între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI) pe perioada anilor 2011-2012. În cadrul proiectului se organizează seminare științifice comune cu accente pe valorificarea tematicilor de interes științific comun, schimb de experiență în cadrul managementului științific și a metodologiilor de cercetare, schimb de carte academică, publicații comune etc.

Activitățile în comun cu aceste instituții se axează pe participarea la manifestări științifice comune elaborarea și publicarea lucrărilor științifice în revistele de specialitate a institutelor partenere schimb de cărți și reviste științifice; stagii de cercetare ș.a.

Domeniul Filologiei. Institutul de Filologie (IF) participă la realizarea Acordului de colaborare ştiinţifică încheiat, pe data de 3 mai 2007, între Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, Institutul de Filologie şi Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în baza căruia a fost demarat proiectul Procese de modernizare a patrimoniului cultural imaterial din România şi Republica Moldova. Fenomenul folclorismului şi creaţia tradiţională muzicală şi literară.

Programul proiectului include documentarea în arhiva şi biblioteca institutului-gazdă, asimilarea noilor metode de digitizare a materialelor etnofolclorice înregistrate pe teren, precum şi cercetări de teren în zona Brăila.

În acelaşi timp, cercetătorii au participat la un proiect demarat la Institutul Cultural Român, moderat de cântăreţul şi rapsodul Grigore Leşe, unde au fost prezenţi rapsozi populari dintr-un cătun ucrainean de pe malul Tisei, Maramureşul ucrainean.

Pe parcursul derulării proiectului, grupul de cercetători din ambele state, au efectuat mai multe cercetări de teren de documentare şi cercetare în Republica Moldova și România (Chişinău, Drochia, Ştefan Vodă şi Mileştii–Mici, Căpriana, raionul Străşeni, Ciuciuleni, raionul Hânceşti, București, Gropeni, județul Brăila) care urmează a fi descifrate, cercetate şi publicate de către membrii proiectului. Ca rezultat, materialele audiovizuale obţinute în această cercetare pe teren au constat în nouăsprezece DVD-uri în format Media player.

În cadrul Acordului de colaborare încheiat, pe 20 decembrie 2007, între Institutul de Filologie al AŞM şi Universitatea „Al. I. CUZA” din Iaşi, Facultatea de Informatică, şi Institutul de Filologie „Al. Philippide” din Iaşi, Filiala Academiei Române, cercetătorii de la Centrul Naţional de Terminologie au participat la Proiectul eDTLR – Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic.

Acordul de colaborare încheiat între Institutul de Filologie al AŞM şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, semnat pe 08 decembrie 2008, prevede colaborarea părţilor la proiectul de cercetare comună cu tema „Tezaurul toponimic românesc. Moldova. Prutul de Jos”, în cadrul căruia au demarat cercetările privind sursele de documentare, inventarierea şi sistematizarea materialului colectat, evidenţierea particularităţilor lingvistice ale numelor topice, valorificarea patrimoniului toponimic.

Acordul de parteneriat între Fundaţia Culturală „Timpul”, cu sediul în Iaşi, şi Institutul de Filologie al AŞM, încheiat la 11 februarie 2009, are ca obiectiv realizarea unor activităţi culturale la Iaşi şi Chişinău, şi anume organizarea unor conferinţe, dezbateri, mese rotunde, lansări de carte etc. Colaborare internaţională este şi activitatea Grupului de dialectologie din cadrul Sectorului de istorie a limbii, dialectologie şi onomastică al IF, care întreține relații de colaborare cu Centrul de Dialectologie de la Universitatea Sthendale din Grenoble, Franţa, colaborarea urmărind pregătirea unor sinteze naţionale de hărţi, cu comentarii, pentru Atlasul Lingvistic Romanic, lucrare planificată în 11 volume, dintre acestea apărând 2.

IF are relații de colaborare științifică  cu: Universitatea „Victór Segalen” Bordeaux 2, Franţa, care vizează dezvoltarea unei colaborări în domeniile antropologiei socială, etnologiei şi folclorului, cu o temă generală: Transformările şi mutaţiile actuale ale ştiinţelor antropologice în Europa; cu Centrul de cercetare în onomastică şi lexicologie de la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova, ce prevede parteneriatul între cele două instituţii, concretizat în studierea onomasticii şi a lexicologiei; cu Universitatea „Petru Maior” din Târgul Mureş (în baza Protocolului de colaborare) și cu Universitatea „Tibiscus” din Timişoara. Proiectul trilateral de cercetare ştiinţifică „Dicţionar poliglot de termeni economici” semnat prevede elaborarea, în baza unui contract de cercetare ştiinţifică pe teme de terminologie economică şi lingvistică aplicată, a unui dicţionar economic poliglot. Există o colaborare cu Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” la ediţia a II-a a Dicţionarului general al literaturii române (conducător, acad. Mihai Cimpoi).

Domeniul Patrimoniului Cultural. Institutul Patrimoniului Cultural (IPC) are încheiate  Acorduri de colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pîrvan”, Bucureşti și cu Institutul de Arheologie, filiala Iaşi.

Institutul Patrimoniului Cultural şi Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei  au organizat de comun cu instituţiile respective din România şi Ucraina Expoziţia internaţională „Marea civilizaţie a vechii Europe. Cultura Cucuteni-Tripolie” în incinta Vaticanului, Italia, în anul 2008. În consecinţă a fost editat catalogul expoziţiei şi realizat un CD, mediatizat în Moldova şi Uniunea Europeană.
IPC are încheiat un Acord de colaborare cu Institutul de Etnologie şi Antropologie „N.N. Mikluho-Maklai”.

In anul 2012 a fost editată lucrarea colectivă „Гагаузы”. Отв. ред. М.Н. Губогло, Е.Н. Квилинкова. Cерия «Народы и культуры». Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т культурного наследия АНМ. Москва: Наука, 2011. 614 с. ISBN 978–5-02–035986–4.

IPC are încheiat un Acord de colaborare cu Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu”, Bucureşti, în cadrul căruia se realizează proiectul comun de cercetare Procese de modernizare a patrimoniului imaterial din România şi Republica Moldova. Fenomenul folclorismului şi creaţia tradiţională muzicală şi literară.

IPC colaborează cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Național din României, Bucureşti, colaborare care s-a soldat cu obținerea unui grant și editarea monografiei: Tudor Stavilă. Icoana basarabeană din secolul XIX.

Domeniul Științelor politice, sociologiei, filosofiei, demografiei. Institutul Integrare Europeană și Științe Politice (IIEȘP) are încheiate mai multe acorduri de colaborare cu instituții academice și universitare din România, inclusiv, cu: Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, Institutul de Sociologie al Academiei Române; Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate/Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Universitatea „Apollonia” (Iași), Facultatea de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” (Iași) ș.a. Ca rezultat al acestor acorduri s-a realizat un schimb de publicații și ediții, participări la conferințe, predarea cursurilor de specialitate ș.a.

Are loc colaborarea cu instituții de cercetare ale Academiei de Științe din Republica Belarus: Институт Экономики Национальной Академии Наук Беларуси, Институт Социологии Национальной Академии Наук Беларуси, Институт Философии Национальной Академии Наук Беларуси, cu care se realizează 3 proiecte comune de cercetare.

În anul 2009, în baza rezultatelor cercetărilor științifice comune, a proiectului „Tehnologii  avansate în structura dezvoltării durabile ale sistemelor inovaționale din Republica Belarus și Republica Moldova: problema concordanței valorilor noosferice”, trei cercetători ai Institutului au obținut premiul Academiilor de Științe ale Belarusei, Moldovei și Ucrainei.

De asemenea, are loc colaborarea cu instituții de cercetare ale Academiei de Științe din Ucraina și Federația Rusă: Институт Политических и Этносоциальных Исследований им. И.Ф.Куроса, Национальной Академии Наук Украины, Institutul de Studii Europene al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Институт Философии Российской Академии Наук, Институт Социологии Российской Академии Наук.

În baza Acordului de colaborare dintre Academia de Științe a Moldovei și Academia de Științe din Lisabona, IIEȘP a încheiat (la 09.12.2011) un Memorandum de înțelegere cu Universitatea din Lisabona, care prevede desfășurarea unor relații de colaborare științifică. Totodată, în anul 2011 a fost inițiat procesul de încheiere a acordurilor de colaborare, care urmează a fi semnate în anul curent cu instituțiile academice din următoarele țări: Franța (Universitatea din Bordeaux), Italia (Universitatea Roma Tre), Turcia (Universitatea Fatih) și Portugalia.

Domeniul cercetărilor Enciclopedice. Institutul de Studii Enciclopedice (ISE) colaborează cu Editura Enciclopedică „P. Brovka” din Belarus și cu Institutul de Cercetări Enciclopedice din Ucraina. Pe parcursul anilor 2008–2011, colaboratorii ISE au participat la conferințele științifice internaționale din Kiev, organizate de Institutul de Cercetări Enciclopedice din Ucraina, și au efectuat 23 de stagii și deplasări la această organizație. În perioada 10–11 noiembrie 2011, ISE în parteneriat cu Institutul de Cercetări Enciclopedice, a organizat simpozionul internațional cu genericul Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice. Specificul naţional. Ediţia a II-a. Dr. conf. univ. C. Manolache, directorul Institutului de Studii Enciclopedice, este membru al Colegiului de redacție al revistei de profil Biстнik, a publicat mai multe articole enciclopedice în volumele Eнциклопедiя Сучасноï Украïни. Киïв: Iнститут енциклопедичних дослiджень, T. 8–9, 2008–2009. Totodată, dr. conf. univ. Mikola Jelezneak, directorul  Institutului de Cercetări Enciclopedice din Ucraina, este consultant al ISE, membru al Colegiului de redacție al publicației științifice Buletin Enciclopedic.

Domeniul Științelor educației. Institutul de Științe ale Educației (IȘE) are relații de colaborare cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. Activitatea de colaborare se desfășoară sub diferite forme, inclusiv, participarea la conferințele științifice organizate cu privire la problemele educaționale actuale, publicarea cercetărilor întreprinse, schimbul de informații ș.a. În cadrul procesului științifico-didactic de la IȘE participă savanți de la instituția respectivă din România, inclusiv de la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu.

Domeniul Muzeologiei. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei are acorduri de colaborare ştiinţifică cu mai multe instituţii de peste hotare, inclusiv, cu universităţi, instituţii muzeale și institute academice. Dintre institutele academice  menţionăm acorduri de colaborare cu: Institutul de Arheologie (Berlin, Germania); Muzeul de Arheologie  al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei; Institutul de Istorie a Culturii Materiale (Sankt-Petersburg)  al Academiei de Ştiinţe a Rusiei; Institutul de Arheologie, Iaşi; Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti; Institutul  de Istorie Veche din SUA.
Colaborarea cu instituțiile menționate este axată pe schimbul de experienţă, participarea reciprocă la manifestări ştiinţifice, la realizarea unor proiecte  de cercetare, participare la investigaţii arheologice în România, Germania, participarea la expoziţii internaţionale, publicarea unor materiale în reviste  de specialitate, elaborarea unor lucrări colective ș.a. Anual,  la Chişinău sunt organizate și au loc Simpozioanele Internaţionale de Numismatică cu sprijinul  Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, România. A fost realizată o serie de publicații științifice ca rezultat al acestei colaborări și anume: culegerea  Simpozion de Numismatică. Comunicări. Studii şi Note la Bucureşti.

Din colaborarea cu alte instituții de cercetare au rezultat și următoarele publicații: monografia Sava E., Kaiser E.  Поселение с «зольниками» у села Одая-Мичурин, Республика Молдова /Die Siedlung mit „Aschehügeln” beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen cu participarea şi suportul  Institutlui de Arheologie (Berlin), 2011.

Grație Acordului de colaborare cu Institute For The Study Of The Ancient World din SUA, MNAIM a participat la expoziţia  internaţională (2009-2010) The Lost World of Old EuropeThe Danube Valley, 5000-3500BC (Lumea pierdută a vechii Europe) și a prezentat expoziţia  în SUA, la Ashmolean Museum din Oxford, Marea Britanie, la  Muzeul  de Artă Cicladică , Atena, Grecia.