OMAGIU COLEGULUI CONSTANTIN MANOLACHE

La 1 noiembrie curent, Directorul Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conf. univ. dr. Constantin Manolache împlineşte frumoasa vârstă de 60 de ani, prilej cu care colectivul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei adresează omagiatului sincere felicitări şi urări de noi succese în importanta şi responsabila postură pe care o deţine.

Născut la 1 noiembrie 1953 în satul Hiliuţi din raionul Râşcani, unde a urmat şi primele studii la şcoala primară din satul natal, pentru ca din 1971 să devină student la Facultatea de biologie şi pedologie a Universităţii de Stat din Moldova (1971–1977), Constantin Manolache a acumulat, de-a lungul anilor, o vastă experienţă profesională, activând în diverse domenii ale ştiinţei, precum şi manifestând un viu interes pentru varii aspecte ale cercetării ştiinţifice.

Astfel, începându-şi activitatea de muncă în calitate de laborant superior la Institutul de Protecţie Biologică a Plantelor (1977–1978), Constantin Manolache va urma o importantă carieră în domeniul editorialist, parcurgând consecutiv calea de la redactor şi redactor superior la cea de şef de redacţie şi de redactor-şef adjunct la Editura „Lumina” (1978–1992).

O nouă etapă a activităţii Dlui Constantin Manolache este legată de proclamarea independenţei Republicii Moldova, respectiv de serviciul militar în Armata Naţională, în calitate de conferenţiar universitar (docent) la Institutul Militar „Alexandru cel Bun”, deţinând din 1998 şi titlul ştiinţific de doctor în politologie cu teza de doctor privind problemele politico-militare ale securităţii ecologice, dar şi gradul militar de Colonel (R).

Începând cu 2006, conf. univ. dr. Constantin Manolache activează în calitate de cercetător ştiinţific principal şi de şef al Centrului de Studii Strategice din cadrul Institutului de Istorie, Stat și Drept al AȘM, iar din 2008 este numit Director al Institutului de Studii Enciclopedice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În această postură responsabilă, colegul Constantin Manolache şi-a manifestat plenar experienţa de organizator şi manager al cercetării ştiinţifice acumulată de-a lungul timpului, depunând eforturi notabile de afirmare pe plan naţional şi european a Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, reuşind într-un timp scurt elaborarea şi editarea unor lucrări de referinţă în domeniu, înalt apreciate de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova şi, în egală măsură, de peste hotarele ei.

În şirul realizărilor de excepţie ale Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei se numără o serie de lucrări de sinteză editate în ultimii ani, inclusiv: Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova (2011, Premiul Cartea Anului la Salonul Internaţional de Carte 2011, ediţia a 20-a), Republica Moldova. Ediţie enciclopedică (2009, 2011, Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte 2012, ediţia a XXI-a) ş.a.

Aşa cum Institutul de Studii Enciclopedice este cea mai tânără organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, contribuţia directorului acestuia la definirea obiectivelor principale ale investigaţiilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate în domeniile enciclopedice, biografice şi de istorie a ştiinţei, este una esenţială şi chiar determinantă. Astfel, graţie eforturilor directorului Institutului de Studii Enciclopedice conf. univ. dr. Constantin Manolache, au fost identificate premisele necesare pentru autoidentificarea ştiinţei enciclopedice ca domeniu autonom de cercetare academică, contribuindu-se, astfel, la perpetuarea unei tradiţii îndelungate de elaborare a enciclopediilor. Evidenţiind componenta de cercetare ştiinţifică, academică, asociată cu selectarea şi organizarea repertoriului terminologic şi conceptual al unei enciclopedii, prin metode analitice, de clasificare a ştiinţelor, prin metoda referinţelor la termenii asociaţi, colectivul de cercetători îndrumat de Constantin Manolache a reuşit performanţa clarificării, într-un termen restrâns, a aspectelor de ordin epistemologic ce ţin de definirea ştiinţei enciclopedice autonome prin rezultatele cercetărilor actuale, complexe şi multidisciplinare, prin paradigma, obiectul şi problemele de cercetare, frontierele şi interferenţele ei cu alte ştiinţe.

Unul din meritele ştiinţifice deosebite ale conf. univ. dr. Constantin Manolache constă în argumentarea legitimităţii autoidentificării ştiinţei enciclopedice prin paradigma ei definitorie – ordinea enciclopedică. Totodată, de rând cu misiunea de cercetare, în accepţia omagiatului, ştiinţei enciclopedice îi revine un important rol integrativ şi multidisciplinar, în promovarea constantă a dialogului ştiinţelor, în diseminarea cunoştinţelor cu caracter local, naţional şi universal.

Un loc important în preocupările conf. univ. dr. Constantin Manolache îl ocupă problemele deontologiei cercetării enciclopedice, considerându-se, pe bună dreptate, că aspectele etice şi deontologice constituie elemente substanţiale şi definitorii ale activităţii profesionale. Din acest punct de vedere, lucrările enciclopedice, ca cerc de cunoştinţe complexe, reprezintă instrumente de lucru indispensabile cercetătorilor, specialiştilor, ca şi publicului cititor în egală măsură, din care considerent, aşa cum pe bună dreptate consideră conf. univ. dr. Constantin Manolache, condiţia esenţială a asigurării autorităţii acestei veritabile „constituţii ale cunoştinţelor” o constituie respectarea fidelă a normelor etice şi deontologice ale cercetării enciclopedice.

Ajuns la vârsta împlinirilor – dovadă în acest sens fiind înaltele distincţii de stat şi academice de care s-a învrednicit în repetate rânduri –, directorul Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conf. univ. dr. Constantin Manolache este, la ora actuală, unul din principalii exponenţi, organizatori şi promotori ai ştiinţei enciclopedice din Republica Moldova.

Cu ocazia frumoasei aniversări de 60 de ani de la naştere, colectivul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei adresează Directorului Institutului de Studii Enciclopedice, omului de știință și colegului Constantin Manolache, cu care am inițiat o frumoasă și rodnică colaborare pe tărâmul istoriei științei, sincere felicitări şi urări de multă sănătate, bucurii din partea celor dragi, precum şi noi realizări remarcabile în domeniul profesional.

 

Doctor Gheorghe Cojocaru,

Director al Institutului de Istorie al AȘM