Felicitări cu ocazia celei de-a XI-a ediție a Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare

Ziua_Stiintei_1200x800px-01

Ziua Mondială a Științei pentru Pace și Dezvoltare are loc în fiecare an la 10 noiembrie. Aceasta a fost stabilită în anul 2001 de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). A fost instituită cu scopul de a evidenția rolul esențial al științei în societatea noastră și pentru a implica pe toată în lumea atât în oportunitățile pe care le oferă știința, cât și în problemele cu care se confruntă societatea la momentul actual.
Ziua Științei reprezintă oportunitatea de a inspira oamenii să se implice și să învețe cât mai multe lucruri despre ea, cu scopul de a contribui la pacea și dezvoltarea mondială.

Obiectivele Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare sunt:
– creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la modul în care știința poate contribui deosebit de mult la o societate globală mai pașnică și sustenabilă;
– promovarea și consolidarea solidarității naționale ș internaționale cu privire la domeniul științei între țări, inclusiv țările în care există diverse conflicte;
consolidarea interesului pentru știință și tehnologie, în special ca instrument ce poate fi utilizat în beneficiul societăților;
– creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice referitor la problemele cu care se confruntă cu care se confruntă domeniul științei din toate colțurile lumii.

Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan” felicită cordial întreaga comunitate științifică cu ocazia Zilei Științei, fiind întotdeauna deschisă spre colaborare și susținere științifico-metodică în activitatea tuturor celor implicați în cercetare și inovare!

„Știința – convergența dintre trecut, prezent și viitor”

Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”
Sediul: Chișinău, Str. Academiei 5A
Web: www.enciclopedia.asm.md
Email: [email protected]
Tel/Fax: 022930767

Statutul juridic: instituție publică de știință și inovare subordonată Ministerului Educației și Cercetării.

Program de activitate
Luni-vineri 8.00 – 17.00
Ultima vineri din lună – zi de igienizare

Despre Bibliotecă
Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan” a fost instituită în 2014 ca rezultat al transformării Institutului de Studii Enciclopedice prin absorbția (fuziunea) Bibliotecii Științifice Centrale. În același an, Biblioteca a fost acreditat de Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare a Republicii Moldova (Certificat de acreditare nr. AC-7/1.1. din 29.12.2014). Conform Organigramei aprobate structura instituției cuprinde 3 subdiviziuni principale:
1. Biblioteca;
2. Centrul cercetări enciclopedice;
3. Centrul tehnologii informaționale și resurse electronice.
Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „A. Lupan” este o bibliotecă ştiinţifică cu profil enciclopedic. Funcţia principală a Bibliotecii constă în asistenţa informaţională a cercetărilor ştiinţifice precum și satisfacerea cerinţelor de informare documentară şi de lectură a colaboratorilor instituţiilor din domeniul ştiinţei şi inovării atât prin metode tradiţionale, cât şi prin utilizarea tehnologiilor informaţionale. Biblioteca dispune de colecţii de documente tradiţionale (print) şi pe suport electronic, baze de reviste electronice cu acces liber AGORA, OARE, HINARI, EBSCO, ELSEVIER etc. Pe lîngă acordarea suportului științifico-informațional, documentar și arhivistic, Biblioteca se ocupă cu efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate în domeniile: enciclopedic, biografic, de istorie a ştiinţei, scientologic, scientometric, bibliologic, documentarea și arhivarea științifică (efectuate în cadrul realizării programelor de Stat și a proiectelor naționale și internaționale). De asemenea Biblioteca efectuează digitizarea și arhivarea științifică a documentelor din arhiva științifică și a cărților vechi și rare.

Scurt istoric
1928, 1 noiembrie – Biblioteca Ştiinţifică Moldovenească a început să funcţioneze pe lângă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc având, la doi ani după formare, cca 20 mii de documente. Fondul de carte s-a completat în special din donaţiile personale.
1940 – După o serie de restructurări, Comitetul Ştiinţific Moldovenesc a fost reorganizat în Institutul Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în Istorie, Economie, Lingvistică şi Literatură. Institutul, împreună cu Biblioteca Ştiinţifică, a fost transferat la Chişinău, str. Mihailovski, 529 (în prezent str. M. Eminescu).
1947 – Biblioteca funcţiona în cadrul Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a AŞ a URSS. Paralel cu aceasta, a fost înfiinţată o a doua bibliotecă de literatură în domeniul ştiinţelor naturale şi exacte cu denumirea Biblioteca Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice (din 1949 – Biblioteca Filialei Moldoveneşti) a Academiei de Ştiinţe a URSS.
1961 – Crearea Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti. Bibliotecile academice continuau să funcţioneze paralel: una se numea Biblioteca Secţiei de Ştiinţe Socioumane, iar a doua – Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe.
1963, 25 septembrie – Prin Hotărârea nr. 18/111 Prezidiul Academiei de Ştiinţe a decis comasarea celor două biblioteci în una singură cu redenumirea în Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe.
2006 – Biblioteca îşi schimbă sediul central pe strada Academiei 5a, beneficiind de un spaţiu nou, adaptat serviciilor.
2014 – După includerea în componența sa a Institutului de Studii Enciclopedice, biblioteca schimbă denumirea în Bibliotecă Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.Безымянный

Direcţiile principale ale activităților științifice și științifico-editoriale:
a) cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicate finanţate din bugetul de stat, din alte surse, inclusiv fonduri ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
b) cercetarea enciclopedică, inclusiv la interferenţa cu alte ştiinţe;
c) studierea principiilor, metodologiilor de completare şi organizarea editării registrelor de termeni pentru enciclopediile universale şi tematice;
d) cercetarea istoriei științei din Moldova, istoriei Academiei de Ştiinţe a Moldovei și a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
e) elaborarea biografiilor știinţifice ale personalităţilor notorii din ţară și de peste hotare;
f) cercetarea în domeniile bibliologiei, biblioteconomiei, bibliografiei, ştiinţelor comunicării şi informării, arhivisticii etc.;
g) editarea lucrărilor enciclopedice, biografice și de istorie a știinţei, bibliologice, reviste ştiinţifice, culegeri de lucrări ştiinţifice, materiale metodice şi alte publicaţii ştiinţifice şi ştiinţifico-publicistice şi didactice, inclusiv din contul mijloacelor bugetare de stat.

Realizări 2020-2021
După o întrerupere de peste trei decenii, Biblioteca a reluat activitatea enciclopedică, având ca obiectiv major elaborarea „Enciclopediei Moldovei” în 10 volume. Proiectul științific „Enciclopedia Moldovei” este atât de vast și de complex, încât s-a impus și o strategie complexă de cercetare – concomitent cu elaborarea volumelor marii enciclopedii să fie realizate studii enciclopedice pe domenii, care să fie premergătoare și pregătitoare „Enciclopediei Moldovei”. Până în prezent au văzut lumina tiparului un șir de studii enciclopedice tematice valoroase сu un volum total de circa 1 000 de coli editoriale, care au acoperit din punctul de vedere al cercetării enciclopedice mai multe domenii, acumulând material în volum suficient pentru desfășurarea proiectului în toată amploarea. De menționat colecțiile „Enciclopedica”, „Istoria științei”, „Dicționar biografic”, „Biobibliografie”, „Mica enciclopedie”. Cu participarea a circa 120 de autori din cadrul instituţiilor academice şi de ramură, colaboratori ai ministerelor şi departamentelor de stat, profesori universitari, scriitori, oameni de cultură şi artă, au fost elaborate şi editate, în setul unic „Enciclopeda Moldovei”, volumul de sinteză „Republica Moldova. Enciclopedie”. A fost inițiată elaborarea platformei electronice a enciclopediei naționale și a „Dicționarului biografic național”. Volumele enciclopedice editate sub egida instituției au fost înalt apreciate la Saloanele Internaționale de Carte: Cartea Anului, Marele Premiu „Coresi”, Premiul Thalia etc. În anul 2021, cercetătorii științifici ai Bibliotecii au obținut 1 medalie de aur, 1 de argint și 2 de bronz la Salonul Internațional EUROINVENT–2021, Diplomă de Excelență la Salonul Internațional EUROINVENT–2021, Premiul Fundației Culturale Memoria pentru cea mai bună culegere de mărturii de istorie orală. În perioada de referință au fost editate 5 monografii, 5 studii enciclopedice pentru publicații științifice naționale și internaționale, 3 articole științifice etc.

Colecții de carte
Numărul total de documente din cadrul Bibliotecii, fondul activ – 1 378 569 de documente; fondul de rezervă şi schimb – 31 267.

Săli de lectură și de calculatoare:
Sală de calculatoare (str. Academiei 5 a, et. 2, tel. 73-89-39). Realizează asistenţa informaţională şi instruirea utilizatorilor în vederea utilizării catalogului electronic OPAC, Internetului şi a bazelor de date. Oferă utilizatorilor acces la sursele electronice şi servicii de imprimare şi xeroxare. Resurse: 10 de calculatoare, xerox, imprimantă. Capacitate –10 locuri.
Sală de referinţe (str. Academiei 5 a, et. 2, tel. 73-89-39). Realizează asistenţa informaţională şi bibliografică a utilizatorilor în vederea utilizării cataloagelor tradiţionale, fişierelor analitice tematice şi catalogului electronic OPAC. Utilizatorii au posibilitatea de a face cercetări în cataloagele tradiţionale şi electronic (cu sau fără ajutorul bibliografului de serviciu) pentru completarea buletinelor de cerere şi pentru întocmirea listelor bibliografice.
Sala de lectură nr. 1 (str. Academiei 5 a, et. 2, tel.: 73-89-39). Consultarea în regim de acces liber la raft a publicaţiilor de referinţă enciclopedii, dicţionare, bibliografii, a revistelor din ultimii 5 ani din domeniul ştiinţelor socioumane şi a ziarelor primite în luna recentă. Consultarea documentelor Centrului de Informare şi Documentare UNESCO. Accesarea bazei de date Superlex. Consultarea documentelor etalate la expoziţiile permanente: „Publicaţii UNESCO”, „Cărţi noi” şi „Publicaţii periodice noi”. Capacitate – 33 locuri.
Sala de lectură nr. 2 (str. Academiei 1, et. 1, tel. 73-98-62). Consultarea publicaţiilor de referinţă cu acces liber la raft din domeniile medicinei, ştiinţe biologice şi ştiinţe agricole, Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi Buletinului Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI). Consultarea catalogului alfabetic, sistematic şi fişierelor analitice tematice „Moldovica”. În sală se organizează expoziţii permanente „Achiziţii noi”. Capacitate – 6 locuri.
Sala de lectură nr. 3 (str. Academiei 3, et. 2, tel. 73-99-50). Consultarea publicaţiilor de referinţă cu acces liber la raft din domeniile: ştiinţe chimice, ştiinţe geologo-mineralogice, ştiinţe tehnice, transport, construcţie, geografie, astronomie. În sală se organizează expoziţii permanente „Achiziţii noi”. Capacitate – 6 locuri.
Sala de lectură nr. 4 (str. Academiei 5, et. 4, tel. 73-80-10). Consultarea publicaţiilor de referinţă cu acces liber la raft din domeniile ştiinţe fizico-matematice, informatică, electrotehnică, energetică. Consultarea catalogului alfabetic, sistematic şi fişierului analitic tematic, Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi Buletinului Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI). În sală se organizează expoziţii permanente „Achiziţii noi”. Capacitate – 8 locuri.
77774444

Colaborare internațională
Biblioteca cooperează cu 215 parteneri internaţionali din 50 de ţări. Principalii parteneri de cooperare în domeniul enciclopedic sunt: Editura Enciclopedică „P. Brovka” (Belarus), Institutul de Cercetări Enciclopedice (Ucraina), Complexul Științifico-editorial „Enciclopedia Bașkiră” (Federația Rusă), Institutul Enciclopedia Tătară (Federația Rusă), Visuotinė lietuvių enciklopedija (Lituania), Nacionālā enciklopēdija (Letonia), Larousse (Franța), Store norske leksikon (Norvegia) etc. De asemenea, schimbul internaţional de publicaţii constituie unul din aspectele principale de cooperare ştiinţifică şi culturală internaţională interbibliotecară. Acest proces se realizează prin Schimbul Est cu 33 de partenerei din 14 ţări. În cadrul schimbului de publicații au fost înregistrate intrările a 2062 de exemplare şi 799 exemplare de expedieri. În cadrul Schimbului Vest ce cuprinde 180 de parteneri din 36 de ţări au fost fixate 1541 de exemplare intrări noi 305 cărţi, 1236 reviste şi 4000 de exemplare – expedieri.

Colaborare națională
Biblioteca cooperează cu principalele instituții de învățământ superior din Republica Moldova și cu toate institutele de cercetare științifică ale Ministerului Educației și Cercetării.