POVEȘTI URBANE LA FEREASTRA ÎMBĂTRÂNITĂ

Fereastra Azilului de Bătrâni Frățimea „Alexandru Nevski” din Chișinău. Foto: IVX, 11 iunie 2024

Așezământul era „în permanență ocupat complet” . Adăpostea persoane bătrâne, lipsite de orice mijloace de trai, din care mulți au făcut parte cândva din clasele bogate ale societății.

viber_image_2024-06-12_23-43-20-582

ATESTAREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE

Pe data de 12.06.2024, în conformitate cu Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci, aprobat prin ordinul Ministerului Culturii nr. 17/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 115-123, art. nr. 749), a avut loc atestarea personalului de specialitate din cadrul Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM.
изображение_viber_2024-06-13_10-17-51-041изображение_viber_2024-06-13_10-17-51-087

POVEȘTI URBANE LA UȘA TĂINUITĂ

Ușa fostului sediu NKGB din Chișinău. Foto: IVX, 11 iunie 2024
viber_image_2024-06-12_22-23-58-841

Comentariu dr. Ruslan Șevcenco: Chișinău, strada București, 60, clădirea Ministerului Securității Statului al RSSM în 1944-1952. Anume din aceasta casă se dădeau indicații de a expulza moldovenii în timpul deportărilor din 1949 și 1951. Pe clădire și în prezent nu este nicio mențiune despre aceasta pagina dramatică a poporului nostru.

CHIȘINĂUL DIN AMINTIRI

Mircea Carp, Aici Mircea Carp, să auzim numai de bine! Ediția a II-a / Notă asupra ediției: Cosmin Budeancă, București : Editura Fundației Culturale Memoria, 2023, 395 p. ISBN 978-606-8285-45-0.
Comentatorul și prezentatorul de știri la posturile de radio „Europa Liberă” și „Vocea Americii” Mircea Carp a trăit 101 ani (1923-2024). Ne-a lăsat niște amintiri superbe despre Chișinăul interbelic.
viber_image_2024-06-10_23-14-59-095
viber_image_2024-06-10_23-14-59-134
viber_image_2024-06-10_23-14-59-228viber_image_2024-06-10_23-14-59-352
viber_image_2024-06-10_23-14-59-430

ISTORIA LA ZI ÎNTR-UN DICȚIONAR ENCICLOPEDIC

image001
Grație concursului organizat de Ministerul Culturii în anul 2023, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” a Universității de Stat din Moldova (USM) a câștigat dreptul de a edita lucrarea „Dicționar enciclopedic de istorie contemporană (universală și a românilor)”, elaborat de cercetătorii științifici, doctori în istorie Lidia PRISAC și Ion Valer XENOFONTOV, angajați la USM.
Volumul a fost pregătit pentru tipar de echipa editorială a instituției: editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; redactor științific membru corespondent al AȘM Demir DRAGNEV; consultant științific dr., g.(r.) Ion COROPCEAN; responsabil de ediţie dr. Oleg BUJOR; referenţi științifici: dr. hab., prof. univ. Anatol PETRENCU, dr., conf. univ. Tudor PAȘCANEANU și dr. Tatiana SÎRBU; redactor Ion VÂRȚANU, redactor tehnic și coperta Valeriu OPREA; macheta: Valeriu OPREA și Natalia DOROGAN. Totodată, lucrarea a fost recomandată pentru editare de Consiliul științific al Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM.
După cum menționează autorii, într-o notă asupra ediției, „Dicționarul enciclopedic. Istoria contemporană (universală și a românilor)” reprezintă rodul unei munci intelectuale migăloase depuse de autori, editor și redactori, constituind o radiografie succintă a celor mai importante evenimente, fenomene și procese de anvergură, precum și a multor personalități, care și-au lăsat amprenta în dezvoltarea omenirii pe parcursul „secolului extremelor” și a celui care este în derulare. Volumul propriu-zis cuprinde peste 2 300 de articole și a fost conceput după tipicul obișnuit al lucrărilor enciclopedice și lexicografice specializate. Acesta include: o selecție de concepte, noțiuni, definiții, termeni, metode de cercetare ale istoriei contemporane; nume de referință, personalități care au schim¬bat cursul evoluției omenirii; evoluția statelor lumii; instituții și organizații naționale/internaționale; curente și formațiuni sau partide politice; fapte, evenimente și fenomene caracteristice istoriei contemporane universale și a românilor”.
Subiectele sunt tratate în ordine alfabetică fiind o modalitate practică de asigurare a informării prompte a cititorului, terminologia este prezentată la zi. Per ansamblu, lucrarea constituie o temelie în cunoașterea istoriei contemporane – de la începutul sec. al XX-lea până în zilele noastre. O atenție aparte a fost acordată istoriei contemporane a Basarabiei (1918–1940/1941–1944); R.A.S.S. Moldovenești (1924–1940); R.S.S. Moldovenești (1940– 1941/1944–1991) și Republicii Moldova (1991– prezent).
Un alt aspect specific al volumului, ține de prezentarea sintetică a istoriei contem-porane a tuturor celor 195 state ale lumii, entități care mereu pendulează între trecut, prezent și viitor, și continuă să rămână principalii actori la nivel național, regional și internațional. Factologia cu referire la evoluția acestora a fost expusă într-o succesiune cauzală fiind plasate în context istorico-politic local, continental și mondial, cu prezentarea principalelor tendințe ale dezvoltării. Profilul factologic al statelor a fost actualizat la zi, atât cât permite structura unei lucrări de tip enciclopedic.
Pe lângă termenii de istorie propriu-ziși, dicționarul enciclopedic mai cuprinde și un număr important de termeni din diverse domenii ale vieții societății de-a lungul perioadei contemporane – politică, știință, tehnică, economie, cultură, arhitectură, spiritualitate, sport etc; date biografice succinte referitoare la activitatea unor personalități, care s-au distins în aceste domenii. S-a ținut cont și de factorul gender în abordarea istoriei contemporane. Personalitățile din domeniul științei au fost selectate dintre cele care nu mai sunt în viață. Un loc aparte a fost rezervat copiilor, soarta cărora în istoria contemporană a fost marcată de evenimentele trau¬matizante cum ar fi genocid, holocaust, masacre și deportări.
Pentru a atrage atenția unui public cât mai larg și, mai ales, a interesa tânăra generație să descopere nuanțele perioadei contemporane, insolitul volum propune și o serie de articole din categoria curiozități. În acest sens, nelipsiți sunt termenii, dar, mai a ales, personalitățile care țin de istoria mu¬zicii și a cinematografiei, a evoluției modei și a automobilelor, sportului, vieții cotidiene.
Dicționarul enciclopedic este însoțit de o Listă a abrevierilor și semnelor, un Tabel cronologic succint cu evenimente decisive ale istoriei contemporane și o Bibliografie selectivă.
Dicționarul enciclopedic de istorie contemporană apărut recent, în preajma sărbătorii profesionale „Ziua istoricului” din Republica Molodva, celebrată la 18 iunie, corespunde curriculum-urilor din sistemul educațional preuniversitar și universitar, și este o carte utilă și necesară adresată elevilor, studenților, profesorilor, cercetătorilor și tuturor celor interesați, care țin să-și aprofundeze cunoștințele în materie de istorie contemporană. Prin amploarea informațiilor de ultima oră și veridice prezentate, lucrarea va contribui la formarea culturii istorice a populației, oferind răspunsuri citito¬rului interesat de istoria contemporană, implicit a timpului prezent.

Ion VÂRȚANU, redactorul cărții

ADEPT NEOBOSIT AL MODERNIZĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

V_Gutu bibliografie coperta (1)
La finele anului 2023, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, a văzut lumina tiparului volumul „Profesor universitar Vladimir GUŢU. Bibliografie” /editor dr. hab. Constantin Manolache; responsabil de ediție dr. Oleg Bujor; bibliografie Janna Nikolaeva, coperta Valeriu Oprea, redactare tehnică și machetare Natalia Nîș, Valeriu Oprea/ din colecția „Personalităţi ale USM”.
Din cuvântul înainte privind activitatea profesională a protagonistului cărții de față doctor habilitat în științe pedagogice Vladimir GUȚU, constatăm că, după absolvirea facultății, Dumnealui a activat exclusiv în sistemul de educație: cadru didactic; doctorand; cercetător științific supe¬rior; șef de laborator; vice-director al Institutului de Științe ale Educației; șef de departament în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetă¬rii; profesor universitar și decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială în cadrul Universității de Stat din Moldova.
Grație recunoașterii cunoștințelor și experienței acumulate, în anii 1997-2001 a fost invitat să contribuie la modernizarea sistemului de in¬struire moștenit din epoca sovietică în calitate de coordonator ştiinţific al proiectului „Reforma învățământului general”. Ulterior, mai bine de un sfert de secol, fiind un adept neobosit al modernizării învăţământului din Republica Molodva, a deținut funcțiile de coordonator ştiinţific, consultant, expert, membru executant al echipelor de lucru în 16 proiecte naționale și internaționale, punând umărul la implementarea și valorificarea paradigmei umaniste a educației.
În prodigioasa activitate de modernizare și eficientizare a învățământului de toate treptele din Republica Moldova este susținut de cei 23 de doctori şi 8 doctori habilitaţi în științe pedagogice, pregătiți și îndrumați, care constituie cea mai de preț realizare, cu care se mândrește. Este fon¬datorul unei adevărate școli naționale privind învățământul formativ cen¬trat pe elev și student.
Bibliografia inclusă între copertele acestei cărți include 668 titluri grupate pe compartimentele teze de doctorat, documente de politici educaționale, monografii, studii, manuale, lucrări metodico-didactice, articole în culegeri şi ediţii periodice, comunicări în cadrul reuniunilor științifice naționale și internaționale, lucrări coordonate/redactate, conducător ştiinţific al doctoranzilor cu tezele de doctorat susținute, lucrări recenzate, activitate în comitete ştiinţifice, mass-media, personalia, constituie un adevărat tezaur științific, didactic și cultural elaborat de profesorul universitar Vladimir GUȚU pe parcursul mai multor ani. Avem certitudinea că materialul pu¬blicat va fi de un real folos tuturor cititorilor.

Aliona BUJOR,
cercetător științific

DREPTURILE PERSOANEI – ÎN VIZORUL JURISPRUDENŢEI NAŢIONALE

andrei smochina coperta
Echipa comună constituită din angajați ai Institutului de cercetări juridice, politice și sociologice și Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” (editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; coordonatori dr. hab. Victor JUC și dr. hab. Valeriu CUȘNIR; alcătuitor dr. Mihail TAȘCĂ; redactor Ion VÂRȚANU; corector Nadejda PASCARI; designer copertă Vitaliu POGOLȘA; macheta Natalia DOROGAN, redactare tehnico-artistică Valeriu OPREA) au pregătit pentru tipar volumul „În honorem profesor Andrei Smochină”, care cuprinde materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Drepturile persoanei: probleme actuale în lumina jurisprudenței naționale”, dedicată jubileului de 75 ani de viață ai doctorului habilitat în drept Andrei SMOCHINĂ, profesor universitar, cavaler al Ordinului Republicii, care a avut loc la Chișinău, în 10 decembrie 2021. Evenimentul s-a produs în cadrul proiectului „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (CAJDPM).
Culegerea de materiale se deschide cu alocuțiunile omagiale ale dr. hab. în științe politice Victor JUC, profesor universitar, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în științe juridice Valeriu CUŞNIR, profesor universitar, director adjunct pentru știință al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în drept Gheorghe AVORNIC, profesor universitar, rectorul Universităţii de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”; dr. în drept Iurie FRUNZĂ, conferențiar universitar, discipol al omagiatului, director al Centrului de Cercetări Juridice al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; dr. hab. în drept Serghei BRÂNZĂ, profesor universitar, decan al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova; dr. în istorie Serghei ZAHARIA, conferențiar universitar, rectorul Universității de stat din Comrat, din care menționăm, că profesorul universitar, doctorul habilitat în drept Andrei Smochină, patriarh al știin¬ței juridice din Republica Moldova, adevărat apărător al drepturilor omului, fondator de școală științifică cu 39 de discipoli – doctori în diverse domenii ale științelor juridice, prin lu¬crările științifice și prin calitățile umane, este un nume de referință, atunci când vorbim despre jurisprudență și calitatea ei, un cercetător științific de referință și o figură proeminentă în domeniul dreptului din Republica Moldova și din spațiul românesc de investigație științifică, în ansamblu.
Numele de făuritor doctri¬nar l-a obținut printr-o muncă asiduă, abnegație și voință, cercetările sale științifice în domeniile dreptului constituțional și ale teoriei statului și dreptului se disting printr-un nivel înalt de profunzime justificativă, acuratețe teoretico-metodologică și argumentare categorial-ideatică, interconexiunea disciplinară asigurând polivalență și plusvaloare științifico-aplicativă. Cariera strălucită a distinsului om de știință întrunește mai multe perioade, activități și aprecieri memorabile, menționând că: în anii 1975-1990 a fost membru al primei comisii de redactare a Constituției Republicii Moldova, altor importante comisii de profil; în anii 1990-1991 a fost reprezentantul Republicii Moldova în Comitetul de Supraveghere Constituţională al Uniunii Sovietice, demnitate care nu-și are analogie nici în activitatea altor cadre universitare și nici în activitatea vreunui funcționar de stat din Republica Moldova; este autor/coautor a peste 425 de lucrări științifice, didactice și de popularizare a științei; a elaborat și a predat mai multe cursuri universitare, inclusiv „Istoria statului şi dreptului ţărilor de peste hotare”, „Istoria universală a statului şi dreptului”, „Bazele statului şi dreptului”, „Dreptul constituţional al Republicii Moldova” la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea Prietenia Popoarelor „Patrice Lumumba” din Moscova, Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Administrare Publică, Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi, Școala doctorală administrată de Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.
Capitolul întâi înserează studii privitor la revalorizarea dreptului între interogații și răspunsuri; restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți în contextul crizei cauzate de pandemia de coronavirus (COVID-19); dreptul fundamental la libertatea de asociere în partide politice în jurisprudența curții constituționale a Republicii Moldova; revizuirea procesului și casarea hotărârilor instanțelor de control judiciar al urmăririi penale după pronunțarea hotărârii de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului; principiul respectării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane; accepțiuni privind răspunderea în dreptul penal internațional; emergența principiului umanismului în normele din partea specială a Codului Penal al Republicii Moldova; provocările exercitării dreptului la vot în condiții de pandemie; repere conceptuale privind dreptul la viaţa familială; aspecte cu privire la dreptul fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos; dreptul la reintegrarea familiei din perspectiva jurisdicției Uniunii Europene; reglementarea juridică a drepturilor contribuabilului în cadrul activității de control fiscal; responsabilitatea juridică și civilă de grup a subiecților asociațiilor antreprenoriale; eutanasia prin prisma moralului şi legalului; practica Curții Europene a Drepturilor Omului în soluționarea litigiilor electorale; dreptul – principiu la un proces contradictoriu – condiţie indispensabilă realizării unui acces efectiv la justiție ș.a.
În Capitolul al doilea cititorul avizat are la dispoziție studii științifice cu privire la subiectele: dimensiunea istorică întru elucidarea conceptului dreptului; reflecții privind noțiunile de „măsură” și „metodă” specială (operativă) de investigaţii utilizate în doctrină și legislaţie; analiza strategică în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție; represiuni politice în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească – soarta ofiţerilor armatei Republicii Democratice Moldovenești rămaşi în Basarabia la 28 iunie 1940; evoluția instituției alegerilor locale după declararea independenței Republicii Moldova; istoricul și evoluţia instituției avocaturii moderne naţionale în Republica Moldova; educație și credință, disciplină și ordine – spre o reunificare a valorilor sociale; minoritățile naționale, autonomia și autodeterminarea popoarelor; statul şi dreptul – cadrul de apariţie şi evoluţie a subiectului de drept şi a capacităţii juridice; efectele evoluției istorice asupra conceptului și conținutului drepturilor economice ale omului; ipostazele răspunderii penale a judecătorului; noțiuni teoretice privind riscul de faliment; migrația ilegală și migrația infracțională: manifestări cantitative, conținut, corelare ș.a.
Volumul include și o amplă Addenda, în care este publicat CV și arborele genealogic ale protagonistului. Aici, la compartimentul bibliografie – lucrări semnate de profesorul universitar Andrei SMOCHINĂ cititorul va găsi peste 425 titluri, inclusiv: 4 teze de doctorat; 11 monografii, 9 lucrări didactice; 19 publicații – contribuţii la dezvoltarea învăţământului juridic; 82 articole în culegeri și anuare; 77 articole în reviste științifice.

Ion VÂRȚANU,
redactor de carte

Silvia MÎTCU,
Șef Centru

O ISTORIE SOCIAL-ECONOMICĂ A BASARABIEI INTERBELICE

Print
Cu contribuţia financiară a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale-ediția anului 2023, a ieșit de sub tipar studiul monografic enciclopedic „O istorie social-economică a Basarabiei interbelice”, autor dr.hab. Nicolae ENCIU, pregătit pentru tipar de către Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan”, care a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023.
Lucrarea de tip enciclopedic-monografic este structurată tradițional și conține: o introducere în subiect, materialul de bază este expus în patru capitole distincte, autorul face o încheiere și , ca materiale inedite suplimentare propune cititorului patru anexe.
Capitolul I. „1918: anul libertății și unității de stat a națiunilor majoritare din Europa Centrală și de Est și al dispariției imperiilor multinaționale cuceritoare și opresive” tratează subiectele: Primul Război Mondial și formarea unor noi state naționale în Centrul și Sud-Estul Europei; Regatul României la sfârșitul Primului Război Mondial: reunirea tuturor teritoriilor locuite de români în cadrul aceluiași stat național unitar; Etapele revenirii Basarabiei în cadrul statului național unitar român.
Capitolul II. „Basarabia în componența României Întregite” este consacrat subiectelor: Economia românească: privire de ansamblu; Noul cadru de dezvoltare a Basarabiei după Marea Unire din 1918. Adaptarea economiei basarabene la noua conjunctură geo-economică; Doctrine, doctrinari și politici social-economice în România Întregită.
Capitolul III. „Evoluția social-economică a Basarabiei” dezbate subiectele: Consecințe ale Primului Război Mondial; refacerea și stabilizarea vieții social-economice în Basarabia; agricultura sub semnul transformărilor sociale, progresul industrial al Basarabiei; transporturile, poșta și comunicațiile; creditul și cooperația în viața economică a Basarabiei; bugetul, finanțele, impozitele.
Capitolul IV. „Bilanțul dezvoltării social-economice a Basarabiei” elucidează problemele: criza economică din 1929-1933, depășirea crizei și avântul; viața cotidiană și nivelul de trai în Basarabia; un bilanț al dezvoltării social-economice a Basarabiei și poziția ei în economia românească.
La final, în loc de încheiere, autorul vine cu opinii, concluzii și sugestii privind procesul de modernizare social-economică a Basarabiei: între deziderat și constrângerile epocii.
Pentru o mai bună înțelegere a monografiei, autorul a înserat în anexe un glosar de termeni social-economici; o listă de abrevieri; o bibliografie selectivă și un set de documente originale: Șt. Antim, „Memoriu” (1930), „Cronică politică. Carp al II-lea și Sturdza al II-lea sub Carol al II-lea. Sinteza momentului politic actual” (1930); „Memoriul cu propuneri privind situația social-economică din România în perioada ante- și post-belică” prezentat de Aristide Blank (bancher) lui Carol al II-lea (1930); „Recensământul instituțiilor de asistență socială și de ocrotire din 1 ianuarie 1936, Basarabia; Ion Mihalache, „Observații cu prilejul inspecției făcute în Basarabia” (1932).
În pofida afirmațiilor falsificate ale istoriografiei sovietice despre impactul negativ al unirii Basarabiei cu patria mamă România, volumul vine să demonstreze prin fapte concrete dezvoltarea ascendentă socială, politică, economică, culturală și spirituală, bazată pe principiile libertății, democrației și ele economiei de piață a spațiului dintre Nistru și Prut în perioada când acest teritoriu s-a aflat în componența României întregite în anii 1918-1940, impactul pozitiv asupra conștiinței de neam a românilor basarabeni – populația majoritară din ținut.

Ion VÂRȚANU,
redactor de carte

Dan ADAUGE,
cercetător științific

UN DESTIN ÎN SLUJBA EDUCAȚIEI

Print
După încadrarea în Universitatea de Stat din Moldova, neobositul editor de carte doctor habilitat Constantin MANOLACHE, director Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei LUPAN”, a inițiat seria de carte enciclopedică „Personalități ale Universitatea de Stat din Moldova. Bibliografie”. După cum era de intuit, deși fără numerotare, primul volum i-a fost consacrat doctorului în istorie, conferențiar universitar Igor ȘAROV, rectorul Universitatea de Stat din Moldova. Recent a văzut lumina tiparului monografia enciclopedică „Doctor în istorie Igor ȘAROV. Biobibliografie” /editor: dr. hab. Constantin MANOLACHE; bibliografie: Janna NIKOLAEVA și Lidia ZASAVIȚCHI; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; redactor: Ion VÂRȚANU; coperta: Vitaliu POGOLȘA; redactare tehnică și macheta: Valeriu OPREA./, prima lucrare din noua serie de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, promovată de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.
Publicația a fost editată cu prilejul împlinirii a peste 35 de ani ai unui destin în slujba educației – continuator al dinastiei de intelectuali ȘAROV de către doctorul în istorie, conferențiar universitar Igor ȘAROV, personalitate cunoscută în țară și peste hotare, care cu dăruire s-a impus prin cercetări istorice valoroase realiza¬te, iar prin demersuri remarcabile a lăsat o urmă adâncă în educație și publicarea unor materiale didactice deosebit de necesare studenților, elevilor, dar și profesorilor de istorie din instituțiile preuniversitare, s-a afirmat prin abilități de manager în diversele posturi didactice și ca funcționar de stat, pe care le-a ocupat în această perioadă.
Cartea este structurată conform unui algoritm bine definit. Acest volum se deschide cu un cuvânt înainte, semnat de doctorul habilitat Anatol PETRENCU, care i-a fost protagonistului conducător științific la elaborarea tezei de doctor în istorie întitulat „Igor ȘAROV – istoric și manager”. După cum se afirmă în prefață, în breasla istoricilor din Republica Moldova dr. Igor ȘAROV ocupă un loc aparte. Domnia sa s-a impus prin cercetările istorice valoroase realizate în cadrul temei de cercetare în doctorat „Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862)” și a demonstrat, că viziunea și concepția autorilor ruși asupra istoriei Basarabiei a evoluat, suferind modificări la diverse etape. În anii 1812-1823 – începuturile istoriografiei ruse despre Basarabia a predominat descrierile regiunii și acumularea datelor statistice, iar în anii 1823-1828 – a apărut interesul față de istoria veche a Basarabiei, au fost publicate lucrări ale ofițerului rus I. Liprandi și altor autori, grupați de doctorand în „Școala lui Liprand. În perioada anilor 1828-1862 – s-a diversificat tematica privind istoria Basarabiei, finalizând cu apariția monografiei ofițerului rus A. Zașciuk, aceasta fiind „prima lucrare cu caracter științific referitoare la Basarabia”. „Este important, mai subliniază autorul prefeței, că problema identitară în Republica Mol¬dova – cel mai semnificativ subiect de cercetare istorică și de importanță politică – a rămas în centrul atenției savantului Igor ȘAROV, dovadă fiind studiile publicate în diverse ediții academice. Printre preocupările științifice se regăsesc și probleme de istorie contemporană a Republicii Moldova și ale învățământului istoric, subiecte din istoria raioanelor de est ale Republicii Moldova, aflate sub controlul vremelnic al Rusiei, dezbaterile publice privind urmările Pactului Mo¬lotov-Ribbentrop (1939), deportările elitei rurale din RSSM”.
În altă ordine de idei, în cuvântul de deschidere se menționează, că Domnia s-a implicat activ în editarea unor culegeri de documente, depistate în arhivele Republicii Moldova, în cele mai multe cazuri – documente aflate la index (secrete), referitoare la marea teroare din URSS (1937-1938), a pus la dispoziția istoricilor preocupați de epoca modernă a Basarabiei, cât și pentru juriști, sociologi, pentru toți cei interesați de trecutul nostru seria de volume „Basarabia în colecția completă a legilor Imperiului Rus”.
Cititorul lucrării enciclopedice va lua cunoștință în continuare cu CV protagonistului.
Partea întâi a volumului înserează o serie de interviuri, difuzate cu diferite ocazii, întitulate sugestiv: „Un destin în slujba educației” (TVR Moldova, 24 septembrie 2022, autoare Elena GUȚU), „În școală, influența factorului politic trebuie să fie zero” (Postul de radio „Europa liberă”, 7 noiembrie 2020, Valentina URSU), „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește în ea” (revista „NOI”, nr. 10, octombrie 2020, Valerie VOLONTIR), „Grija mea a fost să vă știu sănătoși, profesori și elevi, protejați de riscul infectării” (Postul de radio „Europa Liberă”, 14 noiembrie 2020,Victoria CUȘNIR), „E nevoie de cultivarea unei atitudini pozitive, de respect față de profesor…” (revista „Natura”, nr. 11, 2020, Gheorghe BUDEANU), „Trebuie să ne uităm după cifre” – criza demografică și reforma universităților” (Postul de radio „Europa liberă”, 28 decembrie 2021, Valentina URSU), „O lecție publică de istorie” (TVR Moldova, 10 iulie 2021, Vasile MUNTEANU).
Partea a doua „Articole știinţifice. Studii” familiarizează cititorul cu o parte din cele mai reprezentative rezultate ale cercetărilor științifice, efectuate de unul singur sau în calitate de coautor cu colegi de breaslă: I. P. Liprandi versus decembriștii în istoriografie: între trădare și „patriotism”; rolul boierimii (nobilimii) basarabene ca factor identitar în lucrările istoricilor ruși din secolul al XIX-lea; identitatea națională a basarabenilor în istoriografia rusă din secolul al XIX-lea; istoria Basarabiei în lucrările lui Iurii Venelin; deportările elitei rurale din RSSM în anii celui de al Doilea Război mondial și în perioada postbelică: istorie și memorie (studiu interdisciplinar); moștenirile regimului comunist în perioada postsovietică: memorie, continuități, consecințe.
Partea a treia „Bibliografie selectivă”, cuprinde peste 260 de titluri, compartimentate astfel: studii științifice; editor, coordonator, redactor, recenzent; manuale și lucrări metodico-didactice; mass-media; personalia.
Interviurile și articolele studii științifice și bibliografia au fost selectate astfel ca, prin tematica și actualitatea lor, să-l prezinte pe savantul și managerul Igor Șarov sub diferite aspecte: personalitate publică, conducător, cercetător, profesor universitar, familist.
Volumul inițiază colecția „Personalități ale USM” și este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor, dar și unui cerc mai larg de cititori, interesați de istoria contemporană, educație, învățământ, cultură.

Ion VÂRȚANU,
alcătuitor și redactor de carte

PROMOTOR AL LEGISLAŢIEI STATULUI DE DREPT

A_Arseni biobibliografie coperta (2)
Cu prilejul împlinirii a peste 40 de ani de activitate în ipostaze de deputat în „Parlamentul independenței” al Republicii Molodva, personalitate publică, profesor universitar, cercetător științific, expert în drept constituţional și înregimentării în rândul septuagenarilor, la finele anului 2023 a văzut lumina tiparului monografia enciclopedică „Profesor universitar Alexandru ARSENI. Biobibliografie” /editor dr. hab. Constantin MANOLACHE; consultant științific Valeriu CUȘNIR; bibliografie Janna NIKOLAEVA; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; alcătuitor și redactor Ion VÂRȚANU; coperta Valeriu OPREA; redactare tehnică și macheta: Maria NICHITENCIUC și Valeriu OPREA/, lucrare din noua serie de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, promovată de Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.
Volumul este structurat conform algoritmului tradițional bine definit pentru această serie de carte enciclopedică și bibliografică. După cum se afirmă în cuvântul înainte, semnat de doctorul în istorie, profesor universitar Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, pe parcursul a peste 42 de ani doctorul habi¬litat Alexandru ARSENI s-a dedicat serviciului de asigurare a drepturilor fun¬damentale ale omului pe bază ştiinţifică şi sinteza practicii și a rămas fidel acestui domeniu al jurisprudenței, în cadrul căruia face cercetări și elaborează cursuri speciale de drept constituțional și jurisdicție constituțională, cursuri pe care le predă cu pasiune și măiestrie studenților și masteranzilor. Distinsul coleg de universitate este o personalitate notorie a USM, o valoare științifică și culturală națională, care merită tot respectul și gratitudinea societății. Între copertele acestei cărți este înserată doar o parte semnificativă din tezaurul științific, didactic și cultural acumulat dea lungul carierei, care, cu siguranță, va fi de un real folos tuturor cititorilor.
Doctor habilitat în drept Rodica CIOBANU, șef al Departamentului Drept Public din cadrul Facultății de Drept a USM, a făcut o excursie în laboratorul de creație al profesorului universitar A. ARSENI și trecut în revistă activitatea profesională a colegului de facultate, menționând că omagiatul reprezintă un nume de referință al științei juridice naționale, bine cunoscut și dincolo de hotarele Republicii Moldova, ascultat nu numai în aula universitară sau în cea academică, ci și în mediul oamenilor cu mari responsabilități de stat, acolo, unde se iau decizii importante pentru edifi¬carea statului de drept, un om care face onoare Universități de Stat din Moldova. În continuarea lecturii, cititorul lucrării enciclopedice are la dispoziție CV protagonistului.
Partea întâi a volumului înglobează un set de interviuri, difuzate cu diferite ocazii, întitulate: „Tălmăcirea Legii supreme și referendumul constituțional” (postul de radio „Europa Liberă”); „Doctorul în drept, Alexandru Arseni: Republica Moldova nu este stat și nici nu va fi” (Agenția de știri „RGN Press”); „Declaraţia ca act a rămas, dar din esenţa unui stat independent, avem foarte multe restanțe” (TVR Moldova); „Interesul politic al fracțiunilor este una, „dar răspunderea o poartă șeful statului” (Postul de radio „Europa Liberă”), „Sunt întrunite toate circumstanțele pentru a dizolva parlamentul” (Postul de radio „Europa Liberă”); „Odată cu începutul lucrărilor primului Parlament s-a terminat perestroika și a început mișcarea de eliberare națională” („Moldopress”); „Absolvent de succes Universitatea de Stat din Moldova” (Serviciul de presă al USM).
Partea a doua „Studii și articole știinţifice” propune cititorului cu o parte din cele mai reprezentative rezultate ale cercetărilor științifice efectuate în ultimii zece ani, de unul singur sau împreună cu unii colegi de lucru la subiectele: îndatoririle fundamentale – veritabile obligaţii juridico-morale constituţionale: abordări teoretice şi reglementări; omul – reperul axiologic cardinal al oricărui sistem juridic; răspunderea constituţională a guvernanţilor – legitimitate şi oportunitate; dreptul de vot – garanţie constituţională şi practici; invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale; poporul suveran îşi poate exercita dreptul său natural şi inalienabil de a legifera, delegându-l unor reprezentanţi desemnaţi după proceduri electorale (integrity of elections – a principle edifying the legitimacy of the state representative power); natura juridică a cetăţeniei europene – concepţii doctrinare; „antagonismul” în cadrul teoriei volitive a apariției statului între ideile elaborate de Th. Hobbes, J. Locke și J.-J. Rousseau și impactul lor asupra contemporaneității; blocul de constituţionalitate – legalitate şi legitimitate; reunificarea naţională şi teritorială a românilor – legalitate şi legitimitate; legalitate și legitimitate – principii de bază aplicate în reglementarea organizării și funcționării sistemului judecătoresc, contradicție între dreptul la viață și dreptul la avort.
Partea a treia „Bibliografie selectivă”, înserează peste 200 de titluri, compartimentate conform clasificării bibliografice din comunitatea europeană: teze de doctorat; monografii, studii, lucrări de sinteză; articole științifice în reviste și culegeri; materiale, teze la congrese, conferințe; redactor, coordonator, recenzent; conducător/con¬sultant științific; prezențe în mass-media; personalia.
Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, dar și unui cerc mai larg de cititori, interesați de evoluția jurisprudenței și învățământului juridic în Republica Molodva.

Aliona BUJOR, Dan ADAUGE, Maria NICHITENCIUC
cercetători științifici

APARIȚIE EDITORIALĂ

PANORAMA POSTCOMUNISMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN DOUĂ VOLUME

Liliana Corobca (coord.), Panorama postcomunismului în Republica Moldova. Vol. 1. – București, Editura Institutului Cultural Român, 2024. – 703 p. ISBN 978-973-577-774-6. Vol. 1 ISBN 978-973-577-775-3.

Liliana Corobca (coord.), Panorama postcomunismului în Republica Moldova. Vol. 2. – București, Editura Institutului Cultural Român, 2024. – 608 p. ISBN 978-973-577-774-6. ISBN 978-973-577-776-0.

„Data de 24 februarie 2022, când a început războiul ruso-ucrainean, a schimbat istoria Europei, a adus în prim-plan destinul Ucrainei, fostă republică sovietică, țară despre care se cunoșteau puține lucruri, iar odată cu aceasta, a trezit interes și mai mica republică Moldova, situată între România, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, și Ucraina, aflată în plin război, soldat cu zeci de mii de morți și cu milioane de refugiați. În aceste circumstanțe, la 1 iunie 2023, anume în Republica Moldova are loc cea de-a doua reuniune a comunității politice europene, unde au participat 47 de șefi de state și lideri ai Uniunii Europene, care au discutat despre securitate, stabilitate și cooperare pe continentul european. Cu siguranță, mulți din cei 900 de jurnaliști din aproape 50 de țări care au relatat despre acest eveniment au vizitat R. Moldova pentru prima oară și au încercat să afle cât mai mult despre acest teritoriu «exotic».
Desigur, demersul nostru nu vine (neapărat) în întâmpinarea celor care își propun acum, după Summitul din 2023, să cunoască mai bine R. Moldova, dar nici nu exclude această motivație”.
Liliana Corobca, Notă asupra ediției

1
2
3
5
2
2
3
4
5

APARIȚIE EDITORIALĂ

DISCURSUL IDENTITAR ÎN OPERA PĂRINTELUI SPIRITUAL AL BASARABIEI

viber_image_2024-03-16_18-26-32-290

Recenta monografie elaborată de către doctorul în istorie, conferențiarul universitar Silvia Grossu este rezultatul unei activități laborioase în domeniul cercetării efectuate de autoare pe parcursul a mai multor ani. Prin prisma traseului existențial al Mitropolitului Gheorghe (Gurie) Grosu (1877–1943) sunt prezentate aspecte inedite din istoria Bisericii Ortodoxe Române în perioada interbelică. Subiectul abordat este unul actual pentru domeniul istoriei, comunicării, teologiei, antropologiei ș.a. Lucrarea a beneficiat de consultații, opinii și avize ale unor înalți ierarhi, teologi, istorici, jurnaliști din spațiul românesc. Rezultatul de bază al lucrării rezidă în extinderea cercetării istorice asupra fenomenului de comunicare și persuasiune a activității ecleziastice în domeniul culturii naționale în perioadele în care Basarabia s-a aflat în componența Imperiului Rus și a României întregite.

Sursă: Xenofontov Ion Valer, Discursul identitar în opera părintelui spiritual al Basarabiei. În: Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 1 (72), 2024, pp. 169-171. ISSN 1857-0461.
Vezi: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/169-171_29.pdf

De ziua comemorării a 135 de ani de la trecerea în neființă a lui Mihai Eminescu

Spre un nou Eminescu coperta
„Spre un nou Eminescu: Dialoguri cu eminescologi și traducători din întreaga lume”

Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023 pentru a edita lucrarea monografică „Spre un nou Eminescu: Dialoguri cu eminescologi și traducători din întreaga lume” (ediția a doua, într-o redacție revăzută și adăugită), autor academicianul Mihai Cimpoi.
Recent, grație contribuţiei financiare a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale – ediția anului 2023, volumul enciclopedic „Spre un nou Eminescu…” a văzut lumina tiparului într-o excelentă prezentare grafică. Redactarea și pregătirea pentru tipar a fost efectuată de către echipa de creație: editor dr. hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE, responsabilul de ediţie dr. Oleg BUJOR, redactor Ion VÂRȚANU, designul copertei Vitalie ROȘCA, machetator și redactor tehnic Valeriu OPREA.
Volumul apare cu o prefață semnată la prima ediție de către Constantin CIOPRAGA, critic și istoric literar român, poet, memorialist, profesor universitar, scriitor, membru de onoare al Academiei Române.
Între copertele cărții sunt înserate confesiunile academicianului Mihai CIMPOI privind valorificarea moștenirii literare a geniului eminescian și promovarea operei pe toate meridianele globului pământesc cu eminescologi, critici literari, traducători și editori. Subiectele discutate și numele de referință al interlocutorilor vorbesc de la sine despre înalta ținută academică a acestei enciclopedii eminescologice: „SANCTIFICARE ȘI SACRIFICARE”…cu Eugen SIMION, „NOAPTEA HEGELEANĂ”…cu Constantin NOICA, „EMINESCU, OMUL ȘI CULTURA DE AZI” …cu George USCĂTESCU (Spania), „FINITUDINEA ȘI INFINITUDINEA MANUSCRISELOR”…cu Petru CREȚIA, „IMAGINEA COMPLEXĂ A POETULUI”…cu Dimitrie VATAMANIUC, „LEGILE UNIVERSULUI”…cu Theodor CODREANU, „O PERSONALITATE FASCINANTĂ”…cu Edgar PAPU, „MODERNUL DE „DINCOLO DE ROMANTISM”…cu Eugen TODORAN, „DUȘMAN ÎNVERȘUNAT AL TIMPULUI UCIGĂTOR DE FORME” …cu Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA, „FORȚA INTEROGATIVĂ”…cu George MUNTEANU, „UN RE-ZIDITOR LA MODUL DEMIURGIC” …cu Constantin CIOPRAGA, „EMINESCIANISMUL CULTURII ROMÂNEȘTI”…cu Ioana BOT, „EMINESCU ȘI INDIA”…cu Amita BHOSE (India), „TIMP ȘI TIME”…cu Brenda WALKER (Anglia), „UN EMINESCU FRANCEZ?”…cu Jean-Louis COURRIOL (Franţa), „STEAUA DE AUR”…cu Ghe BAOQUAN (China), „ÎN LIMBA LUI PUȘKIN”…cu Elena LOGHINOVSKI, „MEANDRELE RECEPTĂRII ÎN BASARABIA”…cu Constantin POPOVICI, „INTERFERENȚE IN LUMEA SPIRITUALĂ GERMANA PRIN EMINESCU”…cu Elza LÜDER și Paul MIRON (Germania), „DESTINUL „MAGHIAR”…cu Samuel DOMOKOS (Ungaria), „EMINESCU ȘI YUNUS EMRE” …cu Irfan ÜNVER NASRATTINOGLU (Turcia), „ÎN „ORIZONTUL DE AȘTEPTARE” CEH ȘI SLOVAC”…cu Libuše VAJDOVA (Slovacia), „CLIPA DE ILUMINARE”…cu Iurii KOJEVNIKOV (Rusia), „ÎN ȚARA SOARELUI-RĂSARE”…cu SUMIYA Haruya (Japonia), „„EMINESCU M-A INSPIRAT INCONȘTIENT…”…cu Eugen IONESCU, „ÎN LENTILA „VRACIULUI SATANIC ȘI MISTIC” ARGHEZI”…cu Mitzura ARGHEZI, „POEZIA MODERNĂ ÎNCEPE CU ODA (ÎN METRU ANTIC)”…cu Nichita STÂNESCU, „DESCOPERINDU-L PE EL, MI-AM DESCOPERIT SUFLETUL”…cu Grigore VIERU, „SINELE ȘI LĂRGIREA FIINȚEI”…cu Michel STERIADE (Belgia), „LOCUL DE ADĂPOST AL FIINȚEI”…cu Gheorghe BULGĂR, „VECHIME” ROMÂNEASCĂ ȘI „VECHIME” ARMENEASCĂ”…cu Suren KOLANGIAN (SUA), „COMPLEXUL „GRAMA” ȘI COMPLEXUL „DILEMA”…cu Constantin CUBLEȘAN, „ÎNTRE NARCIS ȘI FAUST”…cu Solomon MARCUS, „IDIOLECTUL „EMINESCU” ÎN LIMBA LUI ȘEVCENKO”…cu Stanislav SEMCINSKI (Ucraina), „OMUL PROFUNZIMILOR MATERIEI”…cu Mihai DRĂGÂNESCU, „ONTOLOGIE, SOCIOLOGIE, MITOPOETICĂ”…cu Ilie BĂDESCU, „DRUMURILE FIINȚEI EMINESCIENE”…cu Victor CRĂCIUN, „IDEEA NAȚIONALĂ”…cu Tudor NEDELCEA; „VIAȚA ADEVĂRATĂ A POETULUI”…cu N. GEORGESCU, „MASCA EMINESCIANĂ ÎN TIMP”…cu Lucian BOZ (Australia), „EMINESCU, MODEL „ALBANEZ”…cu Kopi KYÇYKU (Albania), „ODIN ȘI POETUL”…cu Ion MILOȘ (Suedia), „SURSELE GERMANE”…cu Klaus HEITMANN (Germania), „MISTERUL MORȚII POETULUI”…cu Ovidiu VUIA (Germania), „EMINESCU, MACEDONSKI ȘI REALITĂȚILE EUROPENE”…cu Adrian MARINO, „MARELE ROMANTISM”…cu Victor IVANOVICI (Grecia), „HOMO HISTORICUS ȘI HOMO ETHICUS”…cu Alexandru ZUB, „EMINESCIANISM, BALCANISM, EUROPENISM”…cu Ilia KONEV (Bulgaria), „GRILA EMINESCU, SINGURA OPERANTĂ”…cu Nicu HORODNICEANU (Israel), „UNITATE, HIEROGAMIE, ARHEITATE”…cu Dumitru TIUTIUCA, „NOI, SECOLUL AL XIX-LEA ȘI EMINESCU”…cu Mihai UNGHEANU, „BARIERA ONTOLOGICĂ”…cu Marin MINCU, „DEDALUL MANUSCRISELOR”…cu Aurelia RUSU (Franţa), „ROMA CEA MICĂ” ȘI (ANTI)EMINESCIANISMUL”…cu Ion BUZAȘI, „ORFISM, INDIANISM, „EXISTENȚIALISM”…cu Ion și Mircea ITU, „…EMINESCU APARȚINE ȘI CHINEI”…cu Xu WENDE (China), „UNIVERSALITATE PRIN DOUĂ CULTURI”…cu Helmuth FRISCH (Germania), „PARADIGMA CULTURALĂ BALCANICĂ”…cu Rumiana L. STANCEVA (Bulgaria), „INDOEMINESCOLOGIA LA NEW DELHI”…cu George ANCA, „EMINESCU SAU DESPRE ABSOLUT”…cu Rosa del CONTE (Italia), „ÎN LUMINA (ȘI ÎN „LUMINIȘUL”) LUI HEIDEGGER”…cu Svetlana PALEOLOGU-MATTA (Elveţia), „ELITISM, MODERNITATE, POSTMODERNITATE”…cu Adrian Dinu RACHIERU, „PESIMISMUL CA TRAGISM”…cu Iosif CHEIE-PANTEA, „PRAGA DE AUR (EMINESCU ÎN CEHIA)”…cu Libušé VALENTOVÁ (Cehia), „LIMBAJUL POETIC CA LIMBAJ ABSOLUT”…cu Dumitru IRIM1A, „DUMNEZEUL POEZIEI ROMÂNEȘTI”…cu Adam PUSLOJIČ (Serbia), „CERCURILE IMAGINARULUI”…cu Dan MĂNUCĂ , „DESCIND DIRECT DIN „RUGĂCIUNEA UNUI DAC”…cu Emil CIORAN, „DESPRE EMINESCU, PARADIS INFERNAL ȘI TRANSCOSMOLOGIE” …cu Pompiliu CRĂCIUNESCU.
Cartea este destinată specialiștilor filologi, dar și tuturor oamenilor de cultură interesați de viața, activitatea și opera lui Mihai EMINESCU.

Ion VÂRȚANU, Silvia MÎTCU
redactori în Secția de profil
a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM

CHIȘINĂUL INTERBELIC

440439982_1673985116468734_1682406536696608385_n

În anii 1920, în Chișinău funcționau 35 de brutării. Brutăria „Vasilatos”, situată pe str. Alexandru cel Bun, nr. 63, „mulțumită produselor ei de calitate superioară, ieftine, igienice și cântărite la predare”, a obținut diplomă cu Medalie de Aur la Expoziția din anul 1925. Brutăria „Luceafărul”, proprietatea lui A. Gurovici, amplasată pe str. Alexandru cel Bun, nr. 107, își făcea publicitate în felul următor: „Zilnic se fabrică pâine din cele mai bune calități de făină”.
Iosif Hanu Polskim, domiciliat pe str. Ismail, nr. 50, deținea o brutărie de la care se aprovizionau toți funcționarii instituțiilor din localitate.
Pâinea acestui proprietar, completată cu o cantitate minimă de făină de porumb, era considerată de cea mai bună calitate și la un preț mai redus decât cea fabricată de Uniunea Brutarilor din localitate.
Pe fiecare pâine brutarii erau obligați să aplice o etichetă, care să cuprindă următoarele informații: numele patronului, adresa brutăriei,calitatea și greutatea.
În 1940, în Chișinău funcționau 40 de brutării.

Sursă: Ion Valer Xenofontov, Brutării în Chișinăul interbelic. În: Sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie: ediţia a 10-a, 24 mai 2024: Program, rezumatele comunicărilor / editor: Aurel Zanoci; comitetul ştiinţific: Ion Eremia [et al.]. – Chişinău: [S. n.], 2024 (CEP USM), pp. 64-65. ISBN 978-9975-62-719-1.

Profesor universitar, doctor habilitat în drept Elena ARAMĂ. Biobibliografie

Profesor universitar Elena Aramă Biobibliografie_coperta (1)A ieșit de sub tipar volumul omagial „Profesor universitar, doctor habilitat în drept Elena ARAMĂ. Biobibliografie” din colecția de carte „Personalități ale USM” grație activității de cercetare și muncii de redactare, depuse de echipa de cercetători, bibliografi, consultanți și redactori ai Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” dr. hab. Valeriu CUȘNIR, dr. Oleg BUJOR, dr. Mihai TAŞCĂ, A ieșit de sub tipar volumul omagial „Profesor universitar, doctor habilitat în drept Elena ARAMĂ. Biobibliografie” din colecția de carte „Personalități ale USM” grație activității de cercetare și muncii de redactare, depuse de echipa de cercetători, bibliografi, consultanți și redactori ai Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” dr. hab. Valeriu CUȘNIR, dr. Oleg BUJOR, dr. Mihai TAŞCĂ, Janna NIKOLAEVA și Valeriu OPREA în frunte cu neobositul editor dr. hab. Constantin MANOLACHE.
După cum menționează în prefața lucrării profesorul universitar, doctor în istorie Igor ȘAROV, rectorul Universității de Stat din Moldova, distinsa profesor universitar Elena ARAMĂ, prima femeie doctor habilitat în drept din Republica Moldova, după o experiență didactică, științifică și managerială de peste 50 de ani, remarcăm cu profundă satisfacție și nesimulată mândrie că dumneaei și-a format și promovează consecvent un stil academic și de cercetare propriu și inconfundabil, bazat pe cunoştinţe temeinice la disciplinele teoria generală a dreptului, Istoria statului şi dreptului, istoria doctrinelor politice şi de drept; în domeniile cercetare și analiza fenomenului juridic. În perioada 1993 – 2010, în calitate de șef al Catedrei teorie și istorie a dreptului, a optat pentru orientarea procesului didactic universitar, a doctrinei și practicii juridice spre redescoperirea adevărului istoric privind evoluţia dreptului românesc; a iniţiat și a organizat renovarea programelor de studii la disciplinele catedrei; a introdus cursuri speciale privind edificarea statului de drept și democratizarea vieţii publice. Fiind temeinic versată în istoria științelor juridice din tot spațiul românesc, dar și la scară internațională, grație cunoștințelor vaste de cultură generală și nivelului înalt de profesionalism de dascăl cu adevărat desăvârşit în domeniul jurisprudenței, manifestate de-a lungul carierei la pupitrul catedrei universitare prin originalitatea interpretărilor și studiilor de caz, precum și în timpul organizării cercetărilor juridice, a obținut realizări impresionante, recunoscute de comunitatea academică din ţară, dar şi de peste hotare. Printre acestea, un rezultat aparte este și constituirea sub conducerea dumneaei a unei direcții noi de cercetare, care întrunește 17 doctori și doi doctori habilitați în științe juridice privind dezvoltarea doctrinară a dreptului: teoria statului și a dreptului, dreptului constituțional, istoria statului și dreptului, istoria doctrinelor politice și de drept, trecutul juridic în principatele române.
Volumul conține și un CV, fiind urmat de trei compartimente.
Prima parte întitulată „Prezențe în mass-media” cuprinde interviurile: „Profesia de jurist este o profesie de prestigiu, „Doamna profesor care a instruit şi a educat generaţii de jurişti o viaţă întreagă”, „Fenomenul statal şi al instituţiilor juridice româneşti”.
Partea a doua conține seria de studii şi articole ştiinţifice: „Revendicarea drepturilor social-economice în contextul jurisprudenței constituționale”, „Criza democrației reprezentative și propuneri de depășire”, „Solidaritatea în corelație cu libertatea, egalitatea și fraternitatea”, „Unele considerente privind interacțiunea curții constituționale cu parlamentul”, „Experiența constituțională europeană privind compatibilitatea legilor cu constituția”, „Continuitatea tradiției constituționale românești de control al constituționalității legilor”.
Partea a treia constituie bibliografia protagonistei, care cuprinde peste 290 de titluri, compartimentate pe domenii: teze de doctorat; documente de politici educaționale; monografii, studii, manuale, lucrări metodico-didactice; articole în culegeri şi ediţii periodice; comunicări în cadrul reuniunilor științifice; lucrări coordonate, redactate; conducător/consultant ştiinţific; lucrări recenzate; activitatea în comitetele ştiinţifice. Volumul este adresat cadrelor didactice, cercetătorilor științifici, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, elevilor, precum și unui cerc mai larg de cititori.

Ion VÂRȚANU, Silvia DONICI
alcătuitori și redactori de carte

Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862)

monografia Sarov coperta

A văzut lumina tiparului monografia profesorului universitar, doctor în istorie Igor ȘAROV, rector al Universității de Stat din Moldova, „Basarabia în istoriografia rusă (1812 – 1862)” (editor: dr. hab. Constantin MANOLACHE; redactor științific: prof. univ. Ion EREMIA; recenzenți: prof. univ. Anatol PETRENCO, prof. univ. Valentin TOMULEȚ; responsabil de ediție: dr. Oleg BUJOR; redactor Ion VÂRȚANU, coperta Vitalie ROȘCA și machetare Valeriu OPREA).
Lucrarea cuprinde rezultatele cercetărilor științifice efectuate de autor pe parcursul mai multor ani și abordează o tematică puțin cercetată, dar foarte importantă pentru știința istorică – Basarabia în istoriografia rusă (1812-1862), fiind structurată tradițional: o introducere, trei capitole, o încheiere și o bibliografie.
Capitolul întâi „Începuturile istoriografiei ruse despre Basarabia (1812-1828) familiarizează cititorul cu probleme de istorie a Moldovei și Basarabiei în cercetările istoricilor din Rusia până la anexarea din anul 1812; preocupările istorice ale cercetătorilor ruși din deceniul doi al secolului al XIX-lea referitor la spațiul dintre Nistru și Prut, studierea istoriei Basarabiei de către decembriști.
Capitolul al doilea „Apariția ideilor romantismului în istoriografia rusă a Basarabiei; schimbarea orientării spre studierea trecutului ei istoric” abordează subiectele: apariția „Școlii lui Liprandi” ; probleme de istorie a Basarabiei în lucrările lui Iurii Venelin și Alexandru Veltman.
Capitolul al treilea „ Cercetarea istoriei Basarabiei în perioada anilor 1828-1868” tratează subiectele: continuarea ideilor romantismului în istoriografia rusă; probleme de istorie a Basarabiei în lucrările călătorilor ruși, care au vizitat regiunea; lucrări cu caracter militar-statistic ale ofițerilor ruși ca material istoriografic de cercetare a regiunii situate între Nistru și Prut.
În baza surselor istoriografice editate și a materialelor de arhivă (peste 270 la număr), pe care le-a avut la dispoziție autorul și-a propus drept scop pentru lucrarea de față să întreprindă o analiză științifică complexă a lucrărilor autorilor ruși consacrate istoriei Basarabiei în perioada de referință.
În temeiul rezultatele obținute în procesul de cercetare autorul concluzionează că a existat un interes în rândul savanților față de istoria Basarabiei și a Moldovei în general, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Acest interes era alimentat în primul rând de comanda socială a guvernului țarist, care urma să cunoas¬că cât mai bune noul teritoriu anexat al Basarabiei, dar, în al doilea rând, și de interesul pur profesional al savanților din acea perioadă, o bună parte dintre ei fiind totuși diletanți în domeniul cercetării istoriei, prezentau lucrurile în așa fel, încât să corespundă intereselor imperiale ale Rusiei.
Numărul de surse consultate a permis ca problema cercetată să fie redată într-un mod sistematic și argumentat. Textul este expus într-un limbaj științific sobru și, totodată, accesibil pentru utilizator.
Monografia este adresată cercetătorilor științifici, profesorilor, masteranzilor, studenților, precum și unui cerc mai larg de cititori, interesați de istoria țării noastre.

Valeriu OPREA,
redactor

Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV. Bibliografie

coperta Zubcova_2024_page-0001

La solemnitatea AȘM din 25 ianuarie 2023, consacrată consemnării unei prodigioase
activități științifice, didactice și manageriale pe parcursul a peste jumătate de secol,
desfășurată de către protagonista evenimentului doamna doctor habilitat Elena ZUBCOV, era
firesc, ca într-un anumit mod, să fie numărați bobocii, adică, fiind călăuziți de zicala „Ce-i
scris cu peniţa, nu se taie cu bărdiţa”, să fie făcut un bilanț privind munca de-o viață, văzând-
o adunată între copertele unei publicații pentru cei prezenți, dar mai ales pentru posteritate.
Această misiune de loc ușoară și-a luat-o Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” și
într-un timp foarte restrâns a pregătit monografia biobibliografică „Membru corespondent al
Academiei de Științe a Moldovei Elena ZUBCOV. Bibliografie”, a cincea la număr, în seria
de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, inaugurată în anul 2023.
Volumul a apărut grație: editorului dr. hab. Constantin MANOLACHE, responsabilului de
carte dr. Oleg BUJOR, bibliografei Janna NIKOLAEVA, redactorului tehnic și artistic
Valeriu OPREA și a subsemnatului, în calitate de alcătuitor și redactor.
Monografia se deschide cu un cuvânt-înainte semnat de rectorul Universității de Stat din
Moldova dr., prof. univ. Igor ȘAROV. O prezentare amplă a activității distinsei profesor universitar, reputată cercetătoare, manager în știință și expert internaţional în ecologie „Membru corespondent al AȘM Elena ZUBCOV – la vârsta marilor împliniri”, subscriu colegii de serviciu academicienii Laurenția Ungureanu și Ion Toderaș, secundați de doctorul în științe Lucia Bilețchi. CV alăturat întregește portretul științifico-didactic al doamnei E. Zubcov.
Partea întâi „Prezențe în mass-media” întrunește patru articole publicistice reprezentative,
apărute de-a lungul timpului, cu diferite ocazii: „Elena ZUBCOV între activitatea ştiinţifică,
de expertiză şi cea de stat” (acad. Valeriu CANȚER), „Proiectele de cercetare – examen de
competenţă şi profesionalism”, „Doamna care perseverează în ştiinţă şi în viaţă” și
„Piscicultura poate deveni o ramură de profit a economiei naționale” (autoare jurnalista
Tatiana ROTARU). Articolul în întregime

Dimitrie Cantemir văzut de aproape…

Print

Secția de editare a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a câștigat concursul Ministerului Culturii privind susținerea editării cărții naționale în 2023 pentru a edita lucrarea monografică „Dimitrie Cantemir văzut de aproape: (cu Zilnicul lui Ivan ILINSKII) autori acad. Andrei EȘANU și dr. Valentina EȘANU.
Datorită efortului intelectual și de redactare-machetare depus de echipa de creație compusă din editorul dr. hab., conf. univ. Constantin MANOLACHE, responsabilul de ediţie dr. Oleg BUJOR, recenzenții doctor habilitat în filosofie Gheorghe BOBÂNĂ, doctor habilitat în istorie Igor CERETEU și doctor în istorie Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, redactorului literar Mihail ADAUGE, designului de copertă Vitalie ROȘCA, machetatoarei Natalia DOROGAN și redactorului tehnic Valeriu OPREA, și grație contribuţiei financiare a Ministerului Culturii, în conformitate cu decizia Comisiei de selecţie pentru editarea cărţii naţionale-adiția anului 2023, a văzut lumina tiparului într-o excelentă prezentare grafică lucrarea „Dimitrie CANTEMIR văzut de aproape”, care în concepția autorilor, se dorește a fi un omagiu adus Principelui învățat cu ocazia împlinirii în anul 2023 a 350 de ani de la naștere și 300 de ani de la moartea marelui gânditor și savant român Dimitrie CANTEMIR.
Volumul este împărțit în trei părți, prima cuprinzând repere biografice, care includ impresii ale unor contemporani despre Dimitrie CANTEMIR în Moldova, la Constantinopol și în Rusia.
Cea de a doua include un șir de materiale despre Ivan ILINSKII, secretarul principelui și zilnicul său Notationes quotidianae în limbile rusă și română cu facsimilul originalului, care reflectă evenimente din anii 1721-1730, în centrul atenției aflându-se fostul domn moldovean în timpul pregătirii și desfășurării Campaniei persane 1721-1723.
Partea a treia include facsimilul manuscrisului original „Иван Ильинский. Notationes quotidianae / Повсядневныя записки (1721-1730)”.
Volumul mai conține anexele „Prima biografie a lui Dimitrie CANTEMIR” (1726, alcătuitori Antioh CANTEMIR și Ivan ILINSKII) și „Dimitrie CANTEMIR pe drumurile Rusiei” (Schemă pentru anii 1711-1723), precum și numeroase informații despre persoanele din anturajul lui Dimitrie CANTEMIR și cele cu care a întreținut relații mai cu seamă în Rusia.
Cartea este destinată cititorului larg, elevilor, studenților, doctoranzilor, tuturor oamenilor de știință și cultură interesați de viața, activitatea și opera lui Dimitrie Cantemir.

Ion VÂRȚANU,
redactor în secția de profil a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” a USM

Mihail ADAUGE,
cercetător științific

Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie

anatol petrencu coperta

În data de 24 mai 2024 a avut loc sesiunea ştiinţifică a Departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, ediția a X-ea cu genericul „IN HONOREM Anatol PETRENCU la 70 de ani”.
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan” s-a alăturat și a subscris în limita competențelor la aprecierile făcute în adresa omagiatului de către participanții la eveniment cu ocazia atingerii vârstei înțelepciunii și consemnării a peste 45 de ani de activitate didactică, științifică și managerială, precum și de manifestare în calitate de cetățean-tribun și blogger personal, formator de opinie, activist obștesc pe multiple planuri – calități demonstrate cu prisosință de către domnul doctor habilitat Anatol PETRENCU.
În legătură cu acest eveniment științific important, echipa de cercetare și creație a Bibliotecii Științifice (Institut) „Andrei Lupan” alcătuită din: editor doctor habilitat Constantin MANOLACHE și responsabil de ediție doctor în economie Oleg BUJOR, bibliografi Janna NIKOLAEVA și Lidia ZASAVIȚCHI, redactori Ion VÂRȚANU, Valeriu OPREA, Maria NICHITENCIUC, Vitalie ȚURCANU, au pregătit pentru editare și în ajun a ieșit de sub tipar volumul „Profesor universitar Anatol PETRENCU. Biobibliografie.”, al șaptelea la număr în colecția de carte „Personalități ale Universității de Stat din Moldova”, lansată de Bibliotecă în 2022, la inițiativa domnului profesor universitar, rector al Universității de Stat din Moldova Igor ȘAROV. Astăzi punem în circulație acest demers științifico-bibliografic și editorial-poligrafic.
Conform algoritmului deja stabilit, lucrarea enciclopedică este structurată în 3 părți, tradițional fiind anticipată de un cuvînt înainte, o prezentare amplă a activității protagonistului și un fișier biografic standardizat „Curriculum vitae”. Articolul în întregime

VIVANT PROFESSORES!

Și-a transformat casa într-o bibliotecă de invidiat, de-a lungul anilor adunând peste 50 de mii de cărți.

***
Imensa bogăție – biblioteca Profesorului Petrencu –, care numără peste 50 000 de titluri de carte din domeniul istoriei este un altar al înțelepciunii protejat de zeița Clio din care au savurat mii de discipoli.

***
Este cercetătorul care studiază toate cărţile de istorie, le coroborează cu surse istorice şi apoi scrie şi el o carte, una autentică şi bogat documentată. Este autor a circa 3 000 de titluri de lucrări științifice, didactice și publicistice.

Vezi:

https://www.youtube.com/watch?v=Wihi6X2kd0w

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Cea de-a X-ea ediție a Sesiunii științifice anuale (24 mai 2024) a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie a Facultății de Istorie și Filosfie a Universității de Stat din Moldova este consacrată aniversării a 70 de ani a profesorului universitar, doctor habilitat Anatol Petrencu

Sesiune_2024_program (1)_page-0001
Sesiune_2024_program (1)_page-0002
Sesiune_2024_program (1)_page-0003
Sesiune_2024_program (1)_page-0009
Sesiune_2024_program (1)_page-0010

Vezi: Sesiune_2024_print

CALENDARUL NAȚIONAL 2024

CN_2024_page-0140
CN_2024_page-0141
CN_2024_page-0142

Xenofontov, Ion Valer; Prisac, Lidia.

Anatol Petrencu (1954).

În: Calendar Național 2024 / Biblioteca Națională a Republicii Moldova ; director general: Elena Pintilei ; coord.: Veronica Borș ; aut.: Elena Barbos-Balinschi, Maria S. Ciobanu, Ana Struță [et al.] ; colegiul red.: acad. Andrei Eșanu (președinte), Iurie Colesnic (vicepreședinte), Iulian Filip, Elena Pintilei, Ion Valer Xenofontov [et al.]; Colaborare: Andrei Eșanu, Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac, Andrei Corobcean, Iulia Malcoci; redactor: Elena Varzari; redactare bibliografică: Elena Barbos-Balinschi. – Chișinău, 2023, pp. 140-141. ISSN 1857-1557.

ISTORIA ÎN IMAGINI

Istoricul Iachim Grosul în drum spre serviciu, anii 1950. Sursă: Arhiva Ştiinţifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei.

Notă: Iachim Grosul (8/21 septembrie 1912, s. Caragaș, azi rn. Slobozia – 28 septembrie 1976, Chișinău) – istoric, domeniul știinţific: istoria modernă a Moldovei (Basarabiei). Doctor habilitat în istorie (1955), profesor universitar (1957). Membru titular (1961) și președinte (1961–1976) al Academiei de Științe a RSS Moldovenești.

IMG_010

SPIRITUALITATE

Catedrala veche Sf. Arhangheli Gavriil și Mihail din Chișinău. Actualmente, pe acest loc se află Teatrul Național „Eugene Ionesco”
441188515_10161737316933678_7789052609387795486_n

TEATRU

„Libertatea adevărată este acolo, unde libertatea obișnuită lipsește”.

441199325_7656462264392715_1117778298238536386_n

Secvență din piesa „În largul mării” de Slawomir Mrozek jucată la Teatrul Național „Mihai Eminescu”. Foto: LP, 15 mai 2024.

ISTORIA ȘTIINȚEI

PATRIARHUL
Filă* din dosarul personal a lui Anatol Ciobanu**

Note:
* Arhiva Științifică a Academiei de Științe a Moldovei

** Anatol Ciobanu (14 mai 1934, com. Ruseni, azi rn. Edineţ – 8 aprilie 2016, Chișinău) – lingvist, domeniul știinţific: gramatica limbii române, lingvistică generală (contrastivă) și sociolingvistică. Doctor habilitat în filologie (1973), profesor universitar (1976). Membru corespondent al AȘM (1992).

32235268_2019149434784840_3649749597665886208_n

CIREȘE SUSLENE DIN TRUȘENI

-1
„Toată Rusia mânca cireșe suslene din Trușeni, după cum azi toată România și Polonia mănâncă cireșe suslene mai mult din Trușeni…
Se face cu ele negoț de mai multe milioane pe an…
Când negoțul cu cireșe suslene din Trușeni a încăput pe mâna negustorilor din Odesa au început a le zice suslenelor odeskaia.
Dar acu ar trebui să li se zică de-a dreptul trușenence”.

Gheorghe V. Madan, Cireșele (1938)

SPIRITUALITATE

THE SITUATION OF MONASTIC HOUSES IN SOVIET MOLDOVA

290(p)

Capriana Monastery, 1981. Source: National Museum of Ethnography and Natural History. Archival number: 39672.

In 1944, after the withdrawal of the Romanian authorities from Bessarabia, some members of the monastic community, priests, deacons, cantors, especially those with higher education and high hierarchical positions, took refuge. The number of monasteries was considerably reduced. If in 1945 in the new Soviet republic – the Moldovan SSR – 25 monasteries and hermitages were registered (16 – monks and 9 – nuns), in 1956 – 15, of which 7 – monks and 8 – nuns. The only continuously functioning monastery was that of Japca. The cruel mechanism of liquidation of places of worship was part of the strategy of the Soviet authorities to eradicate all forms of spiritual expression and resistance. These radical actions of the Soviet state had a boomerang effect on religious sentiment. It is therefore no coincidence that the collapse of the Soviet Union was inextricably linked to the widespread religious movement in the present-day Republic of Moldova, followed by the reopening of the places of worship dismantled by the Soviets.

Sursă:
Ion Valer XENOFONTOV, The Situation of Monastic Houses in Soviet Moldova. În: Annales Universitatis Apulensis. Series Historica. Special Issue. Vol. 28, 2024, ISSN 1453-9306. pp. 93-104.

https://auash.uab.ro/AUASH/article-429

GÂNDURI

„Pământul zâmbește prin flori, iar florile mulțumesc soarelui pentru culori”.
(R. W. Emersen).

viber_image_2024-04-24_22-38-40-189

SPIRITUALITATE

SFATURI DUHOVNICEȘTI DE LA PĂRINTELE SOFIAN BOGHIU (1912-2002)*

viber_image_2024-04-24_22-38-40-189

„Dă cât poţi, dar dă! Că milostenia e mare înaintea lui Dumnezeu, şterge multe păcate!”.

„Măi omule, milostenia te ridică la cer şi Dumnezeu îţi ascultă rugăciunea.”.

„Când dai, să nu-ţi pară rău. Să dai cu bucurie că lângă tine e îngerul care te scrie în cartea cu fapte bune. Iar dacă îţi pare rău, nu te poate scrie că te îndoieşti în inima ta. Şi lui Dumnezeu nu-I plac îndoielile. Dumnezeu e drept şi bun şi vrea să fim şi noi la fel.”.

„În post contează foarte mult să vă iertaţi unul pe altul. Poţi să mori de foame, nu are niciun rost postul tău, până nu te împaci cu celălalt. Unii nu-şi vorbesc cu anii. Dar postesc fiecare post. Vai de postul lor!…”

* Arhimandrit Sofian Boghiu, stareţ al mănăstirilor Antim şi Plumbuita din Bucureşti, s-a născut la 7 octombrie 1912 în comuna Cuconeştii Vechi, judeţul Bălţi, Basarabia, din părinţii Ioan şi Alexandra Boghiu. Era al treilea dintre cei şase fraţi, iar la botez a primit numele de Serghei.

Sursă: Un iconar de suflete-Părintele Sofian Boghiu. Mărturii, ediţie îngrijită de arhimandrit Mihail Stanciu şi protosinghel Veniamin Goreanu, Bucureşti, Editura Basilica a Patriarhiei Române, 2009, pp. 92-93.