INSTITUTUL DE STUDII ENCICLOPEDICE: REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

În cadrul Salonului Internaţional de Carte, Ediţia XXI, Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a obţinut cele mai importante premii: Marele Premiu „Coresi” și „Cartea Anului”. Redacția ziarului „Literatura și Arta” i-a solicitat domnului dr. conf. univ. Constantin Manolache, director al Institutului de Studii Enciclopedice, să relateze despre realizările anului 2012 și perspectivele anului 2013 ale instituției științifice pe care o conduce.

Activitatea Institutului de Studii Enciclopedice (ISE) se desfăşoară în cadrul direcţiei strategice de cercetare-inovare edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene, fiind concretizată în cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, în pregătirea pentru editare/publicare a lucrărilor în domeniile enciclopedic, istorie a ştiinţei şi biografie ştiinţifică. În anul 2012, activitatea institutului s-a focalizat pe realizarea celor patru proiecte de cercetare – Enciclopedia Moldovei, Sistematizarea terminologică şi crearea fondului de termeni în limba română, Istoria chimiei prin biografii ştiinţifice (20 de biografii), Academii de ştiinţe din Europa: istorie şi statornicie. Investigaţiile au avut obiective conforme cu direcţiile principale de cercetare ale ISE: dezvoltarea bazei conceptuale a ştiinţei enciclopedice; cercetarea particularităţilor de formare a repertoriului terminologic enciclopedic (denominaţia noţiunilor/conceptelor în cadrul lexicului specializat şi migrarea termenilor, definirea/aplicarea termenilor ştiinţifici multidisciplinari în ramurile ştiinţei/artei, polisemia terminologică ş.a.); particularităţile structurale în elaborarea lucrărilor enciclopedice universale şi specializate/tematice; ordinea enciclopedică (metode de clasificare a ştiinţelor, categorii de referinţe între termenii asociaţi/corelaţi etc.); ajustarea normelor metodologice, modelelor de structură şi conţinut în elaborarea articolelor enciclopedice.

În cadrul proiectului fundamental Enciclopedia Moldovei, au continuat, în principal, lucrările la primele trei volume (alfabetice) ale ediţiei universale Enciclopedia Moldovei, fiind elaborate peste 3 500 de articole, în volum de cca 170 coli de autor. Materialele se află în proces de redactare ştiinţifică şi literară. Totodată, din arhive, muzee, biblioteci şi colecţii private au fost selectate peste 2 500 de unităţi ilustrative corespunzătoare.

În seria ediţiilor enciclopedice specializate/pe domenii, a fost elaborat şi editat Dicţionar poliglot de chimie ecologică, autor acad. Gh. Duca, ce înglobează peste 3 000 de termeni şi noţiuni cu explicaţii şi tălmăcire în patru limbi străine: engleză, rusă, germană şi franceză. Volumul sistematizează termeni şi îmbinări de cuvinte consacrate, utilizate în literatura modernă ştiinţifică şi instructivă la diferite compartimente ale chimiei ecologice. Importanţa unei atare lucrări în promovarea limbajului ştiinţific specializat, inclusiv a celui multilingv, în diseminarea cunoştinţelor, elaborarea politicilor sectoriale de mediu, cooperarea ştiinţifică internaţională şi transferul tehnologic, în special, întocmirea proiectelor comune de cercetare cu finanţare din granturi europene a fost apreciată la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău, dicţionarul fiind desemnat drept Cartea Anului 2012. Apariţia dicţionarului a fost consemnată atât de mass-media, cât şi de publicaţii ştiinţifice de profil.

În seria ediţiilor enciclopedice tematice a fost editată prima lucrare consacrată raionului Sângerei. Volumul prezintă date de sinteză, dar şi pe localităţi aparte, cu privire la geografia, istoria, cultura, potenţialul şi dezvoltarea economică, personalităţile marcante originare din aceste locuri. Lucrarea, elaborată de specialişti din diverse domenii, printre care dr. hab. A. Eremia, dr. hab. N. Băieșu, dr. A. Furtună ș.a., este structurată conform unui concept care va servi drept model pentru elaborarea ediţiilor de acest gen dedicată altor unităţi teritoriale ale republicii.

În cadrul direcţiei noi de cercetare în ISE – Istoria ştiinţei, a fost editată lucrarea Comisia Gubernială Ştiinţifică a Arhivelor din Basarabia (sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX), autor doctorul în istorie Ion Jarcuţchi, cu care a fost iniţiată şi o colecţie de carte, cu acelaşi nume. Lucrarea prezintă istoria constituirii Comisiei, structura şi componenţa ei numerică, precum şi marile realizări ale acestei instituţii prestigioase din Basarabia în perioada 1898–1903: cercetările ştiinţifice, activitatea arhivistică, fondarea bibliotecii ştiinţifice, ocrotirea monumentelor de istorie şi editarea analelor Comisiei. Conţine peste o sută de microbiografii, sub formă de articole elaborate după modelul enciclopedic, este bogat ilustrată cu materiale de epocă. La Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău volumul a fost apreciat cu o Diplomă specială.

O altă lucrare din colecţia Istoria ştiinţei – Istoria pedologiei din Moldova, autori Igor Crupenicov, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi doctorul în geografie Dimitrie Balteanschi, prezintă dezvoltarea pe etape, din cele mai vechi timpuri, a pedologiei, ştiinţei despre evoluţia şi clasificarea solurilor în spaţiul Pruto-Nistrean. Lucrarea a fost editată în limba rusă, actualmente se pregăteşte versiunea în limba română.

În cadrul colecţiei de carte Biobibliografii a fost elaborată și editată lucrarea Gheorghe Rusnac. Biobibliografie, consacrată fondatorului şcolii naţionale de ştiinţe politice Gh. Rusnac. Primul compartiment înglobează consideraţii, aprecieri ale operei ştiinţifice, ideilor, concepţiilor dezvoltate de protagonist, exprimate de discipolii acestuia, precum şi de savanţi de notorietate. Al doilea compartiment conţine bibliografia savantului, ce însumează 590 de titluri.

Pe parcursul anului 2012 a continuat elaborarea studiilor la tema Circulaţia monetară în Moldova, pentru o ediţie cu acelaşi nume în colecţia „Enciclopedica” (materiale în volum de cca 16 coli de autor şi peste 200 de unităţi ilustrative selectate). Lucrarea va fi editată în anul 2013, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la punerea în circulaţie a monedei naţionale a Republicii Moldova, leul moldovenesc.

Sub egida ISE, se elaborează o ediţie fundamentală Mănăstirile din Republica Moldova, în anul 2012 fiind pregătite materiale în volum de cca 70 coli de autor şi selectate peste 600 de unităţi ilustrative, volumul aflându-se în proces de pregătire pentru tipar.

Cercetările şi materialele colectate în anul 2012 (17 coli de autor; peste 200 de unităţi ilustrative) vor sta la baza editării în anul curent a volumului Mica enciclopedie a sportului din Republica Moldova.

Pentru o altă lucrare de proporţii, Opera moldovenească, au fost elaborate materiale în volum de cca 20 de coli de autor şi selectate peste 300 de unităţi ilustrative.

În cadrul proiectului aplicativ Sistematizarea terminologică şi crearea fondului de termeni în limba română, realizat împreună cu Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”, a fost cercetat fondul de termeni enciclopedici de origine greco-latină, fiind editată o lucrare cu acelaşi nume.

În cadrul ISE, se realizează două proiecte aplicative de către tinerii cercetători – Istoria chimiei prin biografii ştiinţifice (20 de biografii) şi Academii de ştiinţe din Europa: istorie şi statornicie. Rezultatele primului (materiale de arhivă, biobibliografice în volum de cca 15 coli de autor) vor contribui la aprofundarea cunoaşterii vieţii şi activităţii unor personalităţi marcante din domeniul chimiei, a aportului acestora în dezvoltarea acestui domeniu, urmând să fie publicate în diverse ediţii. Cel de-al doilea proiect este consacrat studiului tradiţiei academice în Europa.

Rezultatele activităţii ISE din ultimii ani au fost apreciate, în anul 2012, prin conferirea Marelui Premiu „Coresi”, la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău, ediţiei enciclopedice Republica Moldova. De asemenea, lucrarea a fost apreciată cu Diploma de Onoare a Ministerului Culturii.

Un capitol aparte în activitatea ISE îl constituie promovarea realizărilor sale pe diverse căi. În 2012, ediţia enciclopedică Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova, desemnată drept Cartea Anului 2011, la inițiativa Prim-minstrului Republicii Moldova Vlad Filat și a preşedintelui Academiei de Ştiinţe, acad. Gheorghe Duca a fost distribuită în toate instituţiile de învăţământ din republică. Totodată, colaboratorii institutului au fost prezenţi în media scrisă şi audiovizuală. La promovarea rezultatelor cercetărilor contribuie reuniunile ştiinţifice sub egida ISE, la 14–15 septembrie 2012 fiind organizat simpozionul ştiinţific cu genericul Cercetări în domeniul istoriei ştiinţei.

În vederea asigurării unui suport metodologic de calitate înaltă şi a cooperării ştiinţifice, ISE a stabilit şi consolidat relaţii de colaborare cu instituţii enciclopedice din Ucraina, Rusia, Belarus, Azerbaidjan, Lituania, Bulgaria ş.a.

În anul 2013, în ISE vor continua lucrările de cercetare enciclopedică care se înscriu în proiectele menţionate, printre cele mai importante rezultate preconizate putem nominaliza: vol. 1 al Enciclopediei Moldovei; Republica Moldova. Ediție enciclopedică (în limba engleză); Mănăstirile din Republica Moldova; Circulaţia monetară în Moldova; Republica Moldova: istorie şi contemporaneitate în contextul civilizaţiei româneşti şi europene; Mica enciclopedie a sportului din Republica Moldova; Opera moldovenească; B. P. Hasdeu. Enciclopedist, istoric şi filosof.

În încheiere, ţinem să menţionăm că cercetarea enciclopedică și elaborarea ediţiilor enciclopedice sunt considerate activităţi civilizaţionale inerente unei societăţi moderne, aceste lucrări contribuind la afirmarea identității naționale a statului.

Dr. conf. univ. Constantin MANOLACHE, director al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei

Sursă: Literatura și arta, nr. 3 (3516), 2013, p. 3.