REDACTORUL-ŞEF AL „REVISTEI MILITARE” COLONEL (R.) DR. CONSTANTIN MANOLACHE LA UN POPAS ANIVERSAR: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE DE COLABORARE

Fondată, după cum avem cunoştinţă, în anul 2008, ca publicaţie ştiinţifică de studii de securitate şi apărare a Institutului Militar al Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, Revista Militară abordează în paginile sale domenii de strictă actualitate în plan naţional şi european: securitate şi geopolitică, tehnică şi tehnologii militare, ştiinţă, psihologie şi educaţie militară, istorie şi artă militară, terminologie militară, apariţii editoriale etc.

Sfârşitul secolului XX a adus cu sine o reanalizare şi o reevaluare a fenomenului militar contemporan, iar Revista Militară, editată la Chişinău, Republica Moldova, vine să umple un gol evident în exprimarea editorială a teoriei şi ştiinţei militare acumulate în acest spaţiu geografic, plasat geopolitic la graniţa dintre est şi vest, frecvent convulsionat de dispute politico-militare.

În toţi aceşti cinci ani revista a crescut sub părinteasca îngrijire a neobositului şi perseverentului redactor-şef, colonelul Constantin MANOLACHE, cercetător şi doctor în ştiinţe politice.

La ceas aniversar, felicităm cordial echipa redacţională a Revistei militare şi profităm de această sărbătoare pentru a vă prezenta câteva repere definitorii din traiectoria şi experienţa revistei Gândirea militară românească, publicaţie de teorie şi ştiinţă militară a Statului Major General al Armatei României, fondată în anul 1864 sub numele România Militară.

Revista este printre cele mai vechi publicaţii militare din România, drumul ei împletindu-se fructuos cu cel al instituţiei care o patronează. Încă de la înfiinţare, în paginile “României Militare” au fost dezbătute, pe lângă problematica strict militară – în care doctrina militară românească a deţinut un loc primordial – şi aspecte privind apărarea naţională, în complexitatea ei.

În 1866, revista şi-a întrerupt existenţa, editarea ei fiind reluată în 1891, din iniţiativa unui grup de ofiţeri din Statul Major General, în frunte cu căpitanul Alexandru Averescu, viitor mareşal al României. În această perioadă, revista s-a aflat sub conducerea unor personalităţi reprezentative ale vieţii militare româneşti, precum generalii C. I. Brătianu, Ştefan Fălcoianu, Alexandru Iarca.

În paginile revistei au fost abordate idei privind organizarea armatei, înzestrarea, pregătirea şi conducerea acesteia, strategia şi tactica, militând pentru necesitatea unor structuri militare şi a unor principii de organizare şi de conducere a acestora care să respecte tradiţia, să corespundă realităţilor României şi ale timpului, în consonanţă cu ceea ce a fost mai valoros în teoria şi practica militară internaţională.

Prin Înaltul Decret Regal nr. 3663, din 1 ianuarie 1898, “România Militară” a devenit revista oficială a Marelui Stat Major, publicaţie“în care toţi ofiţerii din armată vor găsi studii militare, care să intereseze instrucţiunea lor”.

Ca o recunoaştere a valorii sale intelectuale şi a ideilor promovate, în anul 1900 România Militară a primit Medalia de aur, cu diplomă specială, în cadrul “Expoziţiei generale” de la Paris. Tot ca o confirmare a prestigiului său, revista a primit şi în anul 1906 Medalia de aur, cu diplomă specială, la “Expoziţia generală” de la Bucureşti, organizată cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie ai regelui Carol I al României.

În 1916, ca urmare a intrării României în Primul Război Mondial, revista şi-a întrerupt din nou apariţia, fiind reeditată începând cu ianuarie 1921, “ca o necesitate firească în viaţa armatei”. Menirea revistei era ca în paginile sale “să se expună toate învăţămintele trase din războiul european, precum şi să se facă toate propunerile relativ la nevoile armatei de mâine în legătură cu mijloacele economice, de personal, de material, de instrucţie şi educaţie militară”.

Pe durata celui de-al Doilea Război Mondial şi în perioada imediat următoare, activitatea publicistică a fost orientată către prezentarea situaţiei de front, a unor analize şi concluzii asupra acţiunilor trupelor şi ale comandamentelor.

Începând cu ianuarie 1947, revista va apărea sub denumirea “Revista militară generală”, prezentând şi “prefacerile sociale” din ţară. După un an, denumirea revistei se va schimba din nou, devenind “Cultura militară”, până în 1959. Din acel an va apărea sub denumirea “Probleme de artă militară”. Din ianuarie 1990, revista şi-a schimbat denumirea în “Gândirea militară românească”, pe care o păstrează şi în prezent.

În întreaga perioadă a existenţei sale, în paginile revistei au fost dezbătute problemele fundamentale ale construcţiei militare naţionale, concepte şi teorii privind organizarea armatei, pregătirea şi managementul profesionist al acesteia, strategia, arta operativă şi tactica militară, completate de principalele concepte şi doctrine afirmate în gândirea militară internaţională.

Principalele noastre entităţi editoriale sunt axate pe noile proiecţii conceptuale, opinii ale specialiştilor privind diversele abordări teoretice, geopolitică, geostrategie şi securitate internaţională, conexiuni internaţionale, pagini de istorie militară etc. De asemenea, au devenit tradiţionale în formatul revistei editorialul (susţinut de redactorul-şef), universul publicistic militar, cronica vieţii militare şi apariţiile editoriale ale specialiştilor din domeniu.

Anual, la 12 noiembrie – Ziua Statului Major General al Armatei României– sunt acordate Premiile revistei Gândirea militară românească, prilej cu care sunt recompensate cele mai valoroase lucrări publicate în anul precedent în domeniul teoriei şi al ştiinţei militare. Premiile conferite poartă numele unor personalităţi reprezentative din spaţiul de altitudine al creaţiei militare româneşti: “General de divizie Ştefan Fălcoianu”, “General de brigadă Constantin Hîrjeu”, “Mareşal Alexandru Averescu”, “General de brigadă Radu. R. Rosetti” şi “General de corp de armată Ioan Sichitiu”.

La 15 februarie 2004, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de existenţă, revistei i-a fost conferit, prin Decret Prezidenţial, Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria F, “Promovarea culturii” pentru “rezultate de excepţie obţinute în întemeierea teoretică a construcţiei militare naţionale şi pentru contribuţia fundamentală adusă la edificarea conceptelor strategice care au susţinut transformarea profundă a Armatei României la nivelul standardelor operaţionale ale Alianţei Nord-Atlantice”, constituind centrul de greutate al preocupărilor esenţiale şi al proiectelor cardinale afirmate în forumul gândirii militare româneşti.

Revista “Gândirea militară românească”, care are o periodicitate de şase numere pe an, se adresează corpului ofiţeresc, dar şi mediilor instituţionale guvernamentale şi neguvernamentale a căror menire reclamă cunoaşterea pe fond a problematicii militare naţionale.

Din anul 2005, revista apare şi în limba engleză – “Romanian Military Thinking”, având propriul ISSN, cu o periodicitate de patru numere pe an, fiind destinată, în special, conectării teoriei şi ştiinţei militare româneşti la mediul ştiinţific internaţional.

În anul 2014 revista “Gândirea militară românească” va sărbători 150 de ani de la prima sa apariţie, când avem planificate o serie de manifestări care să marcheze acest frumos jubileu.

Ne bucură faptul că revista Gândirea militară românească este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior din România, fiind clasificată ca revistă cu prestigiu recunoscut în domeniul “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, potrivit evaluării făcute de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în anul 2011.

Contribuţia autorilor permanenţi ai revistei şi profesionalismul consiliului editorial, înalta prestaţie a revistei au fost înalt apreciate şi la nivelul publicaţiilor internaţionale, în anul 2009 Gândirea militară românească fiind inclusă în baza de date Index Copernicus International, în Journals master List (http://www.mapn.ro/smg/gmr/).

Avem convingerea că materialele prezentate în revista noastră vor fi interesante şi utile şi specialiştilor din domeniul militar din Republica Moldova. Colaborarea celor două publicaţii, Revista Militară de la Chişinău şi Gândirea militară românească de la Bucureşti pentru promovarea valorii şi imaginii instituţiei militare, atât în România, cât şi în Republica Moldova, poate căpăta noi dimensiuni. Începutul deja a fost făcut, în anul 2011 cartea „Războiul din Afghanistan, 1979–1989, În memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social”, semnată de dr. Ion Xenofontov (Editura Lumen, Iaşi, 2010) a fost nominalizată la Premiile Revistei Gândirea militară românească.

La ceas de frumoasă împlinire umană şi profesională, pentru bogatul palmares ştiinţific al instituţiei pe care o conduce – Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei – suntem deosebit de onoraţi să transmitem cele mai sincere felicitări şi urări de bine colonelului (r) dr. Constantin MANOLACHE.

Transmitem, cu aceiaşi sinceră preţuire, un salut camaraderesc colectivului redacţional al Revistei Militare din Chişinău, căreia îi dorim o prezenţă de lungă durată în spaţiul publicist intern şi internaţional şi împliniri pe măsura frumoaselor sale proiecte editoriale.

La mulţi ani, domnule colonel dr. Constantin MANOLACHE!

Mult succes Revista Militară!

 

Colonel dr. Mircea TĂNASE,

Redactor-şef al revistei

Gândirea militară românească